strzałka - idź do góry strony

Rachunkowość

udostępnij:
Dostęp do szkolenia na 180 dni
kategoria produktów: szkolenia
99,00 zł
czego się nauczysz informacje o szkoleniu

W przystępny sposób nauczysz się odpowiedzi na 73 pytania z działu „Rachunkowość” obowiązujących na egzaminie ustnym na doradcę podatkowego. Pytania są zgodne z uchwałą 28/VI-2017 z dnia 20 października 2017 r. Najświeższy stan prawny! W efektywnej nauce wspomoże Cię zbiór zadań - zobacz fragment klikając w okładkę poniżej.

Rachunkowość dla doradców podatkowych. Szkolenie on-line. Zbiór zadań.

Co: Szkolenie z działu Rachunkowośćesencja wiedzy z tego zakresu tematycznego wymagana do zdania egzaminu ustnego na doradcę podatkowego.
Dla kogo: zarówno dla osób, które potrzebują solidnego przygotowania do egzaminu od podstaw, jak i dla tych, którzy chcą skutecznie utrwalać zdobytą wcześniej wiedzę.
Zawartość: 73 rozdziały zaprezentowane w wymaganiach egzaminacyjnych Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego według uchwały 28/VI/2017 z dnia 20 października 2017 r. Łącznie 110 minut filmów szkoleniowych. Pytania opracowane według stanu prawnego na grudzień 2017 roku. Dodatkowo do szkolenia dołączony jest zbiór zadań wspomagający efektywną naukę ze szkoleniem (pobierz próbkę).
Dodatkowe informacje: doskonałym uzupełnieniem wiedzy zawartej w opracowaniu on-line jest podręcznik Podatkowej Oficyny Wydawniczej „Egzamin ustny na doradcę podatkowego. Ustny”. Zobacz również, jak najskuteczniej uczyć się z naszymi szkoleniami w zależności od tego, czy jesteś słuchowcem, wzrokowcem bądź kinestetykiem!
Pierwsze trzy rozdziały prezentowane są bezpłatnie – przekonaj się sam, jak przyjemna może być nauka!
Zapoznaj się również z fragmentem zeszytu ćwiczeń klikając w okładkę poniżej! 
Zeszyt ćwiczeń do szkolenia on-line "Rachunkowość"
zaloguj się aby dodać szkolenie do koszyka

Lista rodziałów

1. POBIERZ ZBIÓR ZADAŃ DO SZKOLENIA "RACHUNKOWOŚĆ"...
5. Definicja i metody wyceny aktywów w myśl przepisów ustawy o rachunkowości ...
6. Definicja i metody wyceny zobowiązań w myśl przepisów ustawy o rachunkowości ...
7. Zdefiniuj i scharakteryzuj przychody i zyski oraz koszty i straty, w myśl przepisów ustawy o rachunkowości ...
8. Zdefiniuj i scharakteryzuj rezerwy oraz zobowiązania warunkowe, w myśl przepisów ustawy o rachunkowości ...
9. Zdefiniuj i scharakteryzuj wartość podatkową aktywów i pasywów, w myśl ustawy o rachunkowości...
10. Pojęcie i zasady ustalania wyniku finansowego w myśl przepisów o ustawie o rachunkowości...
11. Zdefiniuj pojęcie kierownika jednostki i określ jego obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości w myśl przepisów UOR...
12. Zdefiniuj i scharakteryzuj grupę kapitałową oraz jednostkę dominującą, w myśl ustawy o rachunkowości. Wskaż różnice pomiędzy gru...
13. Co, w myśl ustawy o rachunkowości, rozumie się przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości......
14. Istota, zakres i metody inwentaryzacji oraz jej znaczenie dla opodatkowania...
15. Scharakteryzuj strukturę i hierarchię stosowania przepisów o rachunkowości obowiązujących w Polsce...
16. Co obejmuje usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, kto jest do tego uprawniony i jakie są tego warunki......
17. Księgi rachunkowe jako księgi podatkowe – cechy specyficzne i ich determinanty...
18. Wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej rozpoczynając działalność gospodarczą złożyli zawiadomienie do Urzędu Skarbowego......
19. Wymień spółki osobowe, które obowiązane są stosować zasady rachunkowości......
20. Spółka działająca 4 lata, dla której rokiem obrotowym był rok kalendarzowy, postanowiła zmienić rok obrotowy......
21. Co rozumie się pod pojęciem aktywów obrotowych w ustawie o rachunkowości...
22. Co zalicza się do pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych według ustawy o rachunkowości...
23. Pojęcie jednostki zależnej, jednostki współzależnej, jednostki stowarzyszonej, jednostki powiązanej......
24. Pojęcie i rodzaje inwestycji według ustawy o rachunkowości...
25. Wymienić jednostki zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych w myśl przepisów ustawy o rachunkowości...
26. Kto dokonuje wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego i kto zawiera umowę z wybranym podmiotem......
27. Jaki jest tryb zgłaszania sprawozdania finansowego do właściwego rejestru sądowego......
28. Jaki jest tryb zgłaszania sprawozdania finansowego do publikacji i jakie części sprawozdania podlegają ogłaszaniu...
29. Jednostka zakupiła komputer, z wyraźnym przeznaczeniem go do celów księgowych, za kwotę 18.000 zł......
30. Jednostka dokonała umorzenia należności na kwotę 30.000 zł, obciążając jednocześnie kwotą umorzenia pozostałe......
31. W wyniku porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości składników okazało się.....
32. Jednostka zakupiła towary po cenie zakupu 10.000 zł plus podatek od towarów i usług (23%) – 2.300 zł.......
33. Spółka korzysta z oprogramowania komputerowego na podstawie umowy licencyjnej zawartej na pięć lat......
34. Jednostka nabyła grunt, na którym chce wybudować budynek gospodarczy......
35. Przemieszczenie urządzenia produkcyjnego wewnątrz przedsiębiorstwa z jednego wydziału do drugiego......
36. Proszę omówić zasady powstawania wartości firmy, zasady jej amortyzacji......
37. Dnia 20 marca aktem notarialnym nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. pokryte w całości wkładem niepieniężny...
38. Wartość początkowa środka trwałego wynosi 100 000 zł. Dotychczasowa amortyzacja tego środka......
39. Spółka akcyjna podwyższyła kapitał zakładowy drogą zamiany kapitału zapasowego......
40. Proszę omówić zasady ustalania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego......
41. Proszę omówić zasady tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, a także przedstawić sposób......
42. Istota i zakres polityki (zasad) rachunkowości, w myśl ustawy o rachunkowości...
43. Pojęcie roku obrotowego i sposobu określania okresów sprawozdawczych w myśl przepisów ustawy o rachunkowości...
44. Czy przy określaniu zasad (polityki) rachunkowości można stosować Międzynarodowe Standardy Rachunkowości......
45. Omówić sytuacje, dla których otwiera się księgi rachunkowe w myśl przepisów ustawy o rachunkowości...
46. Omówić sytuacje, dla których zamyka się księgi rachunkowe w myśl przepisów ustawy o rachunkowości...
47. Na czym polega otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostkach kontynuujących działalność...
48. Omówić zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera i sposób przechowywania tych danych......
49. Pojęcie ksiąg rachunkowych. Cechy księgi głównej i ksiąg pomocniczych, oraz miejsca ich prowadzenia...
50. Istota zestawienia obrotów i sald oraz różnice pomiędzy inwentarzem a zestawieniem obrotów i sald...
51. Pojęcie, klasyfikacja dowodów księgowych i wymogi formalne przy ich sporządzaniu, w myśl przepisów ustawy o rachunkowości...
52. Na czym polega kontrola dowodów księgowych w myśl przepisów ustawy o rachunkowości...
53. Na czym polega rzetelność, bezbłędność, sprawdzalność i bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych...
54. Sposoby poprawiania błędów w dowodach księgowych i księgach rachunkowych...
55. Pojęcie grupy kapitałowej i na kim spoczywa obowiązek sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego...
56. Jakie jednostki mają w Polsce obowiązek sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego......
57. Podstawowe różnice między metodą nabycia i metodą łączenia udziałów......
58. Co należy rozumieć pod pojęciem, odpowiednio, działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej......
59. Co powinno zawierać sprawozdanie z działalności jednostki......
60. Miejsca i warunki przechowywania dowodów księgowych i dokumentów inwentaryzacyjnych......
61. Czasookres przechowywania rocznego sprawozdania finansowego, ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji finansowej......
62. Miejsce i warunki przechowywania zbiorów jednostek przekształconych lub zlikwidowanych w myśl przepisów ustawy o rachunkowości.....
63. Wymień organy zatwierdzające sprawozdanie finansowe różnych jednostek......
64. Spółka została pozwana o zapłatę odszkodowania za uszkodzenie cudzego sprzętu. Spółka liczy się z możliwością......
65. Uproszczenia określone ustawą o rachunkowości dla jednostek mikro oraz zakres jednostek, które mogą być uznane za jednostki mikr...
66. Uproszczenia określone ustawą o rachunkowości dla jednostek małych oraz zakres jednostek, które mogą być uznane za jednostki mał...
67. Zasady prowadzenia rachunkowości przez fundacje i stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej...
68. Z jakich elementów składa się sprawozdanie finansowe spółki akcyjnej......
69. Jaki jest minimalny zakres elementów sprawozdania finansowego sporządzonego przez spółkę z o.o.......
70. Na czym polega zasada istotności określona ustawą o rachunkowości?...
71. Istota zasady memoriału jako jednej z nadrzędnych zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości...
72. Istota zasady współmierności przychodów i kosztów jako jednej z nadrzędnych......
73. Istota zasady ostrożności jako jednej z nadrzędnych zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości...
74. Kiedy możliwa jest zmiana zasad (polityki) rachunkowości oraz jakie są obowiązki jednostki......

zapytaj - odpowiemy na wszystkie pytania

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Podatkową Oficynę Wydawniczą  w celu realizacji procesu sprzedaży i kontaktu z nabywcą. 

polecamy również

szkolenie
50,00 zł
szkolenie
123,00 zł

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce.Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności

akceptuję