strzałka - idź do góry strony

6. Zdefiniuj i scharakteryzuj przychody i zyski oraz koszty i straty, w myśl przepisów ustawy o rachunkowości.

Rachunkowość wszystkie pytania z uchwały 7/VII/2020

numer rozdziału: 3.6
6. Zdefiniuj i scharakteryzuj przychody i zyski oraz koszty i straty, w myśl przepisów ustawy o rachunkowości.
zawartość rozdziału

Czego dowiesz się z tego pytania?

Dowiesz się, że tabela pozwoli nam bezboleśnie przyswoić sobie odpowiedź na to pytanie.

Musisz się jedynie nauczyć elementów jej boczka:

- to/cechuje je to, że/ich powstanie przyjmuje formę/realizacja/kategorie (3 elementy).

Dowiesz się również, że kiedy już nauczysz się o przychodach, to koszty pójdą jak z płatka.

Nauczysz się, że zyski i straty nie powstają we wszystkich jednostkach, a jedynie w bankach, SKOK, zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji.

 

Jak pracować pytaniem?

Zalecamy perfekcyjne nauczenie się zaprezentowanej tabeli. Chodzi o to, aby w stresie egzaminacyjnym łatwo było ją odtworzyć, a potem pójdzie już jak z płatka.

W przypadku omawiania części pytania dotyczącej zysków i strat nadzwyczajnych należy pamiętać, że – zgodnie z obecnym stanem prawnym – powstają one jedynie w bankach, SKOK, zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia.

 

Lista rozdziałów

1.2. 15. Co obejmuje usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, kto jest do tego uprawniony i jakie są tego warunki – w myśl ustawy o r...
1.3. 2. Scharakteryzuj ustawę o rachunkowości, jej strukturę i zakres stosowania....
2. Ustawa o rachunkowości a MSR...
2.1. 12. Co, w myśl ustawy o rachunkowości, rozumie się przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości? Podaj ich źródło oraz scharakte...
2.2. 14. Scharakteryzuj strukturę i hierarchię stosowania przepisów o rachunkowości obowiązujących w Polsce...
3. Podstawowe pojęcia rachunkowości...
3.1. 4. Definicja oraz metody wyceny aktywów w myśl przepisów ustawy o rachunkowości....
3.2. 20. Co rozumie się pod pojęciem aktywów obrotowych w ustawie o rachunkowości....
3.3. 76. Zdefiniuj rzeczowe aktywa obrotowe...
3.4. 73. Co rozumie się pod pojęciem aktywów netto w ustawie o rachunkowości?...
3.5. 5. Definicja oraz metody wyceny zobowiązań w myśl przepisów ustawy o rachunkowości....
3.7. 21. Co zalicza się do pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych według ustawy o rachunkowości....
3.8. 7. Zdefiniuj i scharakteryzuj rezerwy oraz zobowiązania warunkowe, w myśl ustawy o rachunkowości....
3.9. 8. Zdefiniuj i scharakteryzuj wartość podatkową aktywów i pasywów, w myśl ustawy o rachunkowości....
3.10. 22. Pojęcie jednostki zależnej, jednostki współzależnej, jednostki stowarzyszonej, jednostki powiązanej według ustawy o rachunko...
3.11. 11. Zdefiniuj i scharakteryzuj grupę kapitałową oraz jednostkę dominującą, w myśl ustawy o rachunkowości. Wskaż różnice pomiędzy...
3.12. 23. Pojęcie i rodzaje inwestycji według ustawy o rachunkowości....
3.13. 56. Co należy rozumieć pod pojęciem, odpowiednio, działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej w rachunku przepływów pie...
3.14. 10. Zdefiniuj pojęcie kierownika jednostki i określ jego obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości, w myśl ustawy o rachunk...
3.15. 3. Co to jest, w świetle ustawy o rachunkowości, jednostka i kogo uważa się za kierownika jednostki –wymień co najmniej 5 typów ...
3.16. 17. Wspólnicy spółki komandytowo - akcyjnej rozpoczynając działalność gospodarczą złożyli zawiadomienie do Urzędu Skarbowego, wł...
3.17. 18. Wymień spółki osobowe, które obowiązane są stosować zasady rachunkowości określone ustawą o rachunkowości od momentu rozpocz...
4. Zakres (zasady) polityki rachunkowości ...
4.1. 40. Istota i zakres polityki (zasad) rachunkowości, w myśl ustawy o rachunkowości....
4.2. 42. Czy przy określaniu zasad (polityki) rachunkowości można stosować Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Krajowe Standardy...
4.3. 83. Co to jest dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, kto ją sporządza, podpisuje i aktualizuje...
4.4. 71. Kiedy możliwa jest zmiana zasad (polityki) rachunkowości oraz jakie są obowiązki jednostki, która dokonała takiej zmiany? Ja...
5. Fundamentalne zasady rachunkowości ...
5.1. 67. Na czym polega zasada istotności określona ustawą o rachunkowości?...
5.2. 68. Istota zasady memoriału jako jednej z nadrzędnych zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości....
5.3. 69. Istota zasady współmierności przychodów i kosztów jako jednej z nadrzędnych zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunk...
5.4. 70. Istota zasady ostrożności jako jednej z nadrzędnych zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości....
5.5. 79. Proszę wskazać jaka nadrzędna zasada rachunkowości jest realizowana poprzez tworzenie odpisów aktualizujących. Proszę podać ...
5.6. 75. Istota zasady kontynuacji działalności ustalona w ustawie o rachunkowości....
6. Rok obrotowy w rachunkowości ...
6.1. 41. Pojęcie roku obrotowego i sposobu określania okresów sprawozdawczych w myśl przepisów ustawy o rachunkowości....
6.2. 19. Spółka działająca 4 lata, dla której rokiem obrotowym był rok kalendarzowy, postanowiła zmienić rok obrotowy na trwający od ...
7. Budowa bilansu i rachunku zysków i strat...
7.1. 80. Proszę przedstawić budowę bilansu oraz wskazać podstawowe pozycje w nim prezentowane (według załącznika nr 1 do ustawa o rac...
7.2. 9. Pojęcie i zasady ustalania wyniku finansowego w myśl przepisów ustawy o rachunkowości....
7.3. 82. Jakie rodzaje kosztów są prezentowane w rachunku zysków i strat spółki z o.o. (niebędącej jednostką mikro lub małą) na przyk...
8. Księgi i dowody księgowe ...
8.1. 43. Omówić sytuacje, dla których otwiera się księgi rachunkowe w myśl przepisów ustawy o rachunkowości....
8.2. 44. Omówić sytuacje, dla których zamyka się księgi rachunkowe w myśl przepisów ustawy o rachunkowości....
8.3. 45. Na czym polega otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostkach kontynuujących działalność...
8.4. 46. Omówić zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera i sposób przechowywania tych danych w myśl przepisów usta...
8.5. 48. Istota zestawienia obrotów i sald oraz różnice pomiędzy inwentarzem a zestawieniem obrotów i sald....
8.6. 49. Pojęcie, klasyfikacja dowodów księgowych i wymogi formalne przy ich sporządzaniu, w myśl przepisów ustawy o rachunkowości....
8.7. 50. Na czym polega kontrola dowodów księgowych w myśl przepisów ustawy o rachunkowości....
8.8. 51. Na czym polega rzetelność, bezbłędność, sprawdzalność i bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych....
8.9. 52. Sposoby poprawiania błędów w dowodach księgowych i księgach rachunkowych....
8.10. 16. Księgi rachunkowe jako księgi podatkowe – cechy specyficzne i ich determinanty....
8.11. 47. Pojęcie ksiąg rachunkowych. Cechy księgi głównej i ksiąg pomocniczych, oraz miejsca ich prowadzenia....
8.12. 1. Podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, wspólne w aspekcie prawa podatkowego i bilansowego. (z ewidencji)...
8.13. 2. Rodzaje dowodów źródłowych będących podstawą zapisów w księgach rachunkowych. (z ewidencji) ...
8.14. 3. Charakterystyka dowodu księgowego, będącego podstawą zapisów w księgach rachunkowych. (z ewidencji)...
9. Przechowywanie ksiąg rachunkowych ...
9.1. 58. Miejsca i warunki przechowywania dowodów księgowych i dokumentów inwentaryzacyjnych w myśl przepisów ustawy o rachunkowości....
9.2. 59. Czasookres przechowywania rocznego sprawozdania finansowego, ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji finansowej w myśl przepisó...
10. Sprawozdania finansowe...
10.1. 53. Pojęcie grupy kapitałowej i na kim spoczywa obowiązek sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego....
10.2. 54. Jakie jednostki mają w Polsce obowiązek sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi St...
10.3. 57. Co powinno zawierać sprawozdanie z działalności jednostki w myśl przepisów ustawy o rachunkowości? ...
10.4. 65. Z jakich elementów składa się sprawozdanie finansowe spółki akcyjnej, która nie może zostać uznana za jednostkę małą? ...
10.5. 66. Jaki jest minimalny zakres elementów sprawozdania finansowego sporządzanego przez spółkę z o.o. uznaną za jednostkę małą? Pr...
10.6. 81. Z jakich elementów składa się sprawozdanie finansowe spółki akcyjnej oraz sprawozdanie finansowe spółki z o.o., które podleg...
10.7. 72. Przedstaw regulacje rachunkowości w zakresie odpowiedzialności za zgodność sprawozdania finansowego i sprawozdania z działal...
11. Badanie ksiąg rachunkowych...
11.1. 24. Wymienić jednostki zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych w myśl przepisów ustawy o rachunkowości....
11.2. 25. Kto dokonuje wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego i kto zawiera umowę z wybranym podmiotem do badania w myśl ...
11.3. 26. Jaki jest tryb zgłaszania sprawozdania finansowego do właściwego rejestru sądowego w myśl przepisów ustawy o rachunkowości, ...
11.4. 27. Jaki jest tryb zgłaszania sprawozdania finansowego do publikacji i jakie części sprawozdania podlegają ogłaszaniu....
11.5. 60. Wymień organy zatwierdzające sprawozdanie finansowe różnych jednostek w myśl przepisów ustawy o rachunkowości. ...
12. Zasady i uproszczenia stosowania rachunkowości dla podmiotów małych i mikro...
12.1. 62. Uproszczenia określone ustawą o rachunkowości dla jednostek mikro oraz zakres jednostek, które mogą być uznane za jednostki ...
12.2. 63. Uproszczenia określone ustawą o rachunkowości dla jednostek małych oraz zakres jednostek, które mogą być uznane za jednostki...
12.3. 64. Zasady prowadzenia rachunkowości przez fundacje i stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej....
13. Inwentaryzacja...
13.1. 13. Istota, zakres i metody inwentaryzacji oraz jej znaczenie dla opodatkowania....
14. Zagadnienia kazusowe ...
14.1. 28. Jednostka zakupiła komputer, z wyraźnym przeznaczeniem go do celów księgowych, za kwotę 18 000 zł. Następnym zakupem był mon...
14.2. 32. Spółka korzysta z oprogramowania komputerowego na podstawie umowy licencyjnej zawartej na pięć lat. Zgodnie z umową, cena op...
14.3. 29. Jednostka dokonała umorzenia należności na kwotę 30 000 zł, obciążając jednocześnie kwotą umorzenia pozostałe koszty operacy...
14.4. 30. W wyniku porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości składników okazało s...
14.5. 31. Jednostka zakupiła towary po cenie zakupu 10 000 zł plus podatek od towarów i usług (23%) – 2 300 zł. Ze względu na rodzaj d...
14.6. 33. Przemieszczenie urządzenia produkcyjnego wewnątrz przedsiębiorstwa z jednego wydziału do drugiego pociąga za sobą koszty dem...
14.7. 35. Dnia 20 marca aktem notarialnym nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. pokryte w całości wkładem niepieni...
14.8. 36. Wartość początkowa środka trwałego wynosi 100 000 zł Dotychczasowa amortyzacja tego środka: - według stawki amortyzacyjnej ...
14.9. 37. Spółka akcyjna podwyższyła kapitał zakładowy drogą zamiany kapitału zapasowego na kapitał akcyjny. Jak wpłynie to zdarzenie ...
14.10. 78. Saldo początkowe konta kapitał własny wynosiło 2 000 000. W bieżącym okresie sprawozdawczym kapitał zakładowy spółki akcyjne...
14.11. 61. Spółka została pozwana o zapłatę odszkodowania za uszkodzenie cudzego sprzętu. Spółka liczy się z możliwością przegrania pro...
15. Zaawansowane zagadnienia księgowe ...
15.1. 4. Definicja oraz metody wyceny aktywów w myśl przepisów ustawy o rachu...
15.2. 34. Proszę omówić zasady powstawania wartości firmy, zasady jej amortyzacji (metoda, okres amortyzacji), a także sposób prezenta...
15.3. 38. Proszę omówić zasady ustalania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, a także przedstawić sposób ich prezentacji...
15.4. 39. Proszę omówić zasady tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, a także przedstawić sposób ich prezentacji ...
15.5. 55. Podstawowe różnice między metodą nabycia i metodą łączenia udziałów przy łączeniu się spółek, w myśl przepisów ustawy o rach...
15.6. 74. Przedstaw istotę kosztów zakończonych prac rozwojowych zdefiniowanych w ustawie o rachunkowości....
15.7. 77.Ogólne zasady uznawania przychodów z długotrwałej niezakończonej usługi, uregulowane ustawą o rachunkowości....

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce.Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności

akceptuję