Testy na doradcę podatkowego zgodne z uchwałą 16/VII/2021 aktualizacja

Dostęp do szkolenia na 180 dni

120,00 

Program Testy na doradcę podatkowego. Moduł online zaprojektowany został jako narzędzie efektywnie przygotowujące do egzaminu testowego na doradcę podatkowego.

Prezentowane w module pytania pochodzą z uchwały 7/VII/2020  Państwowej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 października 2020 r., pytania są systematycznie aktualizowane do uchwały 16/VII/2021.

Uwaga!

Dostęp ważny przez 180 dni. 

Pierwszy rozdział Źródła prawa i wykładnia prawa zostal udostępniony nieodpłatnie. 
Zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy. 


Gwarantujemy aktualizację pytań w przypadku zmiany treści uchwały egzaminacyjnej. 

Uwaga!

W trosce o najwyższą jakość oferowanych usług, w dniu 11 maja zmieniliśmy odpowiedzi na następujących pytań: 

Dział 11 Ewidencja  podatkowa

74. Przedsiębiorstwo w spadku jest obowiązane prowadzić księgi rachunkowe, jeżeli przychody zmarłego przedsiębiorcy oraz przychody przedsiębiorstwa w spadku, za poprzedni rok podatkowy wyniosły łącznie w walucie polskiej co najmniej równowartość 2.000.000 euro:

a) tylko w roku podatkowym w którym zmarł przedsiębiorca,

b) w roku podatkowym następującym po roku, w którym zmarł przedsiębiorca,

c) w 2 następnych latach podatkowych następujących po roku, w którym zmarł przedsiębiorca.

Dział 4j Podatki i opłaty samorządowe

Sądzimy, że dla Państwa bezpieczeństwa egzaminacyjnego w pytaniu 14 należy zaznaczyć odpowiedź C.

14. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają:

a) grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, włącznie z lasami zajętymi na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna,

b) określone w ustawie lasy,

c) grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Odpowiedzi do pytań zostały uaktualnione w module. 

Program Testy na doradcę podatkowego. Moduł online zaprojektowany został jako narzędzie efektywnie przygotowujące do egzaminu testowego na doradcę podatkowego.

Redaktor naczelna Podatkowej Oficyny Wydawniczej oraz współautorka książek dla doradców podatkowych takich jak: „Egzamin na doradcę podatkowego. Odpowiedzi na pytania otwarte” oraz „Egzamin na doradcę podatkowego. Testy”.

Na początku kariery zawodowej nie mogła się zdecydować, czy bliższa jest jej sercu matematyka, czy prawo. Dylemat ten stał się determinantem dla wyboru ekonomii jako głównego kierunku studiów uniwersyteckich. Jednak nigdy nie zrezygnowała z pogłębiania wiedzy prawniczej, czyniąc prawo podatkowe podstawowym obszarem zainteresowań zawodowych i naukowych. Oprócz pracy dydaktycznej jest również praktykiem gospodarczym. Przepracowała ponad 20 lat na stanowiskach kierowniczych zajmując się najszerzej pojętą tematyką rachunkowości i podatków. Swoją miłość do matematyki zrealizowała kończąc studia w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego. 

Prywatnie wierzy, że nie święci garnki lepią i w wolnych chwilach tworzy gliniane misy i rzeźby.

Lista rodziałów

2ANALIZA PODATKOWA
3PODSTAWY MIĘDZYNARODOWEGO ORAZ WSPÓLNOTOWEGO PRAWA PODATKOWEGO
4MATERIALNE PRAWO PODATKOWE
4.1INTERPRETACJE PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO I POROZUMIENIA…
4.2ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE
4.3TAJEMNICA SKARBOWA
4.4PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG
4.5PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
4.6PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
4.7PODATEK TONAŻOWY
4.8PODATEK AKCYZOWY
4.9PODATEK OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN
4.10PODATEK OD GIER
4.11PODATEK OD NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
4.12PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
4.13PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
4.14PODATEK ROLNY I PODATEK LEŚNY
4.15PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
4.16PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
4.17OPŁATA SKARBOWA I INNE OPŁATY SAMORZĄDOWE
5POSTĘPOWANIE PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SĄDAMI ADMINISTACYJNYMI ORAZ POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI
5.1KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
5.2POSTĘPOWANIE PODATKOWE
5.3CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE I KONTROLA PODATKOWA
5.4KONTROLA CELNO-SKARBOWA
5.5WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ PRZEZ ORGANY PODATKOWE
5.6PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI
5.7USTAWA O ZASADACH EWIDENCJI I IDENTYFIKACJI PODATNIKÓW I PŁATNIKÓW
5.8POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI
6MIĘDZYNARODOWE I WSPÓLNOTOWE PRAWO CELNE
7PRAWO DEWIZOWE
8PRAWO KARNE SKARBOWE
9ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
10RACHUNKOWOŚĆ
11EWIDENCJA PODATKOWA I ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH
12PRZEPISY O DORADZTWIE PODATKOWYM I ETYKA ZAWODOWA
13Testy z całości materiału
13.1TEST 1
13.2TEST 2
13.3TEST 3
13.4TEST 4
13.5TEST 5
13.6TEST 6
13.7TEST 7
13.8TEST 8
13.9TEST 9
13.10TEST 10
13.11TEST 11
13.12TEST 12
13.13TEST 13
13.14TEST 14
13.15TEST 15
13.16TEST 16
13.17TEST 17