Testy na doradcę podatkowego zgodne z uchwałą 21/VII/2022

Dostęp do szkolenia na 180 dni

180,00 

Brak w magazynie

Program Testy na doradcę podatkowego. Moduł online zaprojektowany został jako narzędzie efektywnie przygotowujące do egzaminu testowego na doradcę podatkowego.

Prezentowane w module pytania pochodzą z uchwały 21/VII/2022  Państwowej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 października 2020 r.,

Uwaga! 

  • Zaktualizowano do uchwały  21/VII/2022

Uwaga!

Dostęp ważny przez 180 dni. 

Pierwszy rozdział Źródła prawa i wykładnia prawa zostal udostępniony nieodpłatnie. 
Zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy. 


Gwarantujemy aktualizację pytań w przypadku zmiany treści uchwały egzaminacyjnej. 

 

ERRATA DO TESTÓW

06.03.2023

X. Rachunkowość 

114. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca jednostką mikro:

 b) ma obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych w sposób odzwierciedlający okres ich ekonomicznej użyteczności,

Podstawa prawna: art. 37 ust. 7 i ust. 8 ustawy o rachunkowości 

25.02.2023

IVd Podatek dochodowy od osób prawnych 

12. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z dochodu podatkowej grupy kapitałowej:


c) można pokryć straty spółek wchodzących w skład grupy, poniesionych przez nie w okresie przed powstaniem grupy, w określonych w ustawie przypadkach.

W przypadku tego pytania zalecamy ostrożność i wskazujemy odpowiedź C jako prawidłową, chociaż nie stanowi ona pełnego odwzorowania aktualnych zapisów ustawy – vide: art. 7a ust. 4 CIT. Pytanie zostało sformułowane przed zmianą przepisów w 01.01.2022 i jego treść w obecnym stanie prawnym jest problematyczna. 
Podstawa prawna: art. 7a ust. 4 i 5 updop
_______

60. W podatku dochodowym od osób prawnych koszty usług doradczych ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów:
a) bez ograniczeń,

Podstawa prawna: uchylenie art. 15e z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

13.02.2023

IVd Podatek dochodowy od osób prawnych 

Zmiana rekomendacji odpowiedzi na b. 

  1. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych wnoszący dopłaty do spółki kapitałowej:
    (…)

b) nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwoty dopłaty ani jej części,

(Komentarz: pytanie nie dotyczy spółki która otrzymała dopłaty tylko spółki udziałowca które je do niej wniosła. Wniesione dopłaty na działalność bieżącą innej spółki, nie stanowią dla spółki wnoszącej  kosztu uzyskania przychodu. Dopłata ta służy dofinansowaniu innego podmiotu.)

IX. Krajowa Administracja Skarbowa 
Zamiana rekomendacji odpowiedzi na C. 

  1. Tymczasowe zajęcie ruchomości może obejmować:

(…)

c) ruchomości zobowiązanego o wartości przekraczającej 10 000 zł znajdujące się zarówno w jego władaniu, jak i we władaniu innej osoby, przy czym nie podlegają zajęciu ruchomości o wartości znacznie przewyższającej kwotę potrzebną do zaspokojenia egzekwowanej należności pieniężnej. 

17.01.2023 

IV. MATERIALNE PRAWO PODATKOWE ZAGADNIENIA WSPÓLNE/ ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE/ pytanie 68
Uznaliśmy, że w tym pytaniu odpowiedź b (zamiast c) lepiej odpowiada na zdanie w poleceniu pytanie: 

W której z poniższych sytuacji kryterium głównej korzyści na pewno nie będzie spełnione?
(…) 

b)  jeśli podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej mógłby zasadnie wybrać inny sposób postępowania, z którym wiązałoby się uzyskanie korzyści podatkowej rozsądnie oczekiwanej lub wynikającej z wykonania uzgodnienia,

Program Testy na doradcę podatkowego. Moduł online zaprojektowany został jako narzędzie efektywnie przygotowujące do egzaminu testowego na doradcę podatkowego.

Redaktor naczelna Podatkowej Oficyny Wydawniczej oraz współautorka książek dla doradców podatkowych takich jak: „Egzamin na doradcę podatkowego. Odpowiedzi na pytania otwarte” oraz „Egzamin na doradcę podatkowego. Testy”.

Na początku kariery zawodowej nie mogła się zdecydować, czy bliższa jest jej sercu matematyka, czy prawo. Dylemat ten stał się determinantem dla wyboru ekonomii jako głównego kierunku studiów uniwersyteckich. Jednak nigdy nie zrezygnowała z pogłębiania wiedzy prawniczej, czyniąc prawo podatkowe podstawowym obszarem zainteresowań zawodowych i naukowych. Oprócz pracy dydaktycznej jest również praktykiem gospodarczym. Przepracowała ponad 20 lat na stanowiskach kierowniczych zajmując się najszerzej pojętą tematyką rachunkowości i podatków. Swoją miłość do matematyki zrealizowała kończąc studia w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego. 

Prywatnie wierzy, że nie święci garnki lepią i w wolnych chwilach tworzy gliniane misy i rzeźby.

Lista rodziałów

1 ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
2ANALIZA PODATKOWA
3PODSTAWY MIĘDZYNARODOWEGO ORAZ WSPÓLNOTOWEGO PRAWA PODATKOWEGO
4MATERIALNE PRAWO PODATKOWE
4.1INTERPRETACJE PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO I POROZUMIENIA…
4.2ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE
4.3TAJEMNICA SKARBOWA
4.4PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG
4.5PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
4.6PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
4.7PODATEK TONAŻOWY
4.8PODATEK AKCYZOWY
4.9PODATEK OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN
4.10PODATEK OD GIER
4.11PODATEK OD NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
4.12PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
4.13PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
4.14PODATEK ROLNY I PODATEK LEŚNY
4.15PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
4.16PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
4.17OPŁATA SKARBOWA I INNE OPŁATY SAMORZĄDOWE
5POSTĘPOWANIE PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SĄDAMI ADMINISTACYJNYMI ORAZ POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI
5.1KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
5.2POSTĘPOWANIE PODATKOWE
5.3CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE I KONTROLA PODATKOWA
5.4KONTROLA CELNO-SKARBOWA
5.5WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ PRZEZ ORGANY PODATKOWE
5.6PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI
5.7USTAWA O ZASADACH EWIDENCJI I IDENTYFIKACJI PODATNIKÓW I PŁATNIKÓW
5.8POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI
6MIĘDZYNARODOWE I WSPÓLNOTOWE PRAWO CELNE
7PRAWO DEWIZOWE
8PRAWO KARNE SKARBOWE
9ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
10RACHUNKOWOŚĆ
11EWIDENCJA PODATKOWA I ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH
12PRZEPISY O DORADZTWIE PODATKOWYM I ETYKA ZAWODOWA
13Testy z całości materiału
13.1 Test nr 1
13.2 Test nr 2
13.3Test nr 3
13.4Test nr 4
13.5Test nr 5
13.6Test nr 6
13.7Test nr 7
13.8Test nr 8
13.9Test nr 9
13.10Test nr 10
13.11Test nr 11
13.12Test nr 12
13.13Test nr 13
13.14Test nr 14
13.15Test nr 15
13.16Test nr 16
13.17Test nr 17