O egzaminach

.

1. Czym jest egzamin na doradcę podatkowego?

Egzamin jest praktycznym i teoretycznym sprawdzianem przygotowania kandydata na doradcę podatkowego do wykonywania zawodu doradcy.

2. Kto może przystąpić do egzaminu na doradcę podatkowego?

Do egzaminu może przystąpić każda osoba spełniająca następujące warunki:

 • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • posiadająca wyższe wykształcenie (także licencjat).

3. Jak zgłosić się na egzamin na doradcę podatkowego?

A. Egzamin pisemny na doradcę podatkowego

Zgłoszenie się na egzamin nie jest trudne, wystarczy na adres:

Ministerstwo Finansów
Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

przesłać następujące dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu;
 • oświadczenie o spełnianiu warunków przewidzianych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443), czyli oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • odpis dyplomu dokumentującego posiadanie wyższego wykształcenia (także licencjat) lub jego kopię poświadczoną notarialnie (zaświadczenia o ukończeniu studiów nie są honorowane);
 • osoby, o których mowa w art. 20 ust. 2 i 5 ustawy (tj. osób zajmujących stanowiska sędziowskie, prokuratorskie, inspektorów kontroli skarbowej lub wykonywały zawód adwokata, radcy prawnego, notariusza, biegłego rewidenta) są obowiązane dodatkowo dołączyć do wniosku dokumenty stwierdzające uprawnienia zawodowe – oryginały, bądź ich kopie poświadczone notarialnie;
 • potwierdzenie opłaty za egzamin (w przypadku opłaty drogą elektroniczną potwierdzenie opłaty musi być dokumentem wygenerowanym elektronicznie, nie wymagającym podpisu ani stempla).

Zgłoszenia przyjmowane są w sposób ciągły. O zasadach wyznaczania terminów egzaminów na doradcę podatkowego możesz przeczytać w punkcie nr 8.

KOMPLET DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH WRAZ Z LISTĄ SPRAWDZAJĄCĄ KOMPLETNOŚĆ WNIOSKU DO POBRANIA PO KLIKNIĘCIU TUTAJ.

B. Egzamin ustny na doradcę podatkowego

Nie później niż do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym kandydat podjął decyzję o przystąpieniu do egzaminu ustnego, składa wniosek o dopuszczenie do tego egzaminu. Kandydat, który zamierza zdawać egzamin ustny w maju, wniosek o dopuszczenie do tego egzaminu powinien złożyć do dnia 15 kwietnia. Do egzaminu ustnego mogą przystąpić jedynie kandydaci, którzy zaliczyli z wynikiem pozytywnym egzamin pisemny. Kandydat w ciągu roku od zdania egzaminu pisemnego może przystępować do części ustnej. Wniosek o dopuszczenie do części ustnej można złożyć: e-mailem: komisja.doradztwo@mf.gov.pl lub pocztą “tradycyjną” lub faksem: (22) 694-51-95.

Od dnia 17 lutego 2023 r. zgodnie z r Rozporządzeniem Ministra Finansów  w sprawie wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkowego 

opłata za egzamin na doradcę podatkowego wynosi 1 800 zł.

W przypadku negatywnego wyniku z części pisemnej albo ustnej egzaminu na doradcę podatkowego opłata za ponowny egzamin z tej części egzaminu wynosi 900 zł.
Opłatę za egzamin należy wpłacić na rachunek:

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
NBP O/O Warszawa
nr 10101010100038252231000000

5. Jakie egzaminy należy zdać, aby zostać doradcą podatkowym?

Kandydat na doradcę podatkowego zdaje dwa rodzaje egzaminów:

 • egzamin pisemny składający się z dwu części – testowej i opisowej (kazusy);
 • egzamin ustny.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu pisemnego.

6. Jaki jest zakres tematyczny egzaminu na doradcę podatkowego?

Dziedziny tematyczne egzaminu na doradcę podatkowego określone zostały w ustawie z dnia 5 lipca 1996r. o doradztwie podatkowym.Szczegółowy wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego opublikowany został w Uchwale nr 4/VIII/2023 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych na doradcę podatkowego.

Osoba zdająca egzamin na doradcę podatkowego winna wykazać się wiedzą z następujących dziedzin:

 1. źródła prawa i wykładnia prawa;
 2. analiza podatkowa;
 3. podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego;
 4. materialne prawo podatkowe;
 5. postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji;
 6. międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne;
 7. prawo dewizowe;
 8. prawo karne skarbowe;
 9. organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa;
 10. rachunkowość;
 11. ewidencja podatkowa i zasady prowadzania ksiąg rachunkowych;
 12. przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa.

Kandydat na doradcę podatkowego ramach egzaminu pisemnego powinien wykazać się umiejętnością sporządzania następujących pism:

 • skargi kasacyjnej;
 • skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego;
 • zażalenia na postanowienie;
 • odwołania od decyzji;
 • projektu wniosku o interpretację prawa podatkowego;
 • wnioseku o wznowienie postępowania podatkowego.

Łącznie kandydat na doradcę podatkowego powinien opanować:

 • udzielanie odpowiedzi na około 1600 pytań testowych;
 • sporządzanie pism procesowych dla około 50 zagadnień egzaminacyjnych (kazusów);
 • referowanie zagadnień dotyczących około 1200 pytań otwartych.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące egzaminów można uzyskać w Wydziale Doradztwa Podatkowego pod numerem telefonu (022) 694 52 49 w godzinach 8:15 – 16:15.

A. Egzamin pisemny na doradcę podatkowego

Zasady ustalania terminu pisemnego na doradcę podatkowego są następujące:

 • najpierw sekretarz Komisji Egzaminacyjnej informuje z minimum 4-miesięcznym wyprzedzeniem o miesiącu, w którym zostanie przeprowadzona część pisemna egzaminu;
 • przez 30 dni od daty ogłoszenia informacji o miesiącu przeprowadzenia egzaminu kandydaci składają wnioski o dopuszczenie do egzaminu;
 • po upływie 30-dniowego terminu na złożenie wniosków, sekretarz Komisji Egzaminacyjnej ogłasza termin części pisemnej egzaminu.

Przykład:

 1. 8 grudnia 2015 sekretarz ogłasza miesiąc przeprowadzenia egzaminu na kwiecień 2016 r.
 2. do 9 stycznia 2016 r. (30 dni od daty ogłoszenia miesiąca egzaminu) kandydaci składają wnioski o dopuszczenie do egzminu
 3. po terminie opisanym w punkcie b, sekretarz ogłasza termin egzaminu – np. 25, 26, 27 kwietnia 2016 r.

Uwaga!
Wnioski o przystąpienie od egzaminu pisemnego można składać w trybie ciągłym. Jeżeli nasz wniosek wpłynie po dacie 9 stycznia 2016 r., to zostaniemy zakwalifikowani:


a) jeżeli pozostaną wolne miejsca i za naszą zgodą na terminy kwietniowe;
b) na następny termin ogłoszony prze sekretarza Komisji Egzaminacyjnej

B. Egzamin ustny na doradcę podatkowego

Zasady ustalania terminów egzaminów ustnych są nieco prostsze. Część ustna egzaminu jest przeprowadzana, jeżeli do egzaminu zostało dopuszczonych co najmniej 12 kandydatów, jednakże nie rzadziej niż co 3 miesiące. W praktyce egzaminu odbywają się co miesiąc.