Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.podatkowaoficyna.pl

Sprzedającym  jest  Podatkowa Oficyna Wydawnicza  dostępna  pod  adresem  Jaworzno, Al. Piłsudskiego 25,  prowadząca  działalność  na  podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Jaworzna (numer wpisu 21417) zwaną także zamiennie „Wydawcą”.

Sprzedawca posługuje się numerem NIP:  642-182-33-63 oraz numerem Regon: 273583889.

Kontakt z Wydawcą można uzyskać: pod numerem telefonu (32) 745 21 09 lub  korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@podatkowaoficyna.pl

§ 1 Definicje


1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin
jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient  (Kupujący)  –  osoba  fizyczna,  która  ukończyła  co  najmniej  13.  rok  życia,  przy  czym
w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela
ustawowego,  a  także  osoba  prawna  oraz  jednostka  organizacyjna  niebędąca  osobą  prawną,
której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać
Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
3. Przedmiot  transakcji  –  Towary  wymienione  i  opisane  na  stronie  internetowej  Sklepu
Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta,
była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający
zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  poinformowania  Kupującego  o  zaistniałej  sytuacji
telefonicznie lub drogą mailową.
4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
5. Usługa  dodatkowa  –  usługa  świadczona  przez  Usługodawcę  na  rzecz  Klienta  poza  Sklepem
Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
6.  Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
7. Umowa  Sprzedaży  –  umowa  sprzedaży  Produktów  w  rozumieniu  ustawy  Kodeks  cywilny,
zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
8.   Sklep  Internetowy –  serwis  internetowy  dostępny pod adresem www.podatkowaoficyna.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
9. Strona – Wydawca i Klient.
10.Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.podatkowaoficyna.pl
11. Zamówienie  – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające  bezpośrednio  do  zawarcia  Umowy  Sprzedaży  na  odległość  za  pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne


  1.   Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
  2.  Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
  3.   Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych.

§ 3 Składanie zamówień

1.   Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.podatkowaoficyna.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2.  Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową lub drogą mailową.
3.   Zamówienia składane poprzez stronę internetową lub drogą mailową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4.   Zamówienie  jest  skuteczne,  jeśli  Kupujący  prawidłowo  wypełni  formularz  zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
5.   W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. 
6.   Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie  adres  e-mail,  elektronicznego  obrazu  dokumentów  rozliczeniowych,  w  szczególności takich  jak:  faktury  VAT  z  załącznikami,  faktury  VAT  korygujące  z  załącznikami  i  formularzy. Niniejsza  zgoda  uprawnia  Sprzedającego  również  do  wystawiania  i  przesyłania  faktur  VAT w formie elektronicznej.
7.   W  trakcie  składania  Zamówienia,  Kupujący  może  wyrazić  zgodę  na  umieszczenie  danych osobowych  w  bazie  danych  Sklepu  Internetowego  Sprzedającego  w  celu  ich  przetwarzania w  związku  z  realizacją  Zamówienia.  W  wypadku  udzielenia  zgody,  Kupujący  ma  prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8.   Kupujący  może  skorzystać  z  opcji  zapamiętania  jego  danych  przez  system  w  celu  ułatwienia procesu  składania  kolejnego  Zamówienia.  W  tym  celu  Kupujący  powinien  podać  login i  hasło,  niezbędne  do  uzyskania  dostępu  do  swojego  konta.  Login  Klienta  to  podany  przez niego  adres  e-mail.  Hasło  jest  ciągiem  znaków  ustalanych  przez  Klienta.  Hasło  Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
9.   Po  złożeniu  przez  Klienta  skutecznego  zamówienia,  otrzyma  on  automatyczną  odpowiedź
10.  Czas  rozpoczęcia  realizacji  zamówienia  pokrywa  się  z  momentem  wpływu  wpłaty   na   rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub  momentem  dokonania  zamówienia  w  przypadku  płatności  kartą  lub  wyborem  opcji „za pobraniem”.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1.   Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą  mailową.  Sklep  poinformuje  Klienta  niezwłocznie  o  nieprawidłowo  wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2.   Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich, za pośrednictwem Poczty  Polskiej. 
3.   Przesyłka  dostarczona  jest  zgodnie  z  terminem  podanym  przy  każdym  produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki  „za  pobraniem”.  Przy  wyborze  opcji  płatności  „przelew”  lub  „płatność  kartą  lub  przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
  4.   Kupujący  jest  obciążany  kosztami  dostawy  (wysyłki)  określonymi  w  cenniku  transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

§ 5 Płatności


1.  Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
2.   Płatność  za  zamówiony  towar  może  nastąpić  za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (payu.pl) lub przelewem na konto bankowe sklepu.

§ 6 Odbiór towaru

1.  Dostawy są realizowane na terytorium Unii Europejskiej.
2.   Przed  odebraniem  przesyłki  z  poczty  lub  od  kuriera  należy  sprawdzić,  czy  opakowanie nie  uległo  uszkodzeniu  w  transporcie.  W  szczególności  należy  zwrócić  uwagę  na  stan  taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera  sporządzić  protokół  szkody  oraz  skontaktować  się  jak  najszybciej  ze  sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1.   Konsument,  który  zawarł  umowę  na  odległość,  ma  prawo  do  odstąpienia  od  umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w  czasie  i  przysługuje  jedynie  przez  14  dni  (podstawa  prawna:  art.  7  ust.1    ustawy z dnia2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym  i  liczy  się  od  dnia  wydania  rzeczy,  a  gdy  umowa  dotyczy  świadczenia usługi  – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2.   Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do  sprzedaży  osobie  fizycznej,  która  dokonuje  zakupu  w  celu  niezwiązanym  z  działalnością zawodową lub gospodarczą.
3.   Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w  pełni  kompletny,  a  sam  produkt  oraz  akcesoria  będą  nieuszkodzone  oraz  nie  będą  nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
4.   Zgodnie  z  ustawą,  możliwości  zwrotu  nie  podlegają:  świadczenia  usług  rozpoczętego,   za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań  audialnych  i  wizualnych  oraz  zapisanych  na  nośnikach  programów  komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,  świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
5.   W  przypadku  skorzystania  z  prawa  odstąpienia  od  umowy,  zwracany  towar  należy  odesłać   na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.
6.   Do  przesyłki  zwrotnej  należy  dołączyć  pisemne  oświadczenie  o  odstąpieniu  od  umowy  oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
7.   W  ciągu  dwóch  dni  roboczych  od  otrzymania  towaru  wraz  z  oświadczeniem  o  odstąpieniu     od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

§ 7 Procedura reklamacji


1.   W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym należy odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów  oraz  o  odpowiedzialności  za  szkodę  wyrządzoną  przez  produkt  niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
2.   Klient  traci  uprawnienia  określone  w  ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,  jeżeli  przed  upływem  dwóch  miesięcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych


  1.   Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Wydawca.
  2.   Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz,  w  przypadku  zakupów  na  raty,  instytucjom  kredytującym  zakup.  Klienci  mają  prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

§ 9 Postanowienia końcowe


1.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z  dnia  2  marca  2000  r.  o  ochronie  niektórych  praw  konsumentów  oraz  o  odpowiedzialności  za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2.   Spory  wynikające  ze  stosowaniem  niniejszego  Regulaminu  i  w  związku  z  wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
3.   Usługodawca  zastrzega  sobie  prawo  wprowadzania  zmian  do  niniejszego  Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
4.  Data opublikowania regulaminu 10 styczeń 2014.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Informacje ogólne
 2. Stworzona przez nas „Polityka Prywatności” opisuje w jaki sposób korzystamy z danych pozostawianych przez Klientów podczas odwiedzenia naszego serwisu internetowego, jakie dane są zbierane i dlaczego. „Polityka Prywatności” określa również Państwa prawa i obowiązki oraz podaje informacje jak zabezpieczane są dane osobowe.
 3. Jeśli nie zgadzacie się Państwo z naszą „Polityką Prywatności” prosimy o opuszczenie naszej strony internetowej i nieskładanie zamówień w sklepie.
 4. Danymi osobowymi administruje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami, zwaną dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) Podatkowa Oficyna Wydawnicza siedzibą w Jaworznie.
 5. Informacje o zbieraniu danych
 6. Serwis internetowy mieszczący się pod adresem www.podatkowaoficyna.pl pozwala na przeglądanie zasobów bez konieczności rejestracji oraz podawania swoich danych osobowych. Ze względu na specyfikę połączeń internetowych niektóre dane zbierane są automatycznie.
 7. Sklep internetowy umieszczony w serwisie www.podatkowaoficyna.pl wymaga w przypadku dokonywania zakupów rejestracji i podania danych osobowych.

II a. Informacje (dane) zbierane przy składaniu zamówienia

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w naszym serwisie jest podanie danych osoby zamawiającej. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będziemy mogli zrealizować zamówienia lub skontaktować się z zamawiającym w celu ustalenia szczegółów realizacji co w konsekwencji może uniemożliwić zawarcie umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług.
 2. Przy składaniu zamówień prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko zamawiającego, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy oraz inne dane wymagane do wystawienia dokumentów handlowych np. numer NIP.
 3. Zbierane przez nas dane wykorzystywane są w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Oznacza to między innymi, że dane te mogą być przekazane osobą trzecim zaangażowanym w proces sprzedaży lub świadczenia usług. W szczególności zebrane dane są lub mogą być przekazane Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, serwisom płatności on-line (np. payu).

II.b Informacje (dane) zbierane automatycznie

 1. Niektóre informacje (dane) dotyczące użytkownika są zbierane automatycznie podczas jego odwiedzin na stronie www.podatkowaoficyna.pl. Dane te są głównie zbierane przez program Google Analytics oraz program Prestashop. Dane mogą być zbierane przez pliki Cookies („ciasteczka”).
 2. Pliki cookies to pliki wysyłane do Państwa komputera lub innego urządzenia podczas przeglądania strony internetowej. Nie powodują one zmiany konfiguracji w komputerze lub innymi urządzeniu odbiorczym oraz zmian w oprogramowaniu.
 3. Możecie Państwo nie wyrazić zgody na wykorzystanie plików cookies (zablokować pliki cookies). W tym celu należy wybrać w używanej przez siebie przeglądarce stron www odpowiednie ustawienia zalecane przez jej producenta.  

Możecie Państwo również usunąć dotychczasowe pliki cookies poprzez wybranie odpowiednich ustawień w używanej przeglądarce stron www lub usunąć pliki ręcznie.

 1. Niestety, zablokowania lub usunięcie plików cookies może zakłócić lub uniemożliwić korzystanie z serwisu.

III. Informacje jak wykorzystywane są zebrane dane.

 1. Podane przez Państwa dane wykorzystujemy do:
 2. a) realizacji procesu sprzedażowego, w tym realizacji zamówienia,
 3. b) przyjmowania reklamacji,
 4. c) informowania Państwa o zmianach merytorycznych dokonywanych w sprzedawanych towarach (np. informacji o zmianie treści publikacji),
 5. d) w przypadku zakupu publikacji „Egzamin ustny. Podręcznik zdającego” lub „Kazusy. Rozwiązania krok po kroku” w wersji elektronicznej dane osobowe nanoszone są na dole każdej strony.

Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim, z wyjątkiem kiedy wymaga tego proces realizacji zamówienia (np. proces druku, wysyłka towaru, realizacja płatności).

 1. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań konsumenckich na naszych stronach internetowych oraz do uzyskiwania danych statystycznych (np. danych o ilości klientów w sklepie, okresach najczęstszych odwiedzin itp.). Dane te są rozpatrywane ogólnie, bez prób identyfikacji poszczególnych Użytkowników.
 2. Prawo dostępu do danych osobowych

 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych.

  2. Jeśli zaakceptują Państwo zamówienie nie ma możliwości zmiany danych użytych w celu złożenia zamówienia. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie.
 4. Wszelkie zmiany w zakresie Państwa danych osobowych można dokonać po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w sklepie internetowym przy użyciu hasła oraz loginu. Dane niezbędne do realizacji roszczeń lub których przechowywanie jest wymagane przepisami prawa mogą nie podlegać opisanej powyżej procedurze.
 5. Zabezpieczenie danych osobowych
 6. W celu ochrony Państwa danych osobowych stosujemy środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych.
 7. Prosimy Państwa o zabezpieczenie ustanowionego przez siebie hasła i nieprzekazywanie go osobom trzecim. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku ujawnienia hasła lub umożliwienia korzystania osobom trzecim z Państwa konta w naszym serwisie.
 8. W przypadku podjęcia przez Państwa informacji o ujawnieniu hasła lub korzystaniu przez osoby nieupoważnione z konta lub innych przypadkach naruszenia zasad bezpieczeństwa prosimy o powiadomieniu nas o tym fakcie bezzwłocznie.
 9. Postanowienia końcowa
 1. Zasady „Polityki Prywatności” wchodzą w życie od dnia 21 marca 2013.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany „Polityki Prywatności” .