Egzamin pisemny

Egzamin pisemny na doradcę podatkowego jest pierwszym egzaminem, który musi zdać przyszły doradca podatkowy. W warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest zdanie z wynikiem pozytywnym w części pisemnej.

Część pisemna egzaminu polega na:

 • rozwiązaniu testu składającego się ze 100 pytań jednokrotnego wyboru,
 • sporządzeniu pisma do organu podatkowego lub sądu na podstawie przedstawionego kazusu wybranego spośród kazusów opublikowanych uchwale Państwowej Komisji Egzaminacyjnej.

Egzamin pisemny uważa się za zdanym pod warunkiem łącznego uzyskania:

 • 160 punktów na 200 możliwych z części testowej,
 • 10 punktów na 20 możliwych z części opisowej kazusu.

Wszystkie pytania i zadania egzaminacyjne są znane przed egzaminem i opublikowane w uchwale Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Pytania

Jak często odbywa się egzamin pisemny na doradcę podatkowego?

Termin egzaminu pisemnego wyznacza Państwowa Komisja Egzaminacyjna. Na stronie Ministerstwa Finansów znajdziesz informację o najbliższej sesji egzaminacyjnej.

Egzamin pisemny odbywa się raz w roku, czasem dwa razy.

Czy egzamin pisemny na doradcę podatkowego jest trudny?

Na to pytanie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Dla większości kandydatów jest to część łatwiejsza niż egzamin ustny. Statystyki pokazują, że tą część egzaminu zdaje około 60-70% podchodzących, więc statystycznie nie jest to trudniejsze niż zdanie matury.

Ile czasu potrzeba na przygotowanie się do egzaminu pisemnego?

Jest to kwestia indywidualna, ponieważ zależy od indywidualnych predyspozycji. Na korzyść zazwyczaj przemawia posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, zainteresowania z dziedziny świata podatków. Ważnym aspektem jest też dyspozycyjność czasowa, ponieważ im więcej czasu na naukę mamy, tym szybciej możemy przerobić cały materiał.

W ramach naszego kursu do egzaminu pisemnego przygotowanie w bardzo spokojnym tempie trwa około 90 dni (samej nauki) przy założeniu do 1-1,5 godziny nauki dziennie. Oczywiście można też zintensyfikować naukę, wtedy opanowanie materiału zajmie zdecydowanie mniej czasu.

W jaki sposób zapisać się na egzamin pisemny?

Przede wszystkim należy sprawdzić na stronie Ministerstwa Finansów, kiedy jest najbliższy egzamin pisemny.

Aby zgłosić się na egzamin pisemny, będą potrzebne:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego, 
 • odpis dyplomu dokumentującego posiadanie wyższego wykształcenia (lub notarialnie potwierdzoną kopię),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za egzamin.

Jeżeli nie ma wyznaczonego terminu egzaminu lub zakończył się czas na wysłanie zgłoszenia, należy trzymać rękę na pulsie i sprawdzać, czy nie pojawiła się informacja o terminie kolejnego egzaminu pisemnego. Uwaga: od momentu ogłoszenia miesiąca, w którym odbędzie się egzamin, jest tylko 30 dni na złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu. Dlatego też, nawet jeżeli nie można się zgłosić na egzamin od razu, warto przygotować sobie wcześniej niezbędne dokumenty, aby nie tracić czasu, gdy będą przyjmowane zapisy na kolejną sesję egzaminów.

W jaki sposób przeprowadzany jest egzamin pisemny?

Na egzamin pisemny składają się dwa etapy:

 • część testowa, która polega na odpowiedzeniu na 100 pytań zamkniętych (trwa 100 minut),
 • część kazusowa, która polega na sporządzeniu projektu wystąpienia do organu podatkowego albo sądu w imieniu klienta (trwa 180 minut).

Zarówno pytania testowe, jak i treść wszystkich kazusów, które mogą pojawić się na egzaminie, są opublikowane w uchwale egzaminacyjnej dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów. Obecnie jest to uchwała 4/VIII/2023.

Jaki jest zakres egzaminu pisemnego?

Obecnie obowiązuje uchwała 4/VIII/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku.
Pytania są podzielone na 12 działów:

 1. Źródła prawa i wykładnia prawa;
 2. Analiza podatkowa;
 3. Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego;
 4. Materialne prawo podatkowe;
 5. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji;
 6. Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne;
 7. Prawo dewizowe;
 8. Prawo karne skarbowe;
 9. Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa;
 10. Rachunkowość;
 11. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzania ksiąg rachunkowych;
 12. Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa.

Do egzaminu pisemnego obowiązuje:

 • Pytań testowych jest 1606.
 • Kazusów jest 47 (a w zasadzie 48).

Aby zdać, należy uzyskać 160 / 200 punktów z części testowej oraz 10/20 punktów z części kazusowej.

Czy można być zwolnionym z egzaminu pisemnego?

Tak, z egzaminu pisemnego są zwolnieni absolwenci uczelni, które zawarły umowy z Komisją Egzaminacyjną. W takim przypadku, aby zdobyć uprawnienia doradcy podatkowego, należy zdać tylko część ustną egzaminu.

Przydatne linki