W podatku dochodowym od osób prawnych koszty usług doradczych ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów: