Etap 7 ( CIT d4d)

Pytanie 61
Zasady opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu zagranicznych osób prawnych osiągniętego na terenie Polski.

1) Podatek dochodowy od przychodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskanych przez zagraniczne osoby prawne, ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (dochodu).
2) Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne osoby prawne przychodów z odsetek, należności licencyjnych, usług niematerialnych (np. księgowych, doradczych), ustala się w wysokości 20% przychodów.
3) Powyższe zasady stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (UPO), których stroną jest Polska.
4) UPO mogą wprowadzać odmienne reguły opodatkowania, w tym pozwalać na zastosowanie preferencji podatkowych.
5) Zastosowanie preferencji podatkowych możliwe pod warunkiem udokumentowania siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji oraz przy zachowaniu tzw. należytej staranności.

Pytanie 62

Wymień 5 przykładów przychodów osiąganych przez zagraniczne osoby prawne na terenie Polski, które podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz stawki podatku mające zastosowanie do tych przychodów.

1) przychody z dywidend uzyskanych od osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – stawka podatkowa 19%;
2) inne przychody (dochody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – stawka podatkowa 19%;
3) przychody z tytułu świadczenia usług niematerialnych np.: doradczych, księgowych, usług prawnych, usług reklamowych – stawka podatkowa 20%;
4) przychody z odsetek – stawka podatkowa 20%;
5) przychody z praw autorskich lub praw pokrewnych – stawka podatkowa 20%.

Pytanie 63

Zasady poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku należności wypłacanych na rzecz zagranicznych osób prawnych w wysokości przekraczającej w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego należności łącznie kwotę 2.000.000 zł na rzecz tego samego podatnika.

1) Istotne jest to, czy ta zagraniczna osoba prawna otrzymująca należność jest naszym podmiotem powiązanym – w rozumieniu przepisów o cenach transferowych?
2) TAK – płatnicy są obowiązani pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od wypłat należności (odsetek, należności licencyjnych, dywidend) według właściwej stawki podatkowej (19%/20%) od nadwyżki ponad kwotę 2 000 000 zł bez możliwości zastosowania preferencji podatkowych.
3) NIE – płatnicy mogą zastosować preferencje podatkowe pod warunkiem udokumentowania siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji oraz przy zachowaniu tzw. należytej staranności.

Pytanie 65

Zasady opodatkowania należności licencyjnych podatkiem dochodowym od osób prawnych.

1) Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne osoby prawne przychodów z należności licencyjnych, ustala się w wysokości 20% przychodów.
2) Powyższą zasadę należy stosować z uwzględnieniem odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (co do zasady więc, pierwszeństwo w takiej sytuacji będą posiadać przepisy odpowiedniej UPO, chyba że nie mogą być zastosowane np. z powodu niedostarczenia certyfikatu rezydencji podatkowej przez spółkę otrzymującą należność).
3) UPDOP przewiduje zwolnienie z podatku przychodów z należności licencyjnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) wypłacającym należności jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski;
b) uzyskującym przychody jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;
c) spółka wypłacająca posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki otrzymującej należność, lub
d) spółka otrzymująca należność, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej;
e) rzeczywistym właścicielem należności jest spółka otrzymująca należność licencyjną.

Pytanie 67
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów z dywidend.

1) Podatek dochodowy od dochodów z dywidend wypłaconych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (dochodu).
2) Zryczałtowany podatek dochodowy pobierany jest zarówno w przypadku wypłaty przychodów z dywidend na rzecz podmiotu niemającego w Polsce siedziby lub zarządu (ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce), jak i wtedy, gdy dywidenda wypłacana jest na rzecz podmiotu krajowego – w przypadku gdy odbiorcą dywidendy jest podmiot niemający w Polsce siedziby lub zarządu, przepisy UPDOP stosuje się z uwzględnieniem odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
3) Przepisy UPDOP przewidują możliwość zwolnienia z podatku dochodu z tytułu otrzymanych dywidend, przy spełnieniu określonych warunków:
a) wypłacającym dywidendę jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terenie Polski;
b) uzyskującym dochody (przychody) z dywidendy jest spółka podlegająca w jednym z państw UE lub EOG (w tym w Polsce) nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu;
c) uzyskujący przychód z dywidendy posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej, nieprzerwanie przez okres dwóch lat;
d) uzyskujący przychód z dywidendy, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Pytanie 68
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych dywidendy uzyskanej w Polsce przez podmiot mający siedzibę na terytorium UE lub EOG.

1) Podatek dochodowy od przychodów z dywidend z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski wypłacanej na rzecz podmiotu spoza UE/EOG co do zasady wynosi 19% uzyskanego przychodu (dochodu).
2) Zastosowanie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania może prowadzić do zwolnienia dochodu (przychodu) od podatku w Polsce albo opodatkowania dochodu (przychodu) w Polsce według innej – niższej niż 19% – stawki podatkowej.
3) Istnieje także możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu dywidendy w odniesieniu do takich dochodów (przychodów) otrzymanych od polskich osób prawnych przez spółki i inne podmioty o nieograniczonym obowiązku podatkowym w jednym z państw UE lub EOG (w tym w Polsce) – warunkiem zwolnienia jest spełnienie poniższych kryteriów:
a) wypłacającym dywidendę jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terenie Polski;
b) uzyskującym dochody (przychody) z dywidendy jest spółka podlegająca w jednym z państw UE lub EOG (w tym w Polsce) nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Odbiorcą dywidendy może być także zagraniczny zakład powyższej spółki, o ile spełnia kryteria odnoszące się do spółek;
c) uzyskujący przychód z dywidendy posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej, nieprzerwanie przez okres dwóch lat,
d) uzyskujący przychód z dywidendy, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Pytanie 69

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych dywidendy uzyskanej w Polsce przez podmiot mający siedzibę poza UE, EOG lub Konfederacją Szwajcarską.

1) Podatek dochodowy od przychodów z dywidend z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski wypłacanej na rzecz podmiotu spoza UE/EOG co do zasady wynosi 19% uzyskanego przychodu (dochodu).
2) Zastosowanie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania może prowadzić do zwolnienia dochodu (przychodu) od podatku w Polsce albo opodatkowania dochodu (przychodu) w Polsce według innej – niższej niż 19% – stawki podatkowej.

Pytanie 70

Wymień kategorie dochodów (przychodów) podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych pobieranym u źródła według stawki 10%.

1) z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej;
2) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera.

Pytanie 71
Wymień kategorie dochodów (przychodów) podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych pobieranym u źródła według stawki 20%.

1) z odsetek;
2) z należności licencyjnych (np. z praw autorskich lub praw pokrewnych, w tym ze sprzedaży tych praw);
3) z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) z tytułu świadczeń usług niematerialnych (np. doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych).

Pytanie 72

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zagranicznych spółek kontrolowanych.

1) Opodatkowanie CFC (zagranicznych jednostek kontrolowanych) to regulacja służąca zwalczaniu unikania opodatkowania przez wykorzystywanie zagranicznych jednostek położonych w państwach o niskim poziomie opodatkowania.
2) Przedmiotem opodatkowania jest dochód zagranicznej jednostki kontrolowanej.
3) Podstawę opodatkowania stanowi kwota odpowiadająca dochodowi zagranicznej jednostki kontrolowanej proporcjonalnie do okresu, w którym jednostka zagraniczna była kontrolowana przez podatnika w jej roku podatkowym, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym prawom do uczestnictwa w zysku tej jednostki, po odliczeniu kwot:
a) uwzględnionej w podstawie opodatkowania podatnika dywidendy otrzymanej od zagranicznej jednostki kontrolowanej;
b) dochodu z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej jednostce kontrolowanej, w części uwzględnionej w jego podstawie opodatkowania.
4) Dedykowaną stawką podatkową jest stawka 19% podstawy opodatkowania.

Pytanie 95
Omów i porównaj obowiązki, jakie ciążą na płatniku podatku u źródła, zgodnie z przepisami podatku dochodowego od osób prawnych, przy wypłacie należności licencyjnych na rzecz podmiotu powiązanego i podmiotu niepowiązanego. Wyjaśnij na czym polega obowiązek dochowania należytej staranności przy weryfikacji stawki podatku u źródła. Dokonanie jakich czynności zaleciłbyś, jako doradca podatkowy, swojemu klientowi, który chciałby dochować należytej staranności przy wypłacie należności licencyjnych?

1) Płatnicy podatku u źródła dokonujący wypłat należności licencyjnych są obowiązani do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od tych wypłat – zastosowanie preferencji podatkowych możliwe jest w określonych sytuacjach zależnych od występowania powiązań w rozumieniu przepisów o cenach transferowych z podmiotem otrzymującym należność, od wartości sumy rozliczeń z danym podmiotem w danym roku podatkowym, od posiadania odpowiedniej dokumentacji podatkowej, czy zachowania należytej staranności.
2) Zastosowanie preferencji podatkowych możliwe pod warunkiem udokumentowania siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji oraz przy zachowaniu tzw. należytej staranności – w przypadku transakcji z podmiotem niepowiązanym (oraz z podmiotem powiązanym jeżeli łączna kwota należności wypłacanych z tytułu należności licencyjnych nie przekroczyła w roku podatkowym obowiązującym płatnika łącznie kwoty 2 000 000 zł).
3) Jeżeli łączna kwota należności wypłacanych z tytułu należności licencyjnych na rzecz podmiotu powiązanego, przekroczyła w roku podatkowym obowiązującym u płatnika łącznie kwotę 2 000 000 zł na rzecz tego podmiotu powiązanego, płatnicy są obowiązani pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat według stawki podatku 20% od nadwyżki ponad kwotę 2 000 000 zł bez możliwości zastosowania preferencji podatkowych.
4) Płatnik powinien zweryfikować, czy posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania preferencji podatkowych (np. certyfikat rezydencji podatkowej) oraz czy po wnikliwej ich weryfikacji oraz weryfikacji danych o podmiocie otrzymującym należność, nie posiada wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania preferencji podatkowych – jeżeli klient nie jest przekonany co do statusu odbiorcy należności, istnienia/nieistnienia powiązania lub istnieje ryzyko reklasyfikacji transakcji w kontekście mechanizmu pay and refund należy doradzić klientowi pobranie podatku oraz wystąpienie o opinię o stosowaniu preferencji.

Pytanie 96

Omów przesłanki i zasady stosowania przez płatników podatku u źródła mechanizmu pay&refund (tj. konieczności poboru podatku u źródła według stawki krajowej bez możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także bez uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania). Wymień instytucje prawne umożliwiające niestosowanie przez płatników mechanizmu pay&refund i omów zasady ich funkcjonowania.

1) Mechanizm pay and refund polega na pominięciu przez płatnika CIT określonych preferencji podatkowych (niższa stawka podatkowa, zwolnienie podatkowe lub niepobranie podatku) przy wypłacie określonych tytułów (odsetek, należności licencyjnych lub dywidend powyżej określonego progu kwotowego (od nadwyżki 2 000 000 zł)), wypłacanych na rzecz podmiotów powiązanych – tym samym, płatnik w pierwszej kolejności pobiera podatek, następnie może wystąpić o jego zwrot do organu podatkowego.
2) Celem uniknięcia poboru podatku u źródła, spółka wypłacająca dywidendę, odsetki lub należności licencyjne może złożyć oświadczenie na formularzu WH-OSC/WH-OSP, w którym oświadczy, że posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania preferencji podatkowych oraz po przeprowadzeniu weryfikacji, nie posiada wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania tych preferencji podatkowych (należyta staranność).
3) Alternatywą wobec złożenia ww. oświadczenia jest wystąpienie o opinię o stosowaniu preferencji do organu podatkowego.

Pytanie 97
Wyjaśnij czemu służy opinia o stosowaniu preferencji, o której mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Omów zasady jej wydawania, okres jej obowiązywania oraz możliwości zaskarżenia.

1) W odniesieniu do dochodów zwolnionych z podatku, podatnicy i płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą zwrócić się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o opinię o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych na rzecz tego podatnika należności (opinia o stosowaniu preferencji).
2) Opinia o stosowaniu preferencji daje prawo do wypłaty należności zagranicznemu odbiorcy z uwzględnianiem przysługujących preferencji podatkowych tj. bez poboru podatku i postępowania podatkowego w sprawie zwrotu podatku u źródła.
3) Naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika wydaje opinię bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od wpływu wniosku do urzędu.
4) Na odmowę wydania opinii o stosowaniu preferencji przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Pytanie 106
Omów pojęcie rzeczywistego właściciela na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wyjaśnij, kiedy ustalenie, czy podmiot jest rzeczywistym właścicielem może mieć znaczenie dla ustalenia konsekwencji podatkowych.

1) Rzeczywistym właścicielem jest podmiot, który prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, ponosi ryzyka ekonomiczne związane ze stratą lub utratą wartości danej należności i może samodzielnie decydować o jej przeznaczeniu oraz nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi.
2) Ustalenie, czy podmiot jest rzeczywistym właścicielem może mieć znaczenie dla ustalenia konsekwencji podatkowych np. przy wypłacie należności z tytułu odsetek lub należności licencyjnych należy badać status rzeczywistego właściciela, aby upewnić się, że możliwe jest zastosowanie obniżonej stawki lub zwolnienia z opodatkowania CIT.

Pytanie 1
Czy „zakład” jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych? Omów koncepcję opodatkowania „zakładu”.

1) NIE – podatnikiem jest zagraniczny przedsiębiorca prowadzący działalność poprzez położony na terytorium Polski zakład zagraniczny.


2) Zakład zagraniczny nie posiada odrębnej od przedsiębiorcy zagranicznego (podmiotu, który nie posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu) podmiotowości prawnej na gruncie podatku CIT – tym samym, podatnikiem CIT jest przedsiębiorca zagraniczny, a nie jego zakład zagraniczny położony w Polsce.


3) Przedsiębiorca zagraniczny rozliczy w Polsce podatek dochodowy wyłącznie od dochodu (przychodu) osiągniętego z wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej przez zakład zagraniczny na terytorium naszego kraju –przedsiębiorca zagranicznych podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Pytanie 2

Utrata statusu podatkowej grupy kapitałowej w podatku dochodowym od osób prawnych (przesłanki, skutki).

1) Utrata statusu podatkowej grupy kapitałowej może nastąpić w przypadku:
a) naruszenia warunków uznania PGK za podatnika (zmiany w składzie PGK; zmiany przeciętnego kapitału zakładowego przypadającego na każdą ze spółek PGK, zmiany w zakresie udziału spółki dominującej w spółkach zależnych);
b) naruszenia warunków funkcjonowania PGK (skorzystanie z określonych zwolnień z CIT np. ze zwolnień strefowych, dokonanie transakcji nierynkowych z podmiotami powiązanymi spoza PGK).


2) Spółki tworzące uprzednio PGK są obowiązane w terminie 3 miesięcy od dnia utraty przez PGK statusu podatnika rozliczyć podatek dochodowy za okres od drugiego roku podatkowego poprzedzającego dzień utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika, liczonego od początku roku podatkowego, w którym to zdarzenie wystąpiło, oraz za okres od początku roku, w którym nastąpiła utrata przez PGK statusu podatnika, do dnia utraty przez PGK statusu podatnika – przyjmując, że PGK w tych okresach nie istniała.

Pytanie 3

Ograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych. Kategorie dochodu (przychodu), które uważa się za osiągane przez nierezydentów na terytorium Polski.

1) Ograniczony obowiązek podatkowy polega na tym, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlega jedynie dochód, osiągany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez podatników, którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (przez nierezydentów).
2) Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez nierezydentów, uważa się na przykład dochody (przychody) z:
a) wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;
b) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości.

Pytanie 5

Przedstaw podstawowe zasady ustalania dochodu w podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem podziału na źródła dochodu.

1) Przedmiotem opodatkowania CIT jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych (I źródło przychodu) oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów (II źródło przychodu).
2) Wysokość dochodu z tych dwóch źródeł obliczana jest oddzielnie i nie ma możliwości kompensowania np. strat z kapitałów pieniężnych z dochodami z pozarolniczej działalności gospodarczej (wyjątek dotyczy banków i instytucji finansowych).
3) Dochód z danego źródła przychodów to nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła nad ich kosztami uzyskania przychodu, osiągniętych w roku podatkowy.
4) Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Pytanie 6

Wymień i omów źródła przychodów podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

1) zyski kapitałowe – do tego źródła przychodu zaliczamy w szczególności przychody o charakterze kapitałowym m.in. przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przychody powstałe w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego, przychody ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, przychody ze zbycia wierzytelności;
2) inne źródła przychodu – do tego źródła przychodu zaliczamy wszystkie pozostałe niekapitałowe przychody osiągane przez podatnika, niezaliczane do źródła dochodu sklasyfikowanego jako zyski kapitałowe, w szczególności przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej podatnika.

Pytanie 7

Wymień i omów 4 kategorie przychodów, które zalicza się do przychodów z zysków kapitałowych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

1) przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
2) przychody z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego;
3) przychody ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną;
4) przychody z wymiany waluty wirtualnej na środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna;

Pytanie 8

Wymień 6 przykładów przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych jako przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

1) przychody z dywidend;
2) przychody z umorzenia udziału (akcji);
3) przychody ze zmniejszenia wartości udziału (akcji);
4) przychody z tytułu odsetek od udziału kapitałowego;
5) przychody z tytułu odsetek od pożyczki partycypacyjnej;
6) przychody ze zmniejszenia kapitału akcyjnego w prostej spółce akcyjnej;

Pytanie 9

Zasady przypisywania kosztów do źródeł przychodów, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz źródeł, z których dochody nie podlegają opodatkowaniu lub są zwolnione z podatku dochodowego.

1) W pierwszej kolejności, należy alokować koszty podatkowe związane z danym źródłem przychodów do tego źródła (do zysków kapitałowych lub do przychodów z innego źródła).
2) Jeżeli podatnik ponosi koszty ze źródeł, z których dochody podlegają opodatkowaniu CIT oraz koszty związane z przychodami ze źródeł, z których dochody nie podlegają opodatkowaniu CIT lub koszty związane z przychodami ze źródeł, z których dochody są zwolnione z CIT – a nie jest możliwe przypisanie danych kosztów do źródła przychodów, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają osiągnięte w roku podatkowym przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów (zasada proporcjonalnej alokacji kosztów).
3) Zasadę proporcjonalnej alokacji kosztów stosuje się również w przypadku, gdy podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których część dochodów nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z tego opodatkowania.

Pytanie 46

Wymień 5 kategorii kosztów wymienionych art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które ustawa definitywnie wyłącza z kosztów uzyskania przychodów.

1) grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym lub administracyjnym;
2) kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska;
3) odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych;
4) kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów;
5) odsetki od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów.

Pytanie 47

Wymień 5 kategorii kosztów wskazanych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku których ustawa odracza moment ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.

1) wydatki na nabycie środków trwałych;
2) wydatki na wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych;
3) wydatki na ulepszenie środków trwałych powiększające wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych;
4) wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych;
5) wydatki na wytworzenie we własnym zakresie wartości niematerialnych i prawnych;
– wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, są kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.

Pytanie 58

Stawki podatku dochodowego od osób prawnych przy opodatkowaniu dochodów uzyskanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Przesłanki zastosowania stawki obniżonej.

1) Stawki podatku dochodowego od osób prawnych przy opodatkowaniu dochodów uzyskanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej:
a) stawka podstawowa 19%;
b) stawka obniżona 9%.
2) Stawka obniżona 9% może być stosowana przez podatników:
a) u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł, oraz
b) jeżeli posiadają status małego podatnika lub jeżeli rozpoczynają działalność gospodarczą w roku podatkowym.

Pytanie 59
Wymień 5 różnych kategorii dochodu w podatku dochodowym od osób prawnych oraz stawki podatku przypisane tym kategoriom dochodu.

1) dochód z działalności gospodarczej – stawka podatkowa 19%;
2) dochód z działalności gospodarczej osiągnięty przez małego podatnika – stawka podatkowa 9%;
3) dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – stawka podatkowa 5%;
4) dochód z niezrealizowanych zysków – stawka podatkowa 19%;
5) dochód zagranicznej jednostki kontrolowanej uzyskany przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP – stawka podatkowa 19%.

Pytanie 60

Zasady zastosowania 9% stawki podatku dochodowego od osób prawnych.

1) Stawka podatkowa 9% dedykowana jest podatnikom:
a) których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł, oraz
b) jeżeli posiadają status małego podatnika lub jeżeli rozpoczynają działalność gospodarczą w roku podatkowym.

2) Ustawa przewiduje szereg przesłanek negatywnych, wykluczających preferencyjne opodatkowanie według obniżonej stawki (np. dla podatników utworzonych w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, w roku podatkowym rozpoczęcia działalność oraz bezpośrednio po nim następującym).

Pytanie 88

Wymień spółki prawa handlowego, które mogą być podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Wyjaśnij kiedy spółka jawna może być uznana za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

1) spółki kapitałowe: spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
2) spółki kapitałowe w organizacji: spółka akcyjna w organizacji, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji;
3) spółki osobowe: spółka komandytowo-akcyjna, spółka komandytowa, spółka jawna – spółka jawna wyłącznie w określonych okolicznościach zależnych od składu wspólników (nie dotyczy to spółek jawnych, w których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne) oraz wywiązywania się przez tą spółkę z obowiązku składania wymaganej przepisami ustawy informacji o prawie do zysku tej spółki.

Pytanie 89

Omów warunki konieczne do utworzenia podatkowej grupy kapitałowej (PGK) i wskaż korzyści związane z utworzeniem PGK.

1) Warunki konieczne do założenia PGK:
a) odpowiedni skład PGK (minimum 2 spółki kapitałowe pozostające we związkach kapitałowych, mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski);
b) odpowiedni przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek wchodzących w skład PGK (nie może być niższy niż 250 000 zł);
c) odpowiedni udział spółki dominującej w spółkach zależnych (minimum 75% bezpośredni udział w kapitale zakładowym spółek zależnych);
d) warunek braku zaległości podatkowych w spółkach wchodzących w skład PGK (w wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa);
e) warunki proceduralne związane z utworzeniem PGK (umowa, okres zawiązania na minimum 3 lata, rejestracja umowy w odpowiednim czasie).
5) Korzyści podatkowe: konsolidacja wyników podatkowych spółek wchodzących w skład PGK, co może prowadzić do zmniejszenia na poziomie tej grupy zobowiązań z tytułu podatku CIT.

Pytanie 4
Sposób opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu osiąganego przez osobę prawną spółki niebędącej osobą prawną.

1) Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału) – w przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.
2) Przychody z zysków kapitałowych (przypisane wspólnikowi) zwiększają przychody wspólnika uzyskane z tego źródła.
3) Zasadę proporcjonalności stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Pytanie 10

Zasady dotyczące wyboru roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy w podatku dochodowym od osób prawnych.

1) Podatnik może postanowić w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe że jego rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy.
2) O wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy podatnik informuje w zeznaniu podatkowym, składanym za rok podatkowy poprzedzający pierwszy po zmianie rok podatkowy.

Pytanie 19
Moment powstania przychodu związanego z działalnością gospodarczą w podatku dochodowym od osób prawnych.

1) Za datę powstania przychodu związanego z działalnością gospodarczą uważa się, co do zasady dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
a) wystawienia faktury albo
b) uregulowania należności.
2) Jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Pytanie 21

Zasady ustalania wartości świadczeń częściowo odpłatnych w podatku dochodowym od osób prawnych.

1) Wartością świadczeń częściowo odpłatnych (stanowiącą przychód podatkowy podatnika) = wartość tych świadczeń – odpłatność ponoszoną przez podatnika.
2) Wartość świadczeń w naturze, w tym nieodpłatnych świadczeń, ustala się:
a) jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
b) jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu;
c) w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Pytanie 26

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych środków pieniężnych oraz środków trwałych otrzymanych z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną.

1) Wartość środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, nie stanowi przychodu podatkowego w części odpowiadającej wydatkom na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce i uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.
2) Wartość środków trwałych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki nie stanowi przychodu podatkowego w momencie ich otrzymania – wspólnik, który otrzymał ww. środki trwałe będzie zobowiązany rozpoznać przychód podatkowy w momencie ich odpłatnego zbycia (odroczenie opodatkowania).

Pytanie 27

Ustalanie przychodu z odpłatnego zbycia rzeczy, praw majątkowych lub świadczenia usług w podatku dochodowym od osób prawnych, gdy cena bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych znacznie odbiega od wartości rynkowej.

1) Przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy, praw majątkowych lub świadczenia usług jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie.
2) Jeżeli jednak cena bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy, praw lub usług, organ podatkowy określa ten przychód w wysokości wartości rynkowej.
3) Wartość rynkową rzeczy, praw majątkowych lub usług określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami, prawami lub usługami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca zbycia albo świadczenia.

4) Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy, praw lub usług, organ podatkowy wzywa strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określa wartość z uwzględnieniem opinii biegłego. Jeżeli wartość określona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego ponosi zbywający albo świadczący usługi.

Pytanie 28
Ustalanie przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku uregulowania zobowiązania w całości lub części poprzez wykonanie świadczenia niepieniężnego.

1) W przypadku gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości albo w części zobowiązanie, przychodem takiego podatnika jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia.
2) Jeżeli jednak wartość rynkowa świadczenia niepieniężnego jest wyższa niż wysokość zobowiązania uregulowanego tym świadczeniem, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej świadczenia niepieniężnego.

Pytanie 29

Ustalanie w podatku dochodowym od osób prawnych wartości początkowej składników majątkowych nabytych odpłatnie lub wytworzonych przez podatnika we własnym zakresie.

Za wartość początkową środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, uważa się:
1) w razie odpłatnego nabycia – cenę ich nabycia,
2) w razie wytworzenia we własnym zakresie – koszt wytworzenia.

Pytanie 30

Ustalanie w podatku dochodowym od osób prawnych wartości początkowej nabytych odpłatnie składników majątkowych oraz otrzymanych w wyniku darowizny.

Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się:
1) w razie odpłatnego nabycia – cenę ich nabycia;
2) w razie nabycia w drodze darowizny – wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości.

Pytanie 31

Zasady rozliczania w czasie na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztów bezpośrednio związanych z przychodami.

Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Pytanie 32

Zasady rozliczania w czasie na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami.

1) Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia.
2) Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Pytanie 34
Zasady dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Przyczyna korekty – okres rozliczeniowy w którym należy dokonać korekty:
1) błąd rachunkowy, oczywista omyłka – korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym popełniono błąd lub oczywistą pomyłkę (korekta „wstecz”);
2) inna niż błąd rachunkowy lub oczywista omyłka – korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Pytanie 37

Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z samochodami osobowymi.

Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z samochodami osobowymi (przykłady):
1) w przypadku amortyzacji samochodu osobowego wyłączone z kosztów podatkowych są odpisy amortyzacyjne w części ustalonej od wartości samochodu osobowego przewyższającej kwotę 150 000 zł (225 000 zł dla pojazdów elektrycznych);
2) w przypadku poniesionych wydatków eksploatacyjnych wyłączone z kosztów podatkowych jest ich 25% – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany do celów związanych i niezwiązanych z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.

Pytanie 39
Skutki w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku dokonania płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek inny niż zawarty w wykazie podatników VAT.

Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z samochodami osobowymi (przykłady):
1) w przypadku amortyzacji samochodu osobowego wyłączone z kosztów podatkowych są odpisy amortyzacyjne w części ustalonej od wartości samochodu osobowego przewyższającej kwotę 150 000 zł (225 000 zł dla pojazdów elektrycznych);
2) w przypadku poniesionych wydatków eksploatacyjnych wyłączone z kosztów podatkowych jest ich 25% – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany do celów związanych i niezwiązanych z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.

Pytanie 40

Wskaż w jakich przypadkach nie ma zastosowania regulacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidująca wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów z uwagi na dokonanie płatności na rachunek inny niż zawarty w wykazie podatników VAT.

Wyłączenie z kosztów podatkowych z uwagi na dokonanie płatności na rachunek inny niż zawarty w wykazie podatników VAT (białej liście) nie znajdzie zastosowania np. w sytuacji, gdy (przykłady):
a) płatność została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, lub
b) płatność wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.

Pytanie 48

Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.

Dochody z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego są wolne od podatku dochodowego – z wyłączeniem sytuacji gdy dochód został osiągnięty z tytułu sprzedaży, która nastąpiła przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie zbywanego udziału w nieruchomości.

Pytanie 11

Przesłanki i warunki recharakteryzacji lub pominięcia transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

W przypadku gdy organ podatkowy uzna, że w porównywalnych okolicznościach podmioty niepowiązane kierujące się racjonalnością ekonomiczną nie zawarłyby danej transakcji kontrolowanej lub zawarłyby inną transakcję, lub dokonałyby innej czynności, uwzględniając:
1) warunki, które ustaliły między sobą podmioty powiązane;
2) fakt, że warunki ustalone między podmiotami powiązanymi uniemożliwiają określenie ceny transferowej na takim poziomie, na jaki zgodziłyby się podmioty niepowiązane kierujące się racjonalnością ekonomiczną uwzględniając opcje realistycznie dostępne w momencie zawarcia transakcji
– organ ten określa dochód (stratę) podatnika bez uwzględnienia transakcji kontrolowanej, a w przypadku gdy jest to uzasadnione, określa dochód (stratę) podatnika z transakcji właściwej względem transakcji kontrolowanej.

Pytanie 12

Jakie podmioty są uznawane za podmioty powiązane w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Podmioty powiązane to w szczególności:
1) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
2) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ ten sam inny podmiot, lub
3) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
4) spółka niebędącą osobą prawną i jej wspólnik, lub
5) podatnik i jego zagraniczny zakład.

Pytanie 13

Warunki skorzystania z „safe harbour” dla transakcji o niskiej wartości dodanej.

Organ podatkowy odstępuje od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości narzutu na kosztach tych usług, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
1) zapewniony jest odpowiedni poziom narzutu na koszty ustalony przy wykorzystaniu metody koszty plus lub metody zysku transakcyjnego netto (max. 5% przy nabyciu usług / min. 5% przy świadczeniu usług);
2) posiadanie odpowiedniej kalkulacji kosztów, zawierającej dane określone w ustawie;
3) odpowiednie pochodzenie usługodawcy – usługodawca nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym.

Pytanie 14

Warunki skorzystania z „safe harbour” dla transakcji pożyczkowych.

Organ podatkowy odstępuje od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości oprocentowania tej pożyczki, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
1) wysokość oprocentowania w ujęciu rocznym jest ustalona w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu ministra ds. finansów;
2) wyłącznym wynagrodzeniem za udzielenie pożyczki jest jej oprocentowanie;
3) pożyczka została udzielona na okres nie dłuższy niż 5 lat;
4) spełnione są warunki dotyczące łącznego poziomu zobowiązań albo należności podmiotu powiązanego z tytułu kapitału pożyczek z podmiotami powiązanymi;
5) pożyczkodawca nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym.

Pytanie 15

Obowiązek przygotowania informacji o cenach transferowych – podmioty zobowiązane, zakres elementów informacji o cenach transferowych.

1) Do przygotowania informacji o cenach transferowych zobowiązane są podmioty powiązane:
a) obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych – w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem, lub
b) realizujące niektóre transakcje kontrolowane zwolnione z obowiązku dokumentacyjnego (art. 11n pkt 1-2 lub 10-12).
2) Informacja o cenach transferowych zawiera w szczególności dane identyfikacyjne podmiotu objętego obowiązkiem sprawozdawczym, informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych, informacje dotyczące stosowanych cen transferowych oraz metod ich weryfikacji oraz oświadczenie podmiotu o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Pytanie 16

Podaj co najmniej 4 przykłady transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi zwolnionych z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

1) transakcje kontrolowane zawarte przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych nie poniósł straty podatkowej;
2) transakcje kontrolowane zawarte przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych;
3) transakcje kontrolowane objęte uprzednim porozumieniem cenowym w okresie, którego dotyczy to porozumienie;
4) transakcje kontrolowane zawarte między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową.

Pytanie 17
Czy możliwe jest zażądanie przez organ podatkowy przedstawienia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji niepodlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu?

1) TAK. Organ podatkowy może zwrócić się do podatnika z żądaniem sporządzenia i przedłożenia lokalnej dokumentacji cen transferowych niezawierającej analizy porównawczej lub analizy zgodności dla wskazanych przez organ podatkowy transakcji kontrolowanych w roku podatkowym, w terminie 30 dni od dnia doręczenia takiego żądania.
2) Żądanie organu podatkowego wskazuje okoliczności świadczące o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości transakcji kontrolowanej lub niespełnienia warunków safe harbour dla usług o niskiej wartości dodanej oraz oprocentowania pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji.

Pytanie 109
Wymień metody weryfikacji cen transferowych i wyjaśnij zasady, które są istotne przy wyborze metody weryfikacji cen transferowych właściwej dla danej transakcji. Scharakteryzuj warunki zastosowania metody marży transakcyjnej netto wraz z jej algorytmem. Wymień co najmniej 2 przykłady zastosowania metody marży transakcyjnej netto.

1) Metody weryfikacji: porównywalnej ceny niekontrolowanej, ceny odprzedaży, koszt plus, marży transakcyjnej netto, podziału zysku.
2) Zasady wyboru metod weryfikacji: w pierwszej kolejności wybieramy spośród ww. metodę najbardziej odpowiednią w danych okolicznościach – w przypadku gdy nie jest możliwe zastosowanie ww. metod, stosuje się inną metodę, w tym techniki wyceny, najbardziej odpowiednią w danych okolicznościach.
3) Metoda MTN: polega na określeniu wskaźnika finansowego, odzwierciedlającego relację marży zysku netto, jaką uzyskuje podmiot powiązany w transakcji kontrolowanej, do odpowiedniej bazy (którą mogą stanowić w szczególności przychody, koszty, aktywa albo elementy przychodów, kosztów lub aktywów).
4) Z założeń MTN wynika, że różnice w cechach charakterystycznych dóbr lub usług mają mniejszy wpływ na marżę i tym samym występuje większa tolerancja na różnice produktowe (należy koncentrować się w większym stopniu na porównywalności podmiotów w znaczeniu funkcjonalnym) – oznacza to że MTN może mieć szerokie zastosowanie np. do transakcji IT, marketingowych lub usług innego rodzaju gdzie istnieje pewne zróżnicowanie towarów i usług i zindywidualizowanych charakter świadczeń.

Pytanie 110

Wyjaśnij pojęcie restrukturyzacji w kontekście przepisów o cenach transferowych. Wymień kryteria identyfikujące restrukturyzację działalności. Wskaż różnice w przesłankach uznania transakcji kontrolowanej za restrukturyzację działalności w kontekście przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy Ordynacja podatkowa. Czym jest opłata restrukturyzacyjna i jak ją obliczyć?

1) Ceny transferowe: restrukturyzacja to reorganizacja obejmująca istotną zmianę relacji handlowych lub finansowych, w tym również zakończenie obowiązujących umów lub zmianę ich istotnych warunków, oraz wiążącą się z przeniesieniem pomiędzy podmiotami powiązanymi funkcji, aktywów lub kategorii ryzyka. Przy badaniu porównywalności uwzględnia się zasadność wprowadzenia i wysokość wynagrodzenia wypłaconego w ramach restrukturyzacji – jeżeli do określenia wynagrodzenia z tytułu restrukturyzacji została wybrana technika wyceny oparta o wycenę przyszłych oczekiwanych korzyści ekonomicznych, to wycenie podlegają łącznie przenoszone funkcje, aktywa, kategorie ryzyka, w tym korzyści, efekty synergii oraz szanse.
2) Ordynacja podatkowa: o restrukturyzacji możemy mówić w różnym kontekście np. w kontekście przepisów o następstwie prawnym i zasadach przejęcia praw i obowiązków podatkowych (łączenie się spółek, podział, przekształcenie, nabycie przedsiębiorstwa).
3) W przypadku przepisów o następstwie prawnym i zasadach przejęcia praw i obowiązków podatkowych restrukturyzacja obejmuje co do zasady prawnie ustrukturyzowane formy reorganizacji.
4) W przypadku przepisów o cenach transferowych restrukturyzacja działalności obejmuje szerszą gamę zdarzeń i sytuacji prawnych np. istotną zmianę relacji handlowych lub finansowych, w tym również zakończenie obowiązujących umów lub zmianę ich istotnych warunków.

Pytanie 111

Z uwzględnieniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przedstaw zasady istotne przy dokonywaniu oceny zgodności warunków ustalonych przez podmioty powiązane z warunkami, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane (badanie porównywalności). Wyjaśnij pojęcie ceny rynkowej i zasady długości ramienia. Omów zasadę kompensaty dochodu i korzyści w ramach rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi.

1) Cena rynkowa to cena, jaką ustaliłyby podmioty niepowiązane działające w porównywalnych okolicznościach.
2) Zasada długości ramienia sprowadza się do obowiązku wynikającego z ustaw podatkowych, aby warunki rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi odpowiadały warunkom rynkowym.
3) W ramach badania porównywalności uwzględnia się określone kryteria porównywalności, w szczególności cechy charakterystyczne dóbr, usług lub innych świadczeń, warunki ekonomiczne występujące w czasie i miejscu, w których dokonano transakcji etc.
4) Jeżeli w transakcji kontrolowanej ustalone zostały warunki mniej korzystne od warunków, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, a jednocześnie w innej transakcji kontrolowanej między tymi samymi podmiotami powiązanymi ustalone zostaną warunki bardziej korzystne, określając wysokość dochodu (straty) podatnika w drodze oszacowania organ podatkowy uwzględnia fakt, czy mniejsze korzyści uzyskane w związku z jedną transakcją kontrolowaną są kompensowane większymi korzyściami uzyskanymi w związku z inną transakcją kontrolowaną (zasada kompensaty korzyści).
5) Jeżeli w wyniku transakcji kontrolowanych podmiot powiązany wykaże w jednym roku podatkowym dochód niższy niż należałoby oczekiwać, gdyby warunki zostały ustalone pomiędzy podmiotami niepowiązanymi, a w trzyletnim okresie obejmującym ten rok podatkowy wykaże w wyniku transakcji kontrolowanych dochód wyższy niż należałoby oczekiwać, gdyby warunki zostały ustalone pomiędzy podmiotami niepowiązanymi, określając wysokość dochodu (straty) podatnika w drodze oszacowania organ podatkowy uwzględnia fakt, czy niższy dochód uzyskany w jednym roku podatkowym kompensowany jest wyższym dochodem z tego trzyletniego okresu (zasada kompensaty dochodów).

Pytanie 112
Wymień elementy lokalnej dokumentacji cen transferowych, o których mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Omów podobieństwa i różnice istniejące między analizą porównawczą i analizą zgodności. Na czym polega metoda addytywna i dedukcyjna przeprowadzana w ramach analizy porównawczej?

1) Elementy lokalnej dokumentacji cen transferowych: opis podmiotu powiązanego, opis transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów, informacje finansowe, analizę porównawczą lub analizę zgodności.
2) Analiza porównawcza, jak i analiza zgodności może stanowić element lokalnej dokumentacji cen transferowych (podobieństwo), przy czym analizę zgodności sporządza się w sytuacji gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności (różnica).
3) Analiza porównawcza może przebiegać według dwóch różnych podejść:
a) addytywnego – polegającego na wytypowaniu już na starcie badania transakcji lub podmiotów uznawanych za potencjalnie porównywalne przez podmiot przeprowadzający badanie;
b) dedukcyjnego – polegającego na analizie baz danych i zawężanie tych danych do zbioru transakcji lub przedsiębiorstw, które działają w tym samym sektorze działalności, pełnią zasadniczo podobne funkcje i nie mają wyraźnie różnych cech ekonomicznych.

Pytanie 38

Regulacje dotyczące rozliczenia w podatku dochodowym od osób prawnych dochodu z pakietu wierzytelności.

1) W przypadku nabycia w ramach jednej transakcji co najmniej 100 wierzytelności bez wyodrębnienia ceny nabycia poszczególnych wierzytelności (pakiet wierzytelności) dochód z pakietu wierzytelności stanowi nadwyżka przychodów uzyskanych z wierzytelności wchodzących w skład pakietu wierzytelności nad kosztem nabycia pakietu wierzytelności.
2) Przez przychody uzyskane z wierzytelności wchodzących w skład pakietu wierzytelności rozumie się środki lub wartości otrzymane w wyniku uregulowania tych wierzytelności lub środki lub wartości ze zbycia całości albo części wierzytelności wchodzących w skład danego pakietu wierzytelności, z wyjątkiem opłat, odsetek, odsetek za opóźnienie w zapłacie zobowiązań i kar, naliczonych po dniu nabycia pakietu wierzytelności.
3) Przez koszt nabycia pakietu wierzytelności rozumie się cenę nabycia takiego pakietu wierzytelności.

Pytanie 64

Zasady ustalania dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych.

1) Dochodem z odpłatnego zbycia walut wirtualnych jest osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów z wymiany waluty wirtualnej na środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub z regulowania innych zobowiązań walutą wirtualną, a kosztami uzyskania przychodów, które stanowią udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej.
2) Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Pytanie 73

Zasady opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych podatkiem od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem.

1) Przedmiotem opodatkowania jest przychód ze środka trwałego będącego budynkiem, który stanowi własność/współwłasność podatnika lub został oddany do używania np. na podstawie umowy najmu lub dzierżawy, i który jest położony na terytorium Polski.
2) Podstawę opodatkowania stanowi suma przychodów z poszczególnych budynków, pomniejszona o kwotę 10 000 000 zł (przychodem ze środka trwałego jest ustalona na pierwszy dzień każdego miesiąca jego wartość początkowa).
3) Dedykowaną stawką podatkową jest stawka 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.

Pytanie 76

Proszę przedstawić zasady dotyczące podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków.

1) Przedmiotem opodatkowania jest przeniesienie składnika majątku poza terytorium RP lub zmiana rezydencji podatkowej, na skutek której Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku.
2) Podstawą opodatkowania jest dochód z niezrealizowanych zysków (nadwyżka wartości rynkowej składnika majątku ustalanej na dzień jego przeniesienia albo na dzień poprzedzający dzień zmiany rezydencji podatkowej ponad jego wartość podatkową).
3) Dedykowaną stawką podatkową jest stawka 19% podstawy opodatkowania.

Pytanie 77

Wymień wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych zdarzenia, które powodują powstanie obowiązku podatkowego z tytułu niezrealizowanych zysków oraz zasady ustalania podstawy opodatkowania.

1) Zdarzenia, które powodują powstanie obowiązku podatkowego z tytułu niezrealizowanych zysków:
a) przeniesienie składnika majątku poza terytorium Polski, w wyniku którego Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku, przy czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością tego samego podmiotu;
b) zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w wyniku której Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego siedziby lub zarządu do innego państwa, w tym w związku z transgranicznym przekształceniem.
2) Podstawę opodatkowania podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków stanowi suma dochodów z niezrealizowanych zysków ustalonych dla poszczególnych składników majątku.

Pytanie 78
Warunki i możliwości rozłożenia na raty podatku od niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax).

1) Rozłożenie na raty zapłaty podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków następuje w drodze decyzji, w której organ podatkowy w szczególności:
a) ustala wysokość i terminy spłaty rat oraz wysokość opłaty prolongacyjnej;
b) informuje o okolicznościach skutkujących wygaśnięciem decyzji i postawieniem zobowiązania z tytułu podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków w stan wymagalności.
2) Rozłożenie na raty możliwe jest na wniosek podatnika oraz na okres nie dłuższy niż 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.
3) W przypadku gdy istnieje realne ryzyko nieodzyskania podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, rozłożenie na raty zapłaty całości albo części tego podatku następuje po przedłożeniu przez podatnika zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego z tego tytułu wraz z opłatą prolongacyjną w formie przewidzianej przepisami Ordynacji podatkowej dla zabezpieczeń wykonania zobowiązań podatkowych.

Pytanie 79

Obowiązki spółki nieruchomościowej w przypadku sprzedaży przez nierezydenta udziałów w tej spółce.

1) Spółka nieruchomościowa, której udziały (akcje) są zbywane, jest obowiązana wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego, jako płatnik, zaliczkę na podatek od dochodu z tego tytułu w wysokości 19%, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, jeżeli:
a) stroną dokonującą zbycia jest podmiot niemający siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba fizyczna niemająca miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
b) przedmiotem transakcji zbycia są udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze, w spółce nieruchomościowej.
2) W przypadku nieposiadania przez spółkę nieruchomościową informacji o kwocie transakcji zbycia, zaliczkę na podatek ustala się w wysokości 19% wartości rynkowej zbywanych udziałów (akcji).
3) Podatnik jest obowiązany przed terminem, o którym mowa pkt 1, przekazać płatnikowi kwotę zaliczki na podatek.
4) W terminie wpłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi informację o wpłaconej zaliczce na podatek sporządzoną według ustalonego wzoru.

Pytanie 91

Wyjaśnij pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) i omów konsekwencje podatkowe, jakie powstaną w związku z wniesieniem przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego do spółki akcyjnej, jeśli przedmiotem tego wkładu będzie ZCP.

1) Zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP) to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.
2) Co do zasady, z czynnością wniesienia ZCP tytułem aportu (wkładu niepieniężnego) nie wiąże się na gruncie podatku CIT powstanie obowiązku podatkowego zarówno u podmiotu wnoszącego wkład (spółka z o.o.), jak i podmiotu, który go otrzymuje (spółka akcyjna) – pod warunkiem, że spółka otrzymująca wkład przyjęła dla celów podatkowych składniki wchodzące w skład ZCP w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego ten wkład.

Pytanie 49
Omów zasady zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów podatników, których celem statutowym jest działalność dobroczynna.

Dochody podatników, których celem statutowym jest działalność dobroczynna, zwolnione są z podatku dochodowego w części przeznaczonej na te cele.

Pytanie 50
Omów zasady zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów przeznaczonych na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych (podmioty zwolnione, rodzaje dochodów).

Zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych są dochody (przykłady):
1) spółdzielni mieszkaniowych;
2) wspólnot mieszkaniowych;
3) społecznych inicjatyw mieszkaniowych;
4) towarzystw budownictwa społecznego oraz
— w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Pytanie 52

Zasady odliczania wykazanej w zeznaniu podatkowym straty podatkowej od dochodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Poniesiona w roku podatkowym strata podatkowa ze źródła przychodów może:
1) obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym, że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo
2) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Pytanie 53
Odliczenia od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych.

Odliczeniom od podstawy opodatkowania w CIT podlegają:
1) darowizny przekazane na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom wykonującym taką działalność, darowizny na cele kultu religijnego oraz darowizny na rzecz kształcenia zawodowego – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, pod warunkiem prawidłowego ich udokumentowania;
2) w bankach – 20% kwoty kredytów (pożyczek) umorzonych w związku z realizacją programu restrukturyzacji, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii stracone;
3) koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową.

Pytanie 54

Zasady odliczania od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych, kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową.

1) Koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową mogą odliczyć od podstawy opodatkowania podatnicy uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.
2) Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.
3) Koszty uzyskania przychodów muszą mieć charakter tzw. kosztów kwalifikowanych (np. koszty pracownicze poniesione na działalność badawczo-rozwojową, koszty nabycia materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową).
4) Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane.
5) W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Pytanie 55

Wymień tytuły odliczeń od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych

1) darowizny przekazane na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) umorzone/wymagalne, a nieściągalne kredyty i pożyczki udzielone przedsiębiorcom realizującym program restrukturyzacyjny – w bankach;
3) darowizny na cele kultu religijnego;
4) darowizny przekazane na cele kształcenia zawodowego;
5) koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową.

Pytanie 56
Omów zasady odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych darowizn.

1) Darowizny pozwalające na obniżenie podstawy opodatkowania w CIT:
a) darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego realizujące określone cele;
b) darowizny na rzecz kultu religijnego;
c) darowizny na rzecz kształcenia zawodowego.
2) Łączna kwota odliczeń z tytułu dokonanych ww. darowizn wynosi maksymalnie 10% dochodu.
3) Odliczenie darowizn jest dopuszczalne, jeżeli wysokość darowizny jest właściwie udokumentowana.

Pytanie 57
Wymień wymogi pozwalające na odliczenie od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych darowizny na działalność pożytku publicznego.

Odliczenie darowizn na działalność pożytku publicznego stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Pytanie 74

Zasady opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, tzw. IP Box.

1) Przedmiotem preferencyjnego opodatkowania w ramach IP Box jest dochód podatnika osiągnięty z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (np. patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego).
2) Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.
3) Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej są np. z opłat lub należności licencyjnych i ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.
4) Dedykowaną preferencyjną stawką podatkową jest stawka 5% podstawy opodatkowania.

Pytanie 75
Ulga na działalność badawczo-rozwojową a opodatkowanie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, tzw. IP Box.

1) Ulga B+R to instrument podatkowy polegający na możliwości zmniejszenia przez podatnika podstawy opodatkowania o dodatkowe odliczenie wydatków poniesionych przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową (tzw. kosztów kwalifikowanych).
2) Ulga IP Box to instrument podatkowy polegający na opodatkowaniu preferencyjną stawką podatkową w wysokości 5% podstawy opodatkowania, dochodu z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Pytanie 108
Co rozumiesz przez pojęcie małej klauzuli antyabuzywnej. Wymień przykłady takich klauzul w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Omów pojęcie sztucznego sposobu działania, które jest istotne przy stosowaniu małej klauzuli antyabuzywnej w odniesieniu do odmowy stosowania zwolnienia od podatku dochodowego dochodów (przychodów) uzyskiwanych z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

1) Małe klauzule antyabuzywne mają węższy zakres niż generalna ogólna klauzula przeciw unikaniu opodatkowania (GAAR) oraz nakierowane są na konkretne zachowania podatników, zdarzenia i sytuacje prawne – uznane za sprzeczne z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu np. przepisy skierowane na zwalczanie nadużyć związanych z wykorzystaniem zwolnień od podatku dochodowego dochodów uzyskiwanych z tytułu dywidend.
2) Przepisów o zwolnieniu od podatku dochodowego dochodów (przychodów) uzyskiwanych z tytułu dywidend nie stosuje się, jeżeli skorzystanie ze zwolnienia określonego w tych przepisach było:
a) sprzeczne w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem tych przepisów;
b) głównym lub jednym z głównych celów dokonania transakcji lub innej czynności albo wielu transakcji lub innych czynności, a sposób działania był sztuczny.
3) Sposób działania nie jest sztuczny, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami zastosowałby ten sposób działania w dominującej mierze z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Pytanie 114

Omów zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych fundacji rodzinnej.

1) Fundacja rodzinna jest zwolniona podmiotowo z opodatkowania CIT.
2) Zwolnienie podmiotowe nie znajduje jednak zastosowania:
a) dla podatku od przychodów z tytułu własności środka trwałego będącego budynkiem;
b) dla podatku od dochodów z działalności gospodarczej wykraczającej poza zakres wskazany w ustawie o fundacji rodzinnej – te dochody opodatkowane są stawką podatkową 25%.
3) Opodatkowaniu podatkiem dochodowym według stawki podatkowej 15% podlegają także:
a) świadczenia dokonywane przez fundację rodzinną na rzecz beneficjenta,
b) mienie w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej,
c) świadczenia w postaci ukrytych zysków (np. odsetki, prowizje, wynagrodzenia i inne opłaty od jakiegokolwiek rodzaju pożyczki udzielonej fundacji rodzinnej przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną),
– bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub postawione do dyspozycji przez fundację rodzinną.

Pytanie 98

Omów ulgę na robotyzację, o której mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W szczególności wyjaśnij, czy wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą korzystać z tej ulgi, jakie wydatki należy ponieść, aby skorzystać z tej ulgi, jaka jest konstrukcja tej ulgi, jakie korzyści wynikają z zastosowania tej ulgi, w jakim okresie można z niej korzystać itp.

1) Z ulgi na robotyzację mogą skorzystać podatnicy uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.
2) Podatnik musi ponieść wydatki na robotyzację aby móc skorzystać z ulgi np. wydatki na nabycie fabrycznie nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych.
3) Podatnicy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych (łącznie więc podatnik może odliczyć 150% wartości wydatków poniesionych na robotyzację/ 1,5 x wydatku ujętego jako koszt podatkowy).
4) Ulga na robotyzację obejmuje koszty poniesione na robotyzację w latach 2022–2026.

Pytanie 99

Omów ulgę na prototyp, o której mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W szczególności wyjaśnij, czy wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą korzystać z tej ulgi, jakie wydatki należy ponieść, aby skorzystać z tej ulgi, jaka jest konstrukcja tej ulgi, jakie korzyści wynikają z zastosowania tej ulgi, w jakim okresie można z niej korzystać itp.

1) Z ulgi na prototyp mogą skorzystać podatnicy uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.
2) Podatnik musi ponieść wydatki określone w ustawie jako koszty produkcji próbnej nowego produktu i koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu aby móc skorzystać z ulgi na prototyp.
3) Ulga na prototyp polega na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu, przy czym wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów niż z zysków kapitałowych.
4) Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu.

Pytanie 100

Omów ulgę na innowacyjnych pracowników, o której mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W szczególności wyjaśnij, czy wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą korzystać z tej ulgi, jakie wydatki należy ponieść, aby skorzystać z tej ulgi, jaka jest konstrukcja tej ulgi, jakie korzyści wynikają z zastosowania tej ulgi itp.

1) Z ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników będą mogli skorzystać podatnicy uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, prowadzący w ramach swojej działalności prace badawczo-rozwojowe, którzy jednocześnie są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (zatrudniający pracowników/ zleceniobiorców).
2) Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników skierowana jest do przedsiębiorców, którzy w roku podatkowym ponieśli stratę lub których wysokość osiągniętego dochodu nie pozwala na odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową.
3) Podatnik, który jest płatnikiem będzie mógł pomniejszyć zaliczki na podatek dochodowy pobrane od dochodów z tytułu stosunku pracy czy też wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w przypadku gdy jego pracownik/zleceniobiorca jest bezpośrednio zaangażowany w działalność B+R i, którego czas pracy przeznaczony na realizację działalność B+R lub czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalność B+R wynosi w co najmniej 50% ogólnego czasu pracy/wykonania usługi.

Pytanie 101

Omów ulgę na ekspansję (inaczej prowzrostową), o której mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W szczególności wyjaśnij, czy wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą korzystać z tej ulgi, jakie wydatki należy ponieść, aby skorzystać z tej ulgi, jaka jest konstrukcja tej ulgi, jakie korzyści wynikają z zastosowania tej ulgi, w jakim okresie można z niej korzy- stać itp.

1) Z ulgi na ekspansję może skorzystać podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.
2) Podatnik musi ponieść koszty, których celem jest zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów aby skorzystać z ulgi na ekspansję.
3) Podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż z zysków kapitałowych (nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym).
4) Odliczenia kosztów dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.
5) Koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów podlegają więc podwójnemu odliczeniu.

Pytanie 102

Omów ulgę konsolidacyjną, o której mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W szczególności wyjaśnij, czy wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą korzystać z tej ulgi, jakie wydatki należy ponieść, aby skorzystać z tej ulgi, jaka jest konstrukcja tej ulgi, jakie korzyści wynikają z zastosowania tej ulgi itp.

1) Ulga konsolidacyjna skierowana jest do podatników uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.
2) Podatnik musi ponieść wydatki na nabycie udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną (chodzi o wydatki na obsługę prawną nabycia udziałów i akcji i ich wycenę, opłaty notarialne, sądowe i skarbowe, podatki i inne należności publicznoprawne zapłacone w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą) aby skorzystać z ulgi konsolidacyjnej.
3) Ulga konsolidacyjna polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania kwoty wydatków na nabycie udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną, do wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż 250 000 zł w roku podatkowym.

Pytanie 103

Omów ulgę na IPO (Initial Public Offering – pierwsza oferta publiczna), o której mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W szczególności wyjaśnij, czy wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą korzystać z tej ulgi, jakie wydatki należy ponieść, aby skorzystać z tej ulgi, jaka jest konstrukcja tej ulgi, jakie korzyści wynikają z zastosowania tej ulgi itp.

1) Z ulgi na IPO mogą skorzystać podatnicy ubiegający się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub ubiegający się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
2) Ulga na IPO polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 150% wydatków poniesionych na przygotowanie prospektu emisyjnego, na opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa lub 50% wydatków (bez uwzględnienia podatku od towarów i usług), na usługi doradztwa prawnego, w tym doradztwa podatkowego, i finansowego, nie więcej jednak niż 50 000 zł – poniesionych bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji w rozumieniu o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
3) Celem ulgi na IPO jest wspieranie działań, które zmierzają do poszerzenia kręgu udziałowców (akcjonariuszy), zdobycie dodatkowych środków na prowadzenie biznesu oraz zwiększenie skali prowadzonej działalności podatnika.

Pytanie 104

Omów ulgę CSR (ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację), o której mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W szczególności wyjaśnij, czy wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą korzystać z tej ulgi, jakie wydatki należy ponieść, aby skorzystać z tej ulgi, jaka jest konstrukcja tej ulgi, jakie korzyści wynikają z zastosowania tej ulgi itp.

1) Ulga na CSR skierowana jest do podatników, którzy uzyskują przychody ze źródła przychodów innego niż przychody z zysków kapitałowych.
2) Podatnik musi ponieść wydatki na działalność sportową, kulturalną w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę aby móc skorzystać z ulgi CSR.
3) Ulga na CSR polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania kosztów stanowiących 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną lub edukacyjną, przy czym kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.
4) Koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność sportową, kulturalną i edukacyjną podlegają więc podwójnemu odliczeniu.

Pytanie 105

Omów ulgę na terminale płatnicze, o której mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W szczególności wyjaśnij, czy wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą korzystać z tej ulgi, jakie wydatki należy ponieść, aby skorzystać z tej ulgi, jaka jest konstrukcja tej ulgi, jakie korzyści wynikają z zastosowania tej ulgi itp.

1) Ulga na terminale płatnicze skierowana jest do podatników, którzy uzyskują przychody ze źródła przychodów innego niż przychody z zysków kapitałowych.
2) Podatnik musi ponieść wydatki na nabycie terminala płatniczego lub wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego aby móc skorzystać z ulgi na terminale.
3) Ulga na terminal płatniczy polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania ww. wydatków poniesionych w roku podatkowym, w którym podatnik rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego, i w roku następującym po tym roku, do wysokości 1000 zł w roku podatkowym (lub 2500 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług).

Pytanie 18

Zasady wyboru sposobu rozliczenia różnic kursowych w podatku dochodowym od osób prawnych.

1) Podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie:
a) przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (metoda podatkowa), albo
b) przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że w okresie stosowania tych przepisów sporządzane przez podatników sprawozdania finansowe będą badane przez firmy audytorskie (metoda rachunkowa).
2) Podatnicy mają obowiązek stosować wybraną przez siebie metodę rachunkową przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, w którym została przyjęta ta metoda.
3) Podatnicy informują o wyborze metody rachunkowej w zeznaniu podatkowym, składanym za rok podatkowy, w którym rozpoczęli jej stosowanie.

Pytanie 20

Skutki w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku objęcia udziałów/akcji w zamian za wkład pieniężny oraz wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

1) Objęcie udziałów (akcji) w zamian za wkład pieniężny – u wnoszącego wkład nie powstanie przychód podatkowy z tytułu wniesienia wkładu; wydatki na objęcie udziałów/akcji będą mogły być ujęte w kosztach podatkowych wnoszącego wkład dopiero w momencie odpłatnego zbycia objętych udziałów/akcji.
2) Objęcie udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny (inny niż przedsiębiorstwo lub ZCP) – u wnoszącego wkład powstanie przychód podatkowy w wysokości wartości wkładu określonej w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku w wartości wkładu określonej w innym dokumencie o podobnym charakterze (nie mniej niż wartość rynkowa tego wkładu); wnoszący wkład rozpozna koszt podatkowy w dniu objęcia tych udziałów (akcji) – sposób ustalenia tych kosztów kształtować się będzie różnie w zależności od tego co konkretnie będzie przedmiotem wkładu niepieniężnego.

Pytanie 22

Przedstaw przy spełnieniu jakich przesłanek podział lub łączenie spółek będzie w podatku dochodowym od osób prawnych neutralne podatkowo.

Łączenie lub podział spółek jest neutralne podatkowo, jeżeli:
1) udziały (akcje) w podmiocie przejmowanym lub dzielonym nie zostały nabyte lub objęte w wyniku wymiany udziałów albo przydzielone w wyniku innego łączenia lub podziału podmiotów (zostały objęte po raz pierwszy), oraz
2) przyjęta przez tego wspólnika dla celów podatkowych wartość udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną nie jest wyższa niż wartość udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, jaka byłaby przyjęta przez tego wspólnika dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do łączenia lub podziału (kontynuacja wyceny restrukturyzowanego majątku), oraz
3) transakcja będzie przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Pytanie 23

Przedstaw skutki podziału lub łączenia spółek dla spółek oraz ich wspólników w podatku dochodowym od osób prawnych, gdy nie są spełnione warunki neutralności podatkowej podziału lub połączenia.

Niespełnienie przesłanek neutralności restrukturyzacji prowadzi do powstania po stronie wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej dochodu (przychodu) do opodatkowania w wysokości ustalonej na dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału wartości emisyjnej udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej przydzielonych wspólnikowi spółki przejmowanej lub dzielonej w następstwie łączenia lub podziału podmiotów.

Pytanie 24

Przedstaw warunki jakie muszą być spełnione zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, aby aport udziałów do spółki był traktowany jako neutralna podatkowo „wymiana udziałów”.

Transakcja wymiany udziałów w CIT będzie neutralna podatkowo przy spełnieniu łącznie określonych warunków:
1) transakcja będzie przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych;
2) w wyniku wymiany udziałów spółka nabywająca udziały uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały są nabywane lub zwiększy ilość udziałów w tej spółce;
3) spółka nabywająca udziały oraz spółka, której udziały są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pytanie 25
Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych środków pieniężnych oraz środków trwałych otrzymanych z tytułu likwidacji spółki niebędącej osobą prawną.

Transakcja wymiany udziałów w CIT będzie neutralna podatkowo przy spełnieniu łącznie określonych warunków:
1) transakcja będzie przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych;
2) w wyniku wymiany udziałów spółka nabywająca udziały uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały są nabywane lub zwiększy ilość udziałów w tej spółce;
3) spółka nabywająca udziały oraz spółka, której udziały są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pytanie 33
Koszty uzyskania przychodów u podatników podatku dochodowego od osób prawnych występujące w przypadku zbycia udziałów w spółce objętych za wkład niepieniężny.

W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) w spółce, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości wartości wkładu określonej w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartości określonej w innym dokumencie o podobnym charakterze (wartość ta nie może być jednak mniejsza niż jego wartość rynkowa na dzień przeniesienia własności przedmiotu tego wkładu).

Pytanie 35

Koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

W przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny – na dzień objęcia tych udziałów (akcji) ustala się koszt uzyskania przychodu w wysokości (przykłady):
1) wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych – jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne;
2) wartości wierzytelności, w części zaliczonej uprzednio do przychodów należnych – jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest wierzytelność zaliczona uprzednio do przychodów należnych podmiotu wnoszącego ten wkład.

Pytanie 36

Wydatki na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatki na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych jako koszt uzyskania przychodu.

1) Nie uważa się za koszty podatkowe wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.
2) Wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

Pytanie 41

Warunki i możliwości amortyzacji wartości firmy u podatnika będącego osobą prawną.

1) Podatnik będący osobą prawną ma możliwość amortyzacji wartości firmy, tylko jeżeli wartość ta powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa (jego zorganizowanej części) w drodze:
a) kupna;
b) przyjęcia do odpłatnego korzystania, gdy odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający;
c) wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji.
2) Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej firmy.
3) Okres dokonywania odpisów nie może być krótszy niż 60 miesięcy.

Pytanie 42

Metody amortyzacji przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawych i przewidziany dla każdej z nich moment rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Metody amortyzacji przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawych:
1) amortyzacja liniowa z użyciem stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych – odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały/wartość niematerialna i prawna zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych);
2) amortyzacja liniowa z użyciem indywidualnych stawek amortyzacyjnych (metoda przyśpieszonej amortyzacji) – odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały/wartość niematerialna i prawna zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych);
3) amortyzacja degresywna (metoda amortyzacji przyspieszonej lub malejącej) – odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały/wartość niematerialna i prawna zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych).

Pytanie 43

Wskaż ograniczenia w zastosowaniu w podatku dochodowym od osób prawnych amortyzacji metodą degresywną i jednorazową.

1) Metoda degresywna:
a) dedykowana jest wyłącznie do amortyzacji maszyn i urządzeń należących do grupy 3–6 i 8 KŚT oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych;
b) każdy podatnik może skorzystać z tej metody ale wyłącznie w odniesieniu do ww. środków trwałych.
2) Metoda jednorazowa:
a) dedykowana jest do amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 000 zł;
b) dedykowana jest do amortyzacji środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych – z tej opcji mogą skorzystać podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą oraz mali podatnicy.

Pytanie 44

Warunki i możliwości ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla używanych i ulepszonych środków trwałych będących w posiadaniu osób prawnych.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, pod warunkiem iż:
1) środki te są wprowadzane do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych danego podatnika po raz pierwszy;
2) ich okres amortyzacji nie może być krótszy niż szczegółowo określony w ustawie dla konkretnych środków trwałych (od 24 miesięcy do 10 lat, np. dla środków transportu, w tym samochodów osobowych – 30 miesięcy).

Pytanie 45
Dodatnie i ujemne różnice kursowe w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

1) Dodatnie różnice kursowe zwiększają przychody w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (np. gdy wartość pomiędzy przychodem należnym w walucie obcej przeliczonym na złote po kursie średnim ogłaszanym przez NBP jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia).


2) Ujemne różnice kursowe zwiększają koszty uzyskania przychodów w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (np. gdy wartość przychodu należnego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia).

Pytanie 51

Wyjaśnij, kiedy umowa może być uznana za umowę tzw. leasingu finansowego, a kiedy za umowę tzw. leasingu operacyjnego. Czy, i ewentualnie jakie, różnice istnieją między leasingiem operacyjnym a finansowym na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – omów konsekwencje podatkowe z perspektywy korzystającego i finansującego.

1) Leasing operacyjny:
a) odpisów amortyzacyjnych dokonuje finansujący;
b) odpisy amortyzacyjne są kosztem podatkowym finansującego;
c) opłaty leasingowe ponoszone przez korzystającego są przychodem podatkowym finansującego.
2) Za umowę leasingu finansowanego może być uznana umowa, która zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający.
3) Leasing finansowy:
a) odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający;
b) odpisy amortyzacyjne są kosztem podatkowym korzystającego;
c) część odsetkowa opłaty leasingowej jest kosztem podatkowym korzystającego;
d) część odsetkowa opłaty leasingowej jest przychodem podatkowym finansującego.

Pytanie 80

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych przychodów uzyskanych przez komplementariusza i akcjonariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej.

1) S.K.A.: dochód spółki jest opodatkowany według stawki podatkowej 19% – pierwszy stopień opodatkowania.
2) Drugi stopień opodatkowania:
a) akcjonariusz S.K.A.: dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych obciążone są zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki podatkowej 19%;
b) komplementariusz S.K.A.: dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych obciążone są zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki podatkowej 19%, ale wspólnik będący komplementariuszem może dokonać odliczenia podatku zapłaconego przez spółkę komandytowo-akcyjną – tym samym, dochody uzyskiwane przez komplementariusza z udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej nie są podwójnie opodatkowane.

Pytanie 81
Proszę porównać w podatku dochodowym od osób prawnych opodatkowanie komplementariusza i akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.

1) Akcjonariusz: dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych obciążone są zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki podatkowej 19% (spółka S.K.A. również płaci podatek dochodowy – po stronie akcjonariusza następuje więc podwójne opodatkowanie udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej).
2) Komplementariusz: dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych obciążone są zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki podatkowej 19%, ale wspólnik będący komplementariuszem może dokonać odliczenia podatku zapłaconego przez spółkę komandytowo-akcyjną – tym samym, dochody uzyskiwane przez komplementariusza z udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej nie są podwójnie opodatkowane.

Pytanie 82
Proszę porównać w podatku dochodowym od osób prawnych opodatkowanie komplementariusza i komandytariusza spółki komandytowej.

1) Komandytariusz: dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych obciążone są zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki podatkowej 19% (spółka sp.k. również płaci podatek dochodowy – po stronie komandytariusza następuje więc podwójne opodatkowanie udziału w zyskach spółki komandytowej).
2) Komplementariusz: od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy według stawki podatkowej 19%, ale wspólnik będący komplementariuszem może dokonać odliczenia podatku zapłaconego przez spółkę komandytową – tym samym, dochody uzyskiwane przez komplementariusza z udziału w zyskach spółki komandytowej nie są podwójnie opodatkowane.

Pytanie 83

Jakie konsekwencje podatkowe powstają w spółce kapitałowej w związku z wniesieniem do niej dopłat przez jej wspólnika? W szczególności odpowiedz na pytania: (1) czy dopłata stanowi u takiej spółki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, (2) czy spółka kapitałowa otrzymująca dopłatę może z tego tytułu wykazać koszt uzyskania przychodów, (3) czy odsetki od dopłat wypłacone przez spółkę kapitałową na rzecz jej wspólnika stanowią koszt uzyskania przychodów?

1) Spółka kapitałowa nie rozpoznaje przychodu podatkowego z tytułu otrzymanych dopłat pod warunkiem że ich wniesienie nastąpi w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2) Spółka kapitałowa otrzymująca dopłatę może z tego tytułu wykazać koszt podatkowy w wysokości = (stopa referencyjna NBP + 1 p.p.) * kwota dopłaty.
3) Łączna kwota kosztów podatkowych odliczona w roku podatkowym z tytułu zysków zatrzymanych i dopłat nie może przekroczyć kwoty 250 000 zł.
4) Nie stanowią kosztu podatkowego odsetki od dopłat wspólnika wnoszonych do spółki kapitałowej.

Pytanie 84

Warunki skorzystania z ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych.

1) Z ryczałtu mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, której odpowiednio udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne.
2) Dodatkowo ww. spółki muszą spełnić szereg progowych warunków (odnośnie wysokości zatrudnienia, udziału przychodów pasywnych, braku zaangażowania kapitałowego).

Pytanie 85

Zasady opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

1) Podstawowa różnica pomiędzy ryczałtem od dochodów spółek, a opodatkowaniem według zasad ogólnych sprowadza się do tego, iż w przypadku ryczałtu podatek jest należny dopiero w momencie wypłaty zysku ze spółki.
2) Spółka nie płaci podatku dochodowego do momentu gdy wypracowane przez nią zyski pozostają w spółce i nie są wypłacane jej wspólnikom (tylko np. są reinwestowane) – opodatkowanie następuje dopiero w momencie podjęcia decyzji o podziale i wypłacie zysku wspólnikom spółki (odroczenie opodatkowania dochodu do momentu jego dystrybucji).
3) Ryczałt od dochodów spółek stanowi fakultatywną formę opodatkowania (zależną od woli podatnika), z której mogą skorzystać podmioty spełniające określone warunki ustawowe.

Pytanie 86
Porównanie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych z zasadami ogólnymi opodatkowania dochodów spółek kapitałowych.

1) Ryczałt:
a) opodatkowanie następuje dopiero w momencie podjęcia decyzji o podziale i wypłacie zysku spółki (odroczenie opodatkowania do momentu dystrybucji zysku spółki);
b) wynosi 10% (mały podatnik) lub 20% podstawy opodatkowania;
c) brak konieczności prowadzenia oddzielnej ewidencji dla celów podatkowych (do wyliczenia wysokości podatku wystarczająca jest rachunkowość finansowa podatnika);
2) Zasady ogólne:
a) opodatkowanie dochodu (przychodu) następuje „na bieżąco”;
b) podstawowa stawka podatkowa to 19% (9% w przypadku małych podatników); co do zasady, podstawą opodatkowania jest dochód, w określonych ustawą sytuacjach przychód;
c) rozliczenia podatkowe dokonywane są w oparciu o odpowiednią ewidencję podatkową prowadzoną zgodnie z wymogami UPDOP.

Pytanie 87
Zasady opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (zakres podmiotowy, podstawa opodatkowania, stawka, wyłączenia).

1) Zakres podmiotowy: spółki z siedzibą lub zarządem na terytorium RP (nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce) oraz podatkowe grupy kapitałowe, które w roku podatkowym:
a) poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo
b) osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 2%.
2) Podstawa opodatkowania stanowi sumę:
a) kwoty odpowiadającej 1,5% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym, oraz
b) poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych (z wyjątkiem gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami) kosztów finansowania dłużnego przewyższających 30% podatkowego EBITDA, oraz
c) wartości poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych i podmiotów z państw lub terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową kosztów nabycia określonych usług lub praw niematerialnych w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają kwotę 3 000 000 zł powiększoną o 5% podatkowego EBITDA.
3) Stawka: 10% podstawy opodatkowania.
4) Wyłączenie (przykład): podatkowi minimalnemu nie podlegają przedsiębiorstwa finansowe.

Pytanie 90
Omów zasady rozliczania straty podatkowej przez spółki kapitałowe łączące się przez inkorporację.

Przy ustalaniu straty podatkowej nie uwzględnia się strat podatnika, jeżeli podatnik przejął inny podmiot lub nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w tym w drodze wkładu niepieniężnego, lub otrzymał wkład pieniężny, za który nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w wyniku czego:
a) przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności gospodarczej po takim przejęciu lub nabyciu, w całości albo w części jest inny niż przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności przed takim przejęciem lub nabyciem, lub
b) co najmniej 25% udziałów (akcji) podatnika posiada podmiot lub podmioty, które na dzień kończący rok podatkowy, w którym podatnik poniósł taką stratę, praw takich nie posiadały.

Pytanie 92
Omów zasady wykazywania przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością kosztów uzyskania przychodów w związku z podjęciem przez zgromadzenie jej wspólników uchwały o przekazaniu wypracowanego przez nią zysku na kapitał zapasowy.

1) W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za koszt podatkowy uznaje się również kwotę odpowiadającą iloczynowi stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatkowy powiększonej o 1 punkt procentowy oraz kwoty zysku przekazanego na kapitał zapasowy spółki ((stopa referencyjna NBP + 1 p.p.) * kwota zysku zatrzymanego).
2) Tak skalkulowany koszt podatkowy przysługuje w roku podwyższenia kapitału zapasowego oraz w kolejnych dwóch bezpośrednio po sobie następujących latach podatkowych – pod warunkiem, że podział i wypłata zysku nastąpi nie wcześniej niż po upływie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym została podjęta uchwała o zatrzymaniu zysku w spółce.
3) Łączna kwota kosztów podatkowych odliczona w roku podatkowym z tytułu zatrzymanego zysku (oraz dopłat) nie może przekroczyć kwoty 250 000 zł.

Pytanie 93
Omów zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego (KFD) na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W szczególności odpowiedz na pytanie, jakie wydatki uznawane są za KFD i jakie ograniczenia obowiązują przy zaliczaniu KFD do kosztów uzyskania przychodów.

1) Przez koszty finansowania dłużnego rozumie się wszelkiego rodzaju koszty związane z uzyskaniem od innych podmiotów, w tym od podmiotów niepowiązanych, środków finansowych i z korzystaniem z tych środków, w szczególności odsetki.
2) Podatnicy CIT są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przekracza wyższą ze wskazanych kwot:
a) 3 000 000 zł albo
b) kwotę obliczoną według określonego w ustawie wzoru (= [suma przychodów CIT – przychody odsetkowe] – [suma kosztów podatkowych – amortyzacja – koszty finansowania dłużnego] x 30).
3) Jeżeli zatem wysokość kosztów finansowania dłużnego przekracza jeden z dwóch ww. wskazanych limitów, to taka nadwyżka nie może stanowić kosztu podatkowego, nawet jeżeli podatnik faktycznie poniósł wydatek z tego tytułu.

Pytanie 94
Omów pojęcia: spółki holdingowej, spółki zależnej i zagranicznej spółki zależnej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wyjaśnij, jakie preferencje wynikają z posiadania statusu spółki holdingowej na gruncie tej ustawy. Jakie są warunki stosowania tych preferencji?

1) Pojęcia:
a) spółka holdingowa – spółka kapitałowa będąca podatnikiem CIT (nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce), która posiada bezpośrednio co najmniej 10% udziałów (akcji) w spółce zależnej, i która spełnia pozostałe warunku ustawowe (np. prowadzenie rzeczywistej działalności gospodarczej, niekorzystanie ze zwolnień strefowych);
b) krajowa spółka zależna – spółka kapitałowa będąca podatnikiem CIT (nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce), w której co najmniej 10% udziałów (akcji) posiada bezpośrednio spółka holdingowa, i która dodatkowo spełnia (łącznie) określone warunku ustawowe;
c) zagraniczna spółka zależna – spółka mająca osobowość prawną i będąca podatnikiem podatku dochodowego (nieograniczony obowiązek podatkowy w kraju innym niż Polska), w której co najmniej 10% udziałów (akcji) posiada bezpośrednio spółka holdingowa, i która dodatkowo spełnia (łącznie) określone warunku ustawowe.
2) Preferencje podatkowe:
a) zwolnienie z CIT kwoty dywidend otrzymywanych przez spółkę holdingową od spółek zależnych;
b) zwolnienie z CIT zysków ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych.
3) Warunki stosowania preferencji: w przypadku zwolnienia z CIT zysków ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych konieczne jest złożenie przez spółkę holdingową właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego – przed dniem zbycia udziałów (akcji) – oświadczenia o skorzystaniu ze zwolnienia z opodatkowania.

Pytanie 107
Omów pojęcie rzeczywistego prowadzenia działalności w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wyjaśnij kiedy ustalenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą może mieć znaczenie dla ustalenia konsekwencji podatkowych.

1) Przy badaniu prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej bierze się pod uwagę w szczególności istnienie przedsiębiorstwa, w ramach którego wykonywane są faktyczne czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy jest posiadany lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej (istnienie substratu majątkowo-osobowego).

2) Ustalenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą może mieć znaczenie m.in. dla ustalenia konsekwencji podatkowych przy:
a) opodatkowaniu dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, oraz
b) opodatkowaniu przerzucanych dochodów.

Pytanie 113Wyjaśnij zasady podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej. W szczególności odpowiedz na pytanie, którzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają obowiązek podawania tego rodzaju informacji do publicznej wiadomości, w jakim terminie i w jaki sposób.

1) Informację o realizowanej strategii podatkowej mają obowiązek publikować podatnicy, których przychody w roku podatkowym przekroczyły równowartość 50 mln euro według średniego kursu NBP, ogłaszanego w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok sprawozdawczy.
2) Informację o realizowanej strategii podatkowej należy podać do końca 12 miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, którego sprawozdanie dotyczy.
3) Informację o realizowanej strategii podatkowej należy zamieścić w języku polskim na swojej stronie internetowej – w przypadku nieposiadania własnej strony internetowej, informację udostępnia się w języku polskim na stronie internetowej podmiotu powiązanego.

Pasek postępu

Zagadnienia