przeglądasz rozdział jako niezalogowany użytkownik - Twoja historia odpowiedzi nie zostanie zapisana

1.1 Źródła prawa


poziom opanowania materiału w podrozdziale

0%

statystyki rozdziału

Fiszka 1 / 7

1. Bezpośrednie stosowanie norm konstytucyjnych.


zobacz odpowiedź

1. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej (art. 8 ust. 2 Konstytucji).

2. Istnieją dwa wyjątki od reguły bezpośredniego stosowania normy konstytucyjne:

a) po pierwsze wtedy, kiedy Konstytucja stanowi inaczej;

b) po drugie wtedy, gdy określona norma Konstytucji nie ma charakteru normatywnego, ale stanowi zapis o charakterze programowym.

Oceń się!

kliknij na jeden z poniższych bloków

Wróc do pytania
nie znam wcale
znam znakomicie

Fiszka 2 / 7

2. Rodzaje i hierarchia metod wykładni prawa podatkowego. 


zobacz odpowiedź

[Rodzaje]
1. Podstawowe rodzaje wykładni prawa to:
a) wykładnia językowa;
b) wykładnia systemowa;
c) wykładnia funkcjonalna.

[Hierarchia]
1. W prawie podatkowym podstawowe znaczenie przypisuje się wykładni językowej, jako relatywnie najbardziej przewidywalnej dla podatnika.
2.. W doktrynie podkreśla się również, że wybór metody wykładni powinien być oparty na poprawności jej efektów, a nie na dogmatycznym założeniu wyższości jednej metody nad innymi.
3. Wskazuje się również, że przesłanki odstąpienia do wykorzystania wykładni językowej mogą być następujące:
a) wykładnia językowa prowadzi do rozstrzygnięć niedorzecznych,
b) godzi w cel instytucji prawnej (podważa ratio legis przepisu),
c) pomija oczywisty błąd legislacyjny,
d) prowadzi do sprzeczności z fundamentalnymi wartościami konstytucyjnymi.

 

(NSA II FPS 2/10)

Oceń się!

kliknij na jeden z poniższych bloków

Wróc do pytania
nie znam wcale
znam znakomicie

Fiszka 3 / 7

3. Utrata mocy obowiązującej przepisu prawa.


zobacz odpowiedź

Utrata mocy przepisu prawa może nastąpić na skutek:
a) uchylenia danego przepisu prawa lub całego aktu normatywnego przez przepisy derogacyjne zawarte w innym akcie normatywnym;
b) wyroku Trybunału Konstytucyjnego, z chwilą uznania go za niekonstytucyjny lub nielegalny;
c) upływu czasu – dotyczy to głównie tzw. aktów normatywnych okresowych (np. ustawa budżetowa).

Oceń się!

kliknij na jeden z poniższych bloków

Wróc do pytania
nie znam wcale
znam znakomicie

Fiszka 4 / 7

4. Unormowania Konstytucji RP odnoszące się̨ do tworzenia prawa podatkowego.


zobacz odpowiedź

[Art. 217 Konstytucji, wyłączność ustawowa w stosunku do podstawowych elementów konstrukcyjnych podatków]
Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.

[Art. 123 ust. 1 Konstytucji, zakaz rozpatrywania w trybie pilnym projektów ustaw podatkowych]
Rada Ministrów może uznać uchwalony przez siebie projekt ustawy za pilny, z wyjątkiem projektów ustaw podatkowych,

[Art. 168 Konstytucji, jst mają prawo do ustalania wysokości podatków w zakresie ustawowym]
Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie.

Oceń się!

kliknij na jeden z poniższych bloków

Wróc do pytania
nie znam wcale
znam znakomicie

Fiszka 5 / 7

5.  Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania należy traktować jako przepisy ogólnie obowiązujące, z pierwszeństwem przed ustawą, gdy nie da się jej pogodzić z umową.


zobacz odpowiedź

1. Pogląd taki jest zasadny, ponieważ umowy międzynarodowe (w tym umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania) ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie mają pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy nie da się pogodzić z umową (art. 91 Konstytucji).
2. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu rozstrzygania kolizji polskiej ustawodawca w regulacjach podatkowych często wskazuje na zasady pierwszeństwa umów o unikaniu podwójnego opodatkowania przed ustawami zastrzegając to wprost w treści stanowi innych przepisów stosując m.in. formułę: 
stosowne przepisy artykułu (tutaj: wskazanie stosownego przepisu) stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

 

Wyrok NSA z dnia 25.5. 2016 II FSK 1308/14

Oceń się!

kliknij na jeden z poniższych bloków

Wróc do pytania
nie znam wcale
znam znakomicie

Fiszka 6 / 7

6. Vacatio legis ustawy podatkowej.


zobacz odpowiedź

1. Obowiązek stosowania co najmniej 14 dniowego  vacatio legis dla ustaw, w tym ustaw podatkowych unormowany został w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych. 

2. Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę, że podatnicy powinni mieć czas na dostosowanie swoich decyzji dotyczących rozliczeń podatkowych i wskazał, że dla podatków płaconych w skali rocznej ustawy powinny być ogłaszane nie później niż na miesiąc przed końcem danego roku podatkowego.  

3. W uzasadnianych przypadkach dopuszcza się krótszy termin vacatio legis niż 14 dni zastrzeżeniem, że można go zastosować, jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawa nie stoją temu na przeszkodzie.

Oceń się!

kliknij na jeden z poniższych bloków

Wróc do pytania
nie znam wcale
znam znakomicie

Fiszka 7 / 7

7. Wyroki „interpretacyjne” Trybunału Konstytucyjnego – istota, skutki prawne, znaczenie w praktyce podatkowej


zobacz odpowiedź

[Istota]
Wyrok interpretacyjny jest orzeczeniem, które wydaje Trybunał Konstytucyjny (TK) w celu ustalenia zgodności lub niezgodności określonego przepisu prawnego z konstytucją, w określonym jego rozumieniu (przepis jest utrzymywany w mocy, pod warunkiem jego prokonstytucyjnej wykładni, interpretacja odmienna jest niekonstytucyjna). 

[Skutki prawne]
1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają charakter powszechnie obowiązujący i są ostateczne. (art. 190 Konstytucji).
2. Orzeczenia TK stanowią podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania.

[Znaczenie w praktyce podatkowej]
Zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające niezgodność przepisu z Konstytucją, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową upoważnia do wznowienia postępowania podatkowego (sprawa musi być zakończona decyzją ostateczną). 

Oceń się!

kliknij na jeden z poniższych bloków

Wróc do pytania
nie znam wcale
znam znakomicie
Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi na wszystkie fiszki w tym rozdziale.

Zacznij ponownie

Lista rodziałów

1 1. Źródła prawa
1.1 1.1 Źródła prawa
1.21.2 Źródła prawa
1.31.3 Źródła prawa
1.41.4 Źródła prawa
1.51.5 Źródła prawa
1.61.6 Źródła prawa
1.71.7 Podsumowanie Źródła prawa
2.2. Analiza podatkowa
2.12.1 Analiza podatkowa
2.22.2 Analiza podatkowa
2.32.3 Analiza podatkowa
2.42.4 Analiza podatkowa
2.52.5 Analiza podatkowa
2.62.6 Analiza podatkowa
2.72.7 Analiza podatkowa
2.82.8 Analiza podatkowa
2.92.9 Analiza podatkowa
2.102.10 Analiza podatkowa
2.112.11 Analiza podatkowa
2.122.12 Analiza podatkowa
2.132.13 Analiza podatkowa
2.142.14 Podsumowanie analiza podatkowa
3. 3. Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego
3.13.1 Podstawy międzynarodowego
3.23.2 Podstawy międzynarodowego
3.33.3 Podstawy międzynarodowego
3.43.4 Podstawy międzynarodowego
3.53.5 Podstawy międzynarodowego
3.63.6 Podstawy międzynarodowego
3.73.7 Podstawy międzynarodowego
3.83.8 Podstawy międzynarodowego
3.93.9 Podsumowanie podstawy międzynarodowego
4.4a. Zagadnienia wspólne
4a.14a.1 Zagadnienia wspólne
4a.24a.2 Zagadnienia wspólne
4a.34a.3 Zagadnienia wspólne
4a.44a.4 Zagadnienia wspólne
4a.54a.5 Zagadnienia wspólne
4a.64a.6 Zagadnienia wspólne
4a.74a.7 Zagadnienia wspólne
4a.84a.8 Zagadnienia wspólne
4a.94a.9 Zagadnienia wspólne
4a.104a.10 Zagadnienia wspólne
4a.114a.11 Zagadnienia wspólne
4a.124a.12 Podsumowanie zagadnienia wspólne
4b.4b. Podatek VAT
4b.14b.1 Podatek VAT
4b.24b.2 Podatek VAT
4b.34b.3 Podatek VAT
4b.44b.4 Podatek VAT
4b.54b.5 Podatek VAT
4b.64b.6 Podatek VAT
4b.74b.7 Podatek VAT
4b.84b.8 Podatek VAT
4b.94b.9 Podatek VAT
4b.104b.10 Podatek VAT
4b.114b.11 Podatek VAT
4b.124b.12 Podatek VAT
4b.134b.13 Podatek VAT
4b.144b.14 Podatek VAT
4b.154b.15 Podsumowanie podatek VAT
4c.4c. Podatek PIT
4c.14c.1 Podatek PIT
4c.24c.2 Podatek PIT
4c.34c.3 Podatek PIT
4c.44c.4 Podatek PIT
4c.54c.5 Podatek PIT
4c.64c.6 Podatek PIT
4c.74c.7 Podatek PIT
4c.84c.8 Podatek PIT
4c.94c.9 Podatek PIT
4c.104c.10 Podatek PIT
4c.114c.11 Podatek PIT
4c.124c.12 Podsumowanie podatek PIT
4d.4d. Podatek CIT
4d.14d.1 Podatek CIT
4d.24d.2 Podatek CIT
4d.34d.3 Podatek CIT
4d.44d.4 Podatek CIT
4d.54d.5 Podatek CIT
4d.64d.6 Podatek CIT
4d.74d.7 Podatek CIT
4d.84d.8 Podatek CIT
4d.94d.9 Podatek CIT
4d.104d.10 Podatek CIT
4d.114d.11 Podatek CIT
4d.124d.12 Podatek CIT
4d.134d.13 Podatek CIT
4d.144d.14 Podatek CIT
4d.154d.15 Podatek CIT
4d.164d.16 Podatek CIT
4d.174d.17 Podsumowanie podatek CIT
4e.4e. Podatek tonażowy
4e.14e.1 Podatek tonażowy
4e.24e.2 Podsumowanie podatek tonażowy
4f.4f. Podatek akcyzowy
4f.14f.1 Podatek akcyzowy
4f.24f.2 Podatek akcyzowy
4f.34f.3 Podatek akcyzowy
4f.44f.4 Podsumowanie podatek akcyzowy
4g.4g. Podatek od wydobycia niektórych kopalin
4g.14g.1 Podatek od wydobycia niektórych kopalin
4g.24g.2 Podatek od wydobycia niektórych kopalin
4g.34g.3 Podsumowanie podatek od wydobycia niektórych kopalin
4h.4h. Podatek od gier
4h.14h.1 Podatek od gier
4h.24h.2 Podsumowanie podatek od gier
4i.4i. Podatek od niektórych instytucji finansowych
4i.14i.1 Podatek od niektórych instytucji finansowych
4i.24i.2 Podsumowanie podatek od niektórych instytucji finansowych
4j.4j. Podatki i opłaty samorządowe
4j.14j.1 Podatki i opłaty samorządowe
4j.24j.2 Podatki i opłaty samorządowe
4j.3 4j.3 Podatki i opłaty samorządowe
4j.44j.4 Podatki i opłaty samorządowe
4j.54j.5 Podatki i opłaty samorządowe
4j.64j.6 Podatki i opłaty samorządowe
4j.74j.7 Podatki i opłaty samorządowe
4j.84j.8 Podatki i opłaty samorządowe
4j.94j.9 Podatki i opłaty samorządowe
4j.10 4j.10 Podatki i opłaty samorządowe
4j.114j.11 Podsumowanie podatki i opłaty samorządowe
5a1.5a1. Postępowanie przed organami i sądami (KPA)
5a1.15a1.1 Postępowanie przed organami i sądami (KPA)
5a1.25a1.2 Postępowanie przed organami i sądami (KPA)
5a1.35a1.3 Postępowanie przed organami i sądami (KPA)
5a1.45a1.4 Postępowanie przed organami i sądami (KPA)
5a1.55a1.5 Podsumowanie postępowanie przed organami i sądami (KPA)
5a2.5a2. Postępowanie przed organami i sądami (PPSA)
5a2.15a2.1 Postępowanie przed organami i sądami (PPSA)
5a2.2 5a2.2 Postępowanie przed organami i sądami (PPSA)
5a2.35a2.3 Postępowanie przed organami i sądami (PPSA)
5a2.45a2.4 Postępowanie przed organami i sądami (PPSA)
5a2.55a2.5 Postępowanie przed organami i sądami (PPSA)
5a2.65a2.6 Podsumowanie postępowanie przed organami i sądami (PPSA)
5a3.5a3. Postępowanie przed organami i sądami (OrdPod i inne)
5a3.15a3.1 Postępowanie przed organami i sądami (OrdPod i inne)
5a3.25a3.2 Postępowanie przed organami i sądami (OrdPod i inne)
5a3.35a3.3 Postępowanie przed organami i sądami (OrdPod i inne)
5a3.45a3.4 Postępowanie przed organami i sądami (OrdPod i inne)
5a3.55a3.5 Postępowanie przed organami i sądami (OrdPod i inne)
5a3.65a3.6 Postępowanie przed organami i sądami (OrdPod i inne)
5a3.75a3.7 Postępowanie przed organami i sądami (OrdPod i inne)
5a3.8 5a3.8 Postępowanie przed organami i sądami (OrdPod i inne)
5a3.95a3.9 Postępowanie przed organami i sądami (OrdPod i inne)
5a3.105a3.10 Postępowanie przed organami i sądami (OrdPod i inne)
5a3.115a3.11 Postępowanie przed organami i sądami (OrdPod i inne)
5a3.125a3.12 Postępowanie przed organami i sądami (OrdPod i inne)
5a3.135a3.13 Postępowanie przed organami i sądami (OrdPod i inne)
5a3.145a3.14 Postępowanie przed organami i sądami (OrdPod i inne)
5a3.155a3.15 Postępowanie przed organami i sądami (OrdPod i inne)
5a3.165a3.16 Postępowanie przed organami i sądami (OrdPod i inne)
5a3.175a3.17 Podsumowanie postępowanie przed organami i sądami (OrdPod i inne)
5b. 5b. Postępowanie egzekucyjne w administracji
5b.15b.1 Postępowanie egzekucyjne w administracji
5b.2 5b.2 Postępowanie egzekucyjne w administracji
5b.35b.3 Postępowanie egzekucyjne w administracji
5b.45b.4 Postępowanie egzekucyjne w administracji
5b.55b.5 Postępowanie egzekucyjne w administracji
5b.65b.6 Postępowanie egzekucyjne w administracji
5b.75b.7 Postępowanie egzekucyjne w administracji
5b.85b.8 Podsumowanie postępowanie egzekucyjne w administracji
6.6. Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne
6.16.1 Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne
6.26.2 Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne
6.36.3 Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne
6.46.4 Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne
6.56.5 Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne
6.6 6.6 Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne
6.76.7 Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne
6.86.8 Podsumowanie międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne
7.7. Prawo dewizowe
7.17.1 Prawo dewizowe
7.27.2 Prawo dewizowe
7.37.3 Podsumowanie prawo dewizowe
8.8. Prawo karne skarbowe
8.18.1 Prawo karne skarbowe
8.28.2 Prawo karne skarbowe
8.38.3 Prawo karne skarbowe
8.48.4 Prawo karne skarbowe
8.58.5 Prawo karne skarbowe
8.68.6 Podsumowanie prawo karne skarbowe
9.9. Organizacja i funkcjonowanie Administracji Skarbowej
9.19.1 Organizacja i funkcjonowanie Administracji Skarbowej
9.29.2 Organizacja i funkcjonowanie Administracji Skarbowej
9.39.3 Organizacja i funkcjonowanie Administracji Skarbowej
9.49.4 Organizacja i funkcjonowanie Administracji Skarbowej
9.59.5 Organizacja i funkcjonowanie Administracji Skarbowej
9.69.6 Organizacja i funkcjonowanie Administracji Skarbowej
9.79.7 Podsumowanie organizacja i funkcjonowanie Administracji Skarbowej
10.10. Rachunkowość
10.110.1 Rachunkowość
10.210.2 Rachunkowość
10.310.3 Rachunkowość
10.410.4 Rachunkowość
10.510.5 Rachunkowość
10.610.6 Rachunkowość
10.710.7 Rachunkowość
10.810.8 Rachunkowość
10.910.9 Rachunkowość
10.1010.10 Rachunkowość
10.1110.11 Rachunkowość
10.1210.12 Rachunkowość
10.1310.13 Podsumowanie rachunkowość
11.11. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
11.111.1 Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
11.211.2 Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
11.311.3 Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
11.411.4 Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
11.511.5 Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
11.611.6 Podsumowanie ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
12.12. Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa
12.112.1 Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa
12.212.2 Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa
12.312.3 Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa
12.412.4 Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa
12.512.5 Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa
12.6 12.6 Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa
12.712.7 Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa
12.812.8 Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa
12.912.9 Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa
12.1012.10 Podsumowanie przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa