rozdział: 1. Źródła prawa i wykładnia prawa

tryb rozwiązywania testu:

pytanie 1 z 40

tryb nauki 00:00:00 pauza
zakończ rozwiązywanie quizu
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zgodnie z Konstytucją RP źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły:
a.)
wyłącznie akty prawa miejscowego,,
b.)
rozporządzenia oraz akty prawa miejscowego,,
c.)
akty prawa miejscowego oraz zarządzenia.,
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa

Zgodnie z Konstytucją RP nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów,
przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz
kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze:

a.)
ustawy oraz rozporządzenia wydanego na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie,,
b.)
ustawy oraz aktu prawa miejscowego,,
c.)
ustawy oraz rozporządzenia unijnego.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych:
a.)
w zakresie określonym w ustawie,,
b.)
na podstawie upoważnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych,,
c.)
bez ograniczeń.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Rozporządzenia Ministra Finansów są publikowane w:
a.)
Monitorze Skarbowym,,
b.)
Monitorze Polskim,,
c.)
Dzienniku Ustaw.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego:
a.)
jest źródłem prawa,,
b.)
nie jest źródłem prawa,,
c.)
niekiedy jest źródłem prawa.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Reguły kolizyjne służą do usuwania:
a.)
luk w prawie,,
b.)
niejasności w prawie,,
c.)
sprzeczności przepisów prawa.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Która z podanych formuł umieszczona w akcie normatywnym byłaby klauzulą derogacyjną:
a.)
traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r.,,
b.)
rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 r.,,
c.)
minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb zwrotu akcyzy w eksporcie.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
W myśl Konstytucji RP:
a.)
każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie,,
b.)
nakładanie podatków i innych danin publicznych może nastąpić w drodze ustawy lub rozporządzenia,,
c.)
 Rada Ministrów może uznać uchwalony przez siebie projekt ustawy podatkowej za pilny.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wystąpić może:
a.)
wyłącznie Naczelny Sąd Administracyjny,,
b.)
Naczelny Sąd Administracyjny lub wojewódzki sąd administracyjny,,
c.)
Naczelny Sąd Administracyjny, Wojewódzki Sąd Administracyjny lub strona postępowania.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:
a.)
ważności wyborów do Sejmu i Senatu,,
b.)
ważności wyboru Prezydenta,,
c.)
zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją RP.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa:
a.)
ustawa,,
b.)
zarządzenie Prezesa Rady Ministrów,,
c.)
decyzja Prezesa Rady Ministrów..,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zgodnie z przyjętą w Polsce praktyką legislacyjną wspartą orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, vacatio legis w przypadku ustaw podatkowych dotyczących podatków dochodowych powinno wynosić przynajmniej:
a.)
14 dni,,
b.)
30 dni,,
c.)
90 dni.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Akty prawa miejscowego obowiązują:
a.)
na obszarze działania organów, które je ustanowiły,,
b.)
wszystkich obywateli, bez względu na obszar działania organów je stanowiących,,
c.)
na obszarze działania wszystkich organów, niezależnie od tego który je ustanowił.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Upoważnienie do wydania rozporządzenia zawarte w ustawie powinno określać właściwy organ do jego wydania:
a.)
w każdym przypadku,,
b.)
tylko w wyjątkowych sytuacjach,,
c.)
tylko wtedy gdy nakłada na obywateli obowiązki.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Organ upoważniony do wydania rozporządzenia swoje kompetencje w zakresie jego wydania:
a.)
może przekazać innemu organowi,,
b.)
nie może przekazać innemu organowi,,
c.)
może przekazać innemu organowi, w szczególnie uzasadnionym przypadku wydania:,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zarządzenia wydawane na podstawie ustaw:
a.)
nie mogą stanowić podstawy decyzji adresowanej do obywateli,,
b.)
mogą stanowić podstawę decyzji adresowanej do obywateli,,
c.)
mogą stanowić podstawę decyzji adresowanej do obywateli, jeśli organ je wydający tak postanowi.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Uchwały Rady Ministrów mają charakter:
a.)
wewnętrzny,,
b.)
powszechnie obowiązujący,,
c.)
powszechnie obowiązujący, jeśli organ je wydający tak postanowi.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Upoważnienie do wydania rozporządzenia musi:
a.)
określać wytyczne dotyczące treści aktu,,
b.)
zawierać informacje dotyczące terminu jego wydania,,
c.)
przewidywać okres jego obowiązywania,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Warunkiem wejścia w życie rozporządzenia jest:
a.)
podanie w dowolny sposób jego treści do wiadomości publicznej,,
b.)
ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,,
c.)
ustanowienie vacatio legis.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Wszystkie akty prawne powszechnie obowiązujące:
a.)
zawierają postanowienia określające to, do kiedy dany akt będzie stosowany,,
b.)
zawierają klauzulę dotycząca wejścia w życie,,
c.)
mogą być stosowane przed ich ogłoszeniem.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Dniem wejścia w życie rozporządzenia ministra:
a.)
może być dzień ogłoszenia tego aktu w Monitorze Polskim Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie,,
b.)
może być dzień ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie,,
c.)
może być tylko 14 dzień od dnia ogłoszenia tego aktu, bowiem krótszy termin naruszałby zasady demokratycznego państwa prawnego.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Wnioskowanie a maiori ad minus oznacza, że:
a.)
jeżeli komuś wolno więcej, to tym bardziej wolno mu mniej,,
b.)
jeżeli komuś zakazane jest mniej, to tym bardziej samym zakazane jest więcej,,
c.)
nie można wprowadzać rozróżnień, tam gdzie ustawa ich nie wprowadza.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Wnioskowanie a minori ad maius oznacza, że
a.)
jeżeli komuś wolno więcej, to tym bardziej wolno mniej,,
b.)
jeżeli komuś zakazane jest mniej, to tym bardziej zakazane jest więcej,,
c.)
nie można wprowadzać rozróżnień, tam gdzie ustawa ich nie wprowadza.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa:
a.)
ustawa,,
b.)
rozporządzenie,,
c.)
zarządzenie ministra.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Akty prawa miejscowego ustanawia :
a.)
Sejm,,
b.)
organ samorządu terytorialnego,,
c.)
Senat.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zasady oraz tryb zawierania umów międzynarodowych określa:
a.)
ustawa,,
b.)
rozporządzenie,,
c.)
zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa

Do ustalania powszechnie obowiązującej wykładni ustaw umocowany jest:

a.)
Sąd Najwyższy,,
b.)
Trybunał Konstytucyjny,,
c.)
żaden z powyższych organów.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Reguły wnioskowań a contrario oznaczają:
a.)
wnioskowanie z podobieństwa,,
b.)
wnioskowanie z przeciwieństwa,,
c.)
wnioskowanie przez analogię.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Wykładnia celowościowa polega na odwołaniu się do:
a.)
celu przepisu,,
b.)
umiejscowienia przepisu w akcie prawnym,,
c.)
zakresu zastosowania przepisu.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Normy prawne bezwzględnie obowiązujące określane są jako:
a.)
ius cogens,,
b.)
ius dispositivum,,
c.)
semiimperatywne.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Na gruncie prawa podatkowego pierwszeństwo ma wykładnia:
a.)
systemowa,,
b.)
językowa,,
c.)
celowościowa.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zasada clara non sunt interpretanda oznacza, że:
a.)
poddaje się interpretacji każdy przepis,,
b.)
nie interpretuje się przepisu, jeżeli nie budzi wątpliwości,,
c.)
każdą interpretację przepisu należy uzasadnić.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zasada lege non distinguente oznacza, że:
a.)
ustawa danego działania nie zakazuje, a więc jest dozwolone,,
b.)
w procesie wykładni przepisu nie można wprowadzać rozróżnień tam, gdzie ich ustawa nie wprowadza,,
c.)
nie można naruszać zasady proporcjonalności.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Do zadań Naczelnego Sądu Administracyjnego nie należy:
a.)
podejmowanie uchwał mających moc zasad prawnych,,
b.)
sprawowanie nadzoru nad działalnością wojewódzkich sądów administracyjnych, w tym rozpoznawanie środków odwoławczych od ich orzeczeń,,
c.)
podejmowanie uchwał wyjaśniających zagadnienia prawne.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Uchwała Rady Gminy zmieniająca stawki podatku od nieruchomości została wydana w czerwcu 2015 r. i została opublikowana 14 lipca 2015 r. Nowe stawki podatku będą mogły być zastosowane:
a.)
od 15 lipca 2015 r.,,
b.)
od 1 sierpnia 2015 r.,,
c.)
od 1 stycznia 2016 r.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa

W razie sprzeczności prawa krajowego (ustawy, rozporządzenia) z jasnym i bezwarunkowym przepisem dyrektywy unijnej:

a.)
na dyrektywę może się powołać wyłącznie podatnik {jednostka} wywodząc z niej prawa,,
b.)
na dyrektywę może się powołać zarówno podatnik {jednostka} wywodząc z niej prawa, jak i organ podatkowy nakładając na podatnika obowiązki,,
c.)
dyrektywa nie może naruszać prymatu ustawy i nie ma wówczas zastosowania.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Rozporządzenie unijne:
a.)
obowiązuje w Polsce bezpośrednio i ma charakter powszechnie obowiązującego źródła prawa,,
b.)
wymaga uprzedniej implementacji w prawie krajowym,,
c.)
nie wiąże jednostek, a jedynie organy administracji rządowej.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Dniem wejścia w życie ustawy podatkowej jest:
a.)
dzień podpisania ustawy przez Prezydenta RP,,
b.)
dzień opublikowania ustawy w Dzienniku Ustaw,,
c.)
dzień wskazany w ustawie.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie:
a.)
ma pierwszeństwo przed przepisami ustawy i rozporządzenia,,
b.)
ma pierwszeństwo stosowania przed przepisami ustawy i rozporządzenia, ale mogą się na nią powołać tylko podatnicy, a nie organy podatkowe,,
c.)
nie ma pierwszeństwa, ani przed ustawą, ani przed rozporządzeniem.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Minister Finansów może wydawać rozporządzenia:
a.)
tylko na podstawie szczegółowego upoważnienia ustawowego, nie przekraczając jego zakresu,,
b.)
jeśli upoważni go do tego Prezes Rady Ministrów,,
c.)
także bez podstawy ustawowej, jeśli zagrożona jest realizacja ustawy budżetowej,
poprzednie pytanie

lista pytań w rozdziale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Lista rodziałów

1 1. Źródła prawa i wykładnia prawa
22. Analiza podatkowa
33. Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego
44. Materialne prawo podatkowe
4.14.1 Interpretacje przepisów prawa podatkowego i porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych
4.24.2 zobowiązania podatkowe
4.34.3 Tajemnica skarbowa
4.44.4 Podatek od towarów i usług
4.54.5 Podatek dochodowy od osób fizycznych
4.64.6 Podatek dochodowy od osób prawnych
4.74.7 Podatek tonażowy
4.84.8 Podatek akcyzowy
4.94.9 Podatek od wydobycia niektórych kopalin
4.104.10 Podatek od gier
4.114.11 Podatek od niektórych instytucji finansowych
4.124.12 Podatek od nieruchomości
4.134.13 Podatek od środków transportowych
4.144.14 Podatek rolny i podatek leśny
4.154.15 Podatek od czynności cywilnoprawnych
4.164.16 Podatek od spadków i darowizn
4.174.17 Opłata skarbowa i inne opłaty samorządowe
5.5. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji
5.1 5.1 Kodeks postępowania administracyjnego
5.2 5.2 Postępowanie podatkowe
5.3 5.3 Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa
5.45.4 Kontrola celno-skarbowa
5.5 5.5 Wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe
5.65.6 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
5.7 5.7 Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
5.85.8 Postępowanie egzekucyjne w administracji
6.6. Międzynarodowe i wspólnotowe prawo celne
7.7. Prawo dewizowe
8.8. Prawo karne skarbowe
9.9. Organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej
10.10. Rachunkowość
11.11. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
12.12. Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa
13.13. Testy z całości materiału
13.1 Test zbiorczy nr 1
13.2Test zbiorczy nr 2
13.3Test zbiorczy nr 3
13.4Test zbiorczy nr 4
13.5Test zbiorczy nr 5
13.6Test zbiorczy nr 6
13.7Test zbiorczy nr 7
13.8Test zbiorczy nr 8
13.9Test zbiorczy nr 9
13.10Test zbiorczy nr 10
13.11Test zbiorczy nr 11
13.12Test zbiorczy nr 12
13.13Test zbiorczy nr 13
13.14Test zbiorczy nr 14
13.15Test zbiorczy nr 15
13.16Test zbiorczy nr 16
13.17Test zbiorczy nr 17