rozdział: Test zbiorczy nr 1

tryb rozwiązywania testu:

pytanie 1 z 100

tryb nauki 00:00:00 pauza
zakończ rozwiązywanie quizu
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa

Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa:

_____________

Pamiętaj, że możesz się również zapisać na nasze WIELKIE TESTOWANIE.
100 najtrudniejszych pytań egzaminacyjnych do przećwiczenia. 

 

a.)
ustawa,,
b.)
rozporządzenie,,
c.)
zarządzenie ministra.,
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zasada clara non sunt interpretanda oznacza, że:
a.)
poddaje się interpretacji każdy przepis,,
b.)
nie interpretuje się przepisu, jeżeli nie budzi wątpliwości,,
c.)
każdą interpretację przepisu należy uzasadnić.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zakupił samochód osobowy nie będący pojazdem elektrycznym na cele prowadzenia działalności gospodarczej o wartości 300 000 zł, który następnie przyjął do używania sporządzając stosowny dokument przyjęcia. Kosztów uzyskania przychodu nie będą stanowiły odpisy z tytułu zużycia zakupionego samochodu osobowego:
a.)
dokonywane według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę 150 000 zł,,
b.)
dokonywane według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę 200 000 zł,,
c.)
dokonywane według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę 100.000 zł.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Podatnik zakupił w lutym 202x r . środek trwały, ktory po wprowadzeniu do ewidencji amortyzował stawką podaną w wykazie stawek amortyzacyjnych dla tego środka trwałego. Od kwietnia 202x+2 r. podatnik zamierza zmniejszyć wysokość odpisu amortyzacyjnego. W związku z powyższym podatnik:
a.)
będzie mógł obniżyć stawkę podaną w wykazie stawek amortyzacyjnych począwszy od miesiąca kwietnia 202x+2 r.,,
b.)
będzie mógł obniżyć stawkę podaną w wykazie stawek amortyzacyjnych, jednak dopiero od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego,,
c.)
nie ma prawa do zmiany raz przyjętych stawek amortyzacyjnych.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Komentarz do Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku, w przypadku prowadzenia sporów przed sądami Państw członkowskich Unii Europejskiej powinien być traktowany następująco:
a.)
Komentarz stanowi obowiązujące źródło prawa,,
b.)
Komentarz nie stanowi obowiązującego źródła prawa, jednak Komentarz powinien być uwzględniany przy interpretacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania opartych na Modelowej Konwencji OECD,,
c.)
Komentarz nie stanowi obowiązującego źródła prawa, sąd uwzględnia Komentarz przy interpretacji Konwencji, o ile zażąda tego strona sporu.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Jeśli spółka akcyjna posiadająca rezydencję podatkową w Polsce wypłaca należności licencyjne na rzecz wspólnika mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Polski, a Polska nie zawarła umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z krajem, w którym wspólnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, wówczas:
a.)
zastosowanie znajdują postanowienia Modelu Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku,,
b.)
należności licencyjne podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem u źródła, zgodnie z przepisami krajowymi obowiązującymi w Polsce,,
c.)
Polska i państwo, w którym wspólnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę muszą wszcząć procedurę wzajemnego porozumiewania się.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Typowe umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę dopuszczają opodatkowanie dywidend:
a.)
zarówno w państwie, w którym znajduje się siedziba spółki wypłacającej dywidendy, jak i w państwie, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę osoba uprawniona do otrzymania dywidendy,,
b.)
jedynie w państwie, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę osoba uprawniona do otrzymania dywidendy,,
c.)
jedynie w państwie, w którym znajduje się siedziba spółki wypłacającej dywidendy.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Przepisy ustawy Prawo celne:
a.)
przenoszą na grunt prawa celnego krajowego przepisy Unijnego Kodeksu Celnego (UKC),,
b.)
nie przenoszą na grunt przepisów krajowych prawa celnego unijnego ale stanowią uzupełnienie tych przepisów,,
c.)
przenoszą na grunt prawa celnego krajowego przepisy Unijnego Kodeksu Celnego (UKC) oraz stanowią nowe regulacje.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Informacja o schemacie podatkowym przekazywana jest:
a.)
drogą elektroniczną do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;,
b.)
drogą elektroniczną do dyrektora właściwej Izby Administracji Skarbowej;,
c.)
drogę elektroniczną do ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
W której z poniższych sytuacji uzgodnienie posiada szczególną cechę rozpoznawczą?
a.)
w ramach uzgodnienia dochodzi do przeniesienia aktywów i określone przez dwa państwa wynagrodzenie z tego tytułu dla celów podatkowych różni się co najmniej o 33%,,
b.)
dochodzi do przeniesienia praw do trudnych do wyceny wartości niematerialnych,,
c.)
promotor uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia, którego wysokość uzależniona jest od wysokości korzyści podatkowej wynikającej z uzgodnienia.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie, którą należy wpłacić:
a.)
w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania od organu do jej uiszczenia,,
b.)
w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku,,
c.)
w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w polskiej placówce pocztowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Porozumienie inwestycyjne obowiązuje:
a.)
w zależności od uzgodnień z Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat podatkowych,,
b.)
przez okres uzgodniony w porozumieniu z naczelnikiem urzędu skarbowego, nie dłuższy niż 5 lat podatkowych,,
c.)
przez okres uzgodniony w porozumieniu, nie dłuższy niż 5 lat podatkowych.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych następuje z dniem:
a.)
doręczenia postanowienia w sprawie zaliczenia nadpłaty,,
b.)
doręczenia decyzji stwierdzającej wysokość nadpłaty,,
c.)
powstania nadpłaty.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Opłata prolongacyjna:
a.)
jest obliczana przy zastosowaniu 1/2 stawki opłaty prolongacyjnej obowiązującej w dniu wydania decyzji,,
b.)
jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę,,
c.)
jest ustalana przez organ podatkowy od kwoty podatku i zaległości podatkowej.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa

Spadkobiercy podatnika odpowiadają za zobowiązania podatkowe spadkodawcy:

a.)
solidarnie do chwili działu spadku,,
b.)
w każdym przypadku jedynie do wysokości zobowiązania odpowiadającej ich udziałowi w spadku,,
c.)
w częściach ustalonych decyzją organu podatkowego orzekającą o odpowiedzialności podatkowej, jeżeli nie dokonano działu spadku.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Wydając na wniosek podatnika decyzję o odroczeniu terminu płatności zaległości podatkowej organ podatkowy:
a.)
może ustalić opłatę prolongacyjną,,
b.)
musi ustalić opłatę prolongacyjną w każdym przypadku,,
c.)
nie ustala opłaty prolongacyjnej, jeśli przyczyną wydania decyzji przyznającej ulgę był wypadek losowy, jakiemu uległ podatnik.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
W świetle przepisów o podatku od towarów i usług podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług:
a.)
w ogóle nie przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego,,
b.)
przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego (przy spełnieniu określonych warunków) na rachunek bankowy w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia,,
c.)
przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego (przy spełnieniu określonych warunków) na rachunek bankowy w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa

Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usługi budowlanej przez podatnika niebędącego małym podatnikiem na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej powstaje z chwilą:

 

Pytanie nie jest oczywiste, patrz podpowiedź.

 

a.)
wykonania tej usługi,,
b.)
otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 180. dnia, licząc od dnia wykonania tej usługi,,
c.)
wystawienia faktury, nie później jednak niż 30. dnia od dnia wykonania tej usługi.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Dostawa budynku jest zwolniona od podatku od towarów i usług gdy:
a.)
dostawa jest dokonywana przed pierwszym zasiedleniem tego budynku,,
b.)
pomiędzy pierwszym zasiedleniem tego budynku a jego dostawą upłynęło 5 lat,,
c.)
pomiędzy pierwszym zasiedleniem tego budynku a jego dostawą upłynął rok.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
W przypadku nabycia samochodu osobowego kwotę podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług stanowi:
a.)
50% kwoty podatku określonej w fakturze, nie więcej jednak niż 6 tys. zł,,
b.)
60% kwoty podatku określonej w fakturze, nie więcej jednak niż 6 tys. zł,,
c.)
100% kwoty podatku określonej w fakturze, jeżeli samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Odpłatnym zbyciem waluty wirtualnej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest:
a.)
wymiana waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną;,
b.)
wymiana waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar usługę albo na inną walutę wirtualną;,
c.)
wymiana waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych:
a.)
w całości są zwolnione z podatku,,
b.)
w części są zwolnione z podatku,,
c.)
podlegają opodatkowaniu.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Przez emeryturę lub rentę dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem jedynie:
a.)
dodatków pielęgnacyjnych,,
b.)
dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych,,
c.)
dodatków rodzinnych i dodatków dla sierot zupełnych.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Podatnik, który uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy traci prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:
a.)
od dnia uzyskania przychodu z tego tytułu do końca roku podatkowego,,
b.)
od dnia uzyskania tego przychodu do dnia likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej,,
c.)
od dnia uzyskania tego przychodu do upływu 5 letniego okresu.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Podstawę obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych co do zasady stanowi:
a.)
dochód pomniejszony o przysługujące podatnikowi odliczenia,,
b.)
przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania,,
c.)
dochód.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami z działalności gospodarczej są:
a.)
wydatki ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,,
b.)
podstawowe odpisy i wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,,
c.)
wszelkie odpisy z zysku i wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są wydatki z tytułu kosztów używania stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą w wysokości:
a.)
25% poniesionych wydatków,,
b.)
20% poniesionych wydatków, pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również dla celów związanych z działalnością gospodarcza prowadzoną przez podatnika,,
c.)
75% poniesionych wydatków.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa

W podatku dochodowym od osób prawnych wartość samochodu osobowego, do której odpisy amortyzacyjne mogą podlegać zaliczanie w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów wynosi:

a.)
150.000 zł bez względu na rodzaj samochodu osobowego,,
b.)
225.000 zł w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem napędzanym wodorem, a oraz 150.000 zł w przypadku pozostałych samochodów osobowych,,
c.)
250.000 zł w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz 150.000 zł w przypadku pozostałych samochodów.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku nabycia przedsiębiorstwa w drodze wkładu niepieniężnego, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się:
a.)
od wartości początkowej składników majątku wchodzących w skład wkładu niepieniężnego, dokonując wyboru jednej z przewidzianych prawem metod amortyzacji,,
b.)
z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów, jeśli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład,,
c.)
od wartości początkowej składników majątku wchodzących w skład wkładu niepieniężnego, jeśli składniki te były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład,,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, środki transportu uznaje się za ulepszone, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej:
a.)
10% wartości początkowej,,
b.)
20% wartości początkowej,,
c.)
30% wartości początkowej.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Ustawowa stawka podatku dochodowego z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez nierezydentów przychodów z tytułu świadczenia przez nich usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu wynosi:
a.)
19%,,
b.)
20%,,
c.)
usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu nie są objęte obowiązkiem poboru podatku u źródła.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Podatnicy dokonujący importu wyrobów akcyzowych są obowiązani do obliczenia i wykazania kwoty akcyzy w:
a.)
raporcie wwozu składanym za pośrednictwem teleinformatycznego systemu służącego do przemieszczania wyrobów akcyzowych,,
b.)
deklaracji podatkowej dla podatku akcyzowego,,
c.)
zgłoszeniu celnym.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Na prowadzenie składu podatkowego właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje:
a.)
pozwolenie,,
b.)
zezwolenie,,
c.)
zaświadczenie.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Deklarację również w postaci papierowej może złożyć:
a.)
podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji samochodów osobowych,,
b.)
podmiot, który nabywa wewnątrzwspólnotowo samochody osobowe na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,,
c.)
osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która nabyła wewnątrzwspólnotowo samochód osobowy na własny użytek.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Wydobycie których kopalin podlega opodatkowaniu podatkiem od wydobycia niektórych kopalin:
a.)
srebro i węgiel kamienny,,
b.)
miedź i gaz ziemny,,
c.)
ropa naftowa i złoto.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Organem prowadzącym rejestr działalności kantorowej jest:
a.)
minister właściwy do spraw finansów publicznych,,
b.)
Prezes Narodowego Banku Polskiego,,
c.)
dyrektorzy oddziałów Narodowego Banku Polskiego.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa

Podatnicy podatku od niektórych instytucji finansowych są obowiązani bez wezwania właściwego organu podatkowego:

a.)
obliczać i wpłacać podatek za miesięczne okresy rozliczeniowe,,
b.)
obliczać i wpłacać zaliczki na podatek za miesięczne okresy rozliczeniowe,,
c.)
obliczać i wpłacać podatek za kwartalne okresy rozliczeniowe.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Podatek od nieruchomości na rok podatkowy ustala w drodze decyzji organ podatkowy, jeżeli podatnikami tego podatku są:
a.)
wspólnicy spółek prawa handlowego,,
b.)
osoby fizyczne,,
c.)
spółki prawa handlowego niemające osobowości prawnej.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Podatek rolny obniża się:
a.)
od gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich o 60% dla gruntów klas IIIa, IIIb, IVa, IV i IVb,,
b.)
od gruntów położonych w miejscowościach, w których co najmniej 50% użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m nad poziomem morza, o 30% dla gruntów klas I, II, III, IIIa i IIIb,,
c.)
od gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich o 50 % dla klas I, II, IIIa i IIIb.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Do podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn w przypadku nabycia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych na podstawie dyspozycji uczestnika przyjmuje się:
a.)
wartość rynkową tych jednostek według stanu z dnia nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego,,
b.)
wartość w wysokości ustalonej przez fundusz inwestycyjny, zgodnie z właściwymi przepisami,,
c.)
wartość podaną przez podatnika, jeżeli odpowiada ona wartości rynkowej.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
a.)
wydanie zaświadczenia w sprawach ubezpieczenia społecznego,,
b.)
wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach,,
c.)
wydanie zaświadczenia w sprawach wynagrodzeń za pracę.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Osoba fizyczna, będąca podatnikiem podatku leśnego zobowiązana jest:
a.)
do złożenia na właściwym formularzu, deklaracji na dany rok podatkowy w terminie do 15 stycznia,,
b.)
do złożenia na właściwym formularzu, informacji o lasach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym,,
c.)
do złożenia na właściwym formularzu, informacji o lasach w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Ugoda zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego może być zawarta przed organem administracji publicznej:
a.)
wyłącznie przed którym toczy się postępowanie w pierwszej instancji do czasu wydania przez organ decyzji w sprawie,,
b.)
wyłącznie przed organem wyższego stopnia, przed którym toczy się postępowanie odwoławcze, do czasu wydania przez ten organ decyzji w sprawie,,
c.)
przed którym toczy się postępowanie w pierwszej instancji lub postępowanie odwoławcze, do czasu wydania przez organ decyzji w sprawie.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, zawieszenie postępowania:
a.)
wstrzymuje bieg terminów w kodeksie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej,,
b.)
nie wstrzymuje biegu terminów przewidzianych w kpa,,
c.)
wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Pełnomocnictwo w sprawie podatkowej może być:
a.)
ogólne, szczególne, przejściowe albo do doręczeń,,
b.)
ogólne, szczególne albo do doręczeń,,
c.)
ogólne, szczególne, szczególne terminowe albo do doręczeń za granicą.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Jeżeli podanie nie zawiera adresu wnoszącego, organ podatkowy:
a.)
wzywa stronę do usunięcia braku w terminie 7 dni,,
b.)
wydaje postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia,,
c.)
pozostawia podanie bez rozpatrzenia bez uprzedniego wezwania do usunięcia braku.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa

Deklaracja podatkowa złożona przez stronę może być dowodem w postępowaniu podatkowym:

a.)
pod warunkiem jej rzetelności i prawdziwości,,
b.)
pod warunkiem, że została złożona we właściwym terminie,,
c.)
w każdym przypadku.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa, decyzja nie musi zawierać:
a.)
numeru sprawy,,
b.)
oznaczenia strony,,
c.)
oznaczenia organu podatkowego.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Sąd administracyjny zarządza odbycie całego posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych:
a.)
na wniosek strony, jeżeli wymaga tego ochrona życia prywatnego strony lub inny ważny interes prywatny,,
b.)
na każde żądanie strony,,
c.)
w każdym przypadku - na zgodny wniosek stron.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa

Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekanie w sprawach skarg na interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego:

a.)
należy do właściwości sądów administracyjnych,,
b.)
nie należy do właściwości sądów administracyjnych,,
c.)
należy do właściwości sądów administracyjnych, ale tylko wówczas jeżeli ta interpretacja nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu decyzji, od której wniesiono skargę.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie:
a.)
naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego, przy czym sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną,,
b.)
naruszenia przepisów postępowania, przy czym sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną,,
c.)
naruszenia przepisów postępowania lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego, przy czym sąd administracyjny nie jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Czynności kontrolne w ramach kontroli celno-skarbowej mogą być wykonywane:
a.)
w każdym miejscu związanym z prowadzoną przez kontrolowanego działalnością z wyłączeniem lokalu mieszkalnego,,
b.)
również w innych urzędach obsługujących organy Krajowej Administracji Skarbowej,,
c.)
wyłącznie w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu prowadzenia lub przechowywania ksiąg podatkowych.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
W toku czynności sprawdzających podatnik może działać:
a.)
wyłącznie przez pełnomocnika,,
b.)
wyłącznie samodzielnie,,
c.)
przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców ograniczeń czasu kontroli nie stosuje się w przypadku, gdy:
a.)
kontrola jest prowadzona po uprzednim doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej,,
b.)
kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu,,
c.)
kontrola dotyczy zasadności dokonanego zwrotu podatku od towarów i usług.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Materiały i informację zebrane przez Kontrolujących podczas przeszukania mieszkania w sprawach nie cierpiących zwłoki, które uzyskało akceptację naczelnika urzędu celno – skarbowego, ale nie zostało zatwierdzone przez prokuratora rejonowego:
a.)
stanowią dowód w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, ale nie stanowią dowodu w toku kontroli celno-skarbowej, kontroli podatkowej, postępowaniu podatkowym,,
b.)
nie stanowią dowodu w kontroli celno-skarbowej, kontroli podatkowej, postępowaniu podatkowym, postępowaniu celnym lub postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe,,
c.)
stanowią dowodów postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Organ egzekucyjny dokonuje zabezpieczenia należności pieniężnej w postępowaniu zabezpieczającym:
a.)
gdy zobowiązany uchyla się od wykonania obowiązku,,
b.)
jeżeli brak zabezpieczenia mógłby utrudnić lub udaremnić egzekucję,,
c.)
gdy przemawia za tym ważny interes wierzyciela.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Sprzeciw w sprawie zagrożenia ujawnienia wpisem danych zobowiązanego i wysokości niezapłaconej należności pieniężnej i odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie do Rejestru Należności Publicznoprawnych wnosi się do:
a.)
wierzyciela,,
b.)
wierzyciela za pośrednictwem organu egzekucyjnego prowadzącego egzekucję tych należności,,
c.)
organu prowadzącego Rejestr Należności Publicznoprawnych.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Wierzycielem obowiązków wynikających z decyzji lub postanowień naczelnika urzędu celno-skarbowego, uprawnionym do żądania wykonania obowiązku w drodze egzekucji administracyjnej, jest właściwy:
a.)
dyrektor izby administracji skarbowej,,
b.)
ten naczelnik urzędu celno-skarbowego,,
c.)
naczelnik urzędu skarbowego.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, wyrokiem nakazowym za wykroczenie skarbowe można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających:
a.)
dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia,,
b.)
dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia,,
c.)
dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Ustalając stawkę dzienną grzywny, na gruncie Kodeksu karnego skarbowego sąd bierze pod uwagę:
a.)
postać zamiaru sprawcy,,
b.)
warunki rodzinne sprawcy,,
c.)
działanie w warunkach powrotu do przestępstwa,,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego jeżeli ten sam czyn będący przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa lub wykroczenia określonego w przepisach karnych innej ustawy, stosuje się:
a.)
przepisy kodeksu karnego skarbowego,,
b.)
przepisy kodeksu karnego,,
c.)
każdy z tych przepisów.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego jeżeli po rozpoczęciu przewodu sądowego ujawni się, że czyn oskarżonego stanowi wykroczenie skarbowe, sąd:
a.)
rozpoznaje sprawę w dalszym ciągu, w tym samym składzie,,
b.)
rozpoznaje sprawę w dalszym ciągu, w jednoosobowym składzie,,
c.)
nie rozpoznaje sprawy w dalszym ciągu.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, nałożenie kary grzywny w drodze mandatu karnego uważa się za niebyłe z upływem:
a.)
roku od uiszczenia lub ściągnięcia tej grzywny albo od przedawnienia jej wykonania,,
b.)
2 lat od uiszczenia lub ściągnięcia tej grzywny albo od przedawnienia jej wykonania,,
c.)
żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa

Dyrektor izby administracji skarbowej nie jest organem wyższego stopnia w stosunku do:

a.)
naczelnika urzędu skarbowego,,
b.)
naczelnika urzędu celno-skarbowego,,
c.)
naczelnika urzędu celnego.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Prowadzenie ewidencji podatników i płatników w ramach Krajowej Administracji Skarbowej jest zadaniem:
a.)
naczelnika urzędu skarbowego,,
b.)
naczelnika urzędu celno-skarbowego,,
c.)
zarówno naczelnika urzędu skarbowego, jak i naczelnika urzędu celno-skarbowego.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Do aktywów obrotowych jednostki w myśl przepisów ustawy o rachunkowości zalicza się:
a.)
wyłącznie zapasy,,
b.)
wyłącznie zapasy i inwestycje krótkoterminowe,,
c.)
zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa

Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się, między innymi, do:

a.)
jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,,
b.)
Skarbu Państwa,,
c.)
Narodowego Banku Polskiego.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Jeżeli kierownik jednostki na to zezwoli, to zapisu w księgach rachunkowych można dokonać także na podstawie zastępczego dowodu księgowego, sporządzonego przez osoby realizujące daną operację gospodarczą. W myśl ustawy o rachunkowości możliwość ta jest jednakże wykluczona w odniesieniu do:
a.)
wyłącznie skupu metali szlachetnych,,
b.)
wyłącznie zakupów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług,,
c.)
skupu od ludności metali nieżelaznych oraz zakupów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zapisy na kontach księgi głównej dokonuje się zgodnie z zasadą:
a.)
podwójnego zapisu,,
b.)
zapisu powtarzanego,,
c.)
zapisu systematycznego.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Jeżeli sprawozdanie finansowe jest podpisywane przez jednego członka zarządu, oświadczenia, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości złożone przez pozostałych członków tego zarządu:
a.)
są dołączane do sprawozdania finansowego i składane wraz ze sprawozdaniem do Krajowego Rejestru Sądowego,,
b.)
są przechowywane wyłącznie w siedzibie jednostki lub miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych,,
c.)
podlegają jedynie przekazaniu do właściwego miejscowo urzędu skarbowego,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
W przypadku zmiany roku obrotowego, w myśl przepisów ustawy o rachunkowości, pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być :
a.)
nie dłuższy niż12 miesięcy,,
b.)
dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy,,
c.)
krótszy niż 12 miesięcy.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Okres sprawozdawczy w myśl przepisów ustawy o rachunkowości to:
a.)
wyłącznie rok kalendarzowy,,
b.)
okres, za który sporządza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą o rachunkowości lub inne sprawozdania sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych,,
c.)
wyłącznie okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane są firmy mające siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a.)
spółki handlowe jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro,,
b.)
osoby fizyczne prowadzące działalność, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro,,
c.)
przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 200.000 euro.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Podmiot urządzający gry hazardowe przechowuje ewidencje, wypłaconych wygranych przez okres:
a.)
5 lat, licząc rok, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła jej wypłata,,
b.)
5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła jej wypłata,,
c.)
10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła jej wypłata.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Podatnik podatku od towarów i usług obowiązany jest do ujęcia w tzw. ewidencji otrzymanych towarów, towarów na których mają zostać wykonane usługi na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej, podając w szczególności:
a.)
wartość towaru wg cen rynkowych z dnia otrzymania towaru,,
b.)
datę wydania towaru po wykonaniu usługi,,
c.)
datę faktury wewnętrznej.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Ewidencje oraz wszystkie dokumenty związane z rozliczaniem podatku od towarów i usług należy przechowywać:
a.)
do 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego,,
b.)
do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego,,
c.)
do 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym powstało zobowiązanie podatkowe.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Osoby fizyczne, wykonujące działalność gospodarczą, są zobowiązane do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, kiedy:
a.)
zostały zwolnione z prowadzenia ksiąg rachunkowych,,
b.)
wykonują zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim,,
c.)
prowadzą działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Szczególnymi rodzajami ewidencji w rozumieniu przepisów o podatkowej księdze przychodów i rozchodów są:
a.)
karty przychodów pracowników,,
b.)
ewidencja kupna i sprzedaży wartości dewizowych,,
c.)
ewidencja wyposażenia.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym, zatarcie ukarania karą dyscyplinarną zawieszenia prawa do wykonywania zawodu następuje:
a.)
z urzędu po upływie 3 lat od zakończenia okresu zawieszenia prawa do wykonywania zawodu,,
b.)
z urzędu po upływie 5 lat od zakończenia okresu zawieszenia prawa do wykonywania zawodu,,
c.)
na wniosek obwinionego po upływie 3 lat od zakończenia okresu zawieszenia prawa do wykonywania zawodu.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Doradca podatkowy może zostać zwolniony z obowiązku zachowania w tajemnicy faktów i informacji, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu, celem jego przesłuchania w charakterze świadka:
a.)
przez Ministra Finansów po wydaniu uprzedniego postanowienia o powołaniu w charakterze świadka,,
b.)
przez prokuratora po wydaniu postanowienia o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej,,
c.)
wyłącznie w postępowaniu karnym przez sąd w drodze zaskarżalnego postanowienia tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Funkcjonowanie Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych określa:
a.)
statut Krajowej Izby Doradców Podatkowych,,
b.)
ustawa,,
c.)
uchwała Krajowej Rady Doradców Podatkowych.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa

Doradca podatkowy jest obowiązany odbyć szkolenie z zasad etyki doradców podatkowych:

a.)
nie rzadziej niż raz na cztery lata według programu ustalonego przez KRDP we współpracy z pozostałymi organami KIDP, ,
b.)
raz na dwa lata w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, ,
c.)
tylko wówczas, gdy popełni delikt dyscyplinarny. ,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
W przypadku gdy doradca podatkowy przy sporządzaniu opinii podatkowej korzysta z pomocy pracownika nie wpisanego na listę doradców podatkowych:
a.)
jest zobowiązany do zapewnienia tajemnicy zawodowej również przez tego pracownika,,
b.)
jest zobowiązany do zapewnienia tajemnicy zawodowej również przez tego pracownika wyłącznie na wyraźne żądanie klienta,,
c.)
w żadnym przypadku nie jest zobowiązany do zapewnienia tajemnicy zawodowej również przez tego pracownika.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
W razie prawomocnego skazania doradcy podatkowego za przestępstwo w sprawie karnej lub karnej skarbowej:
a.)
następuje automatyczne skreślenie doradcy podatkowego z listy doradców podatkowych,,
b.)
doradca podatkowy ma obowiązek zapłacenia kary finansowej na rzecz samorządu,,
c.)
rzecznik dyscyplinarny lub jego zastępca wszczyna postępowanie wyjaśniające.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zasady oraz tryb zawierania umów międzynarodowych określa:
a.)
ustawa,,
b.)
rozporządzenie,,
c.)
zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa

Dorosły podróżny przylatując na obszar celny Unii może przywieźć ze zwolnieniem z należności celnych zakupione za granicą towary o wartości:

a.)
do 120 euro,,
b.)
do 430 euro,,
c.)
bez ograniczeń.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągający przychody z tytułu umowy najmu lub podnajmu uiszczają zryczałtowany podatek dochodowy:
a.)
od połowy osiągniętego przychodu, zgodnie ze złożonym oświadczeniem małżonków  ,
b.)
proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku przyjmując, że przy braku dowodu przeciwnego prawa te są równe chyba, że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich.,
c.)
przez jednego z małżonków, bez potrzeby składania oświadczenia w tym zakresie.  ,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Analiza cen transferowych podlega aktualizacji:
a.)
nie rzadziej niż co 3 lata, a dla transakcji finansowych nie rzadziej niż co 2 lata,,
b.)
po upływie 5 lat od daty sporządzenia analizy porównawczej lub analizy zgodności,,
c.)
nie rzadziej niż co 3 lata, bez względu na rodzaj transakcji kontrolowanej.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Obowiązek podatkowy w podatku rolnym ciąży:
a.)
na właścicielu gruntu,,
b.)
solidarnie na właścicielu i dzierżawcy gruntu,,
c.)
na dzierżawcy gruntu, jeśli właściciel nie prowadzi działalności rolniczej.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego:
a.)
nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło,,
b.)
uwzględnia się dzień, w którym zdarzenie nastąpiło,,
c.)
uwzględnia się dzień, w którym zdarzenie nastąpiło, chyba że jest to dzień ustawowo wolny od pracy.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Z powodu interesu publicznego lub ważnego interesu strony można zmienić lub uchylić ostateczną decyzję w sprawie:
a.)
ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego,,
b.)
odpowiedzialności podatkowej spadkobiercy,,
c.)
rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Kontrola celno-skarbowa powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie:
a.)
2 miesięcy od dnia jej wszczęcia,,
b.)
3 miesięcy od dnia jej wszczęcia,,
c.)
6 miesięcy od dnia jej wszczęcia.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji odpis (wydruk) tytułu wykonawczego doręcza zobowiązanemu:
a.)
organ egzekucyjny, przystępując do czynności egzekucyjnych, o ile odpis tytułu wykonawczego nie został wcześniej doręczony,,
b.)
organ egzekucyjny niezwłocznie po otrzymaniu od wierzyciela tytułu wykonawczego, a przed zastosowaniem środków egzekucyjnych,,
c.)
wierzyciel przed skierowaniem tytułu wykonawczego do organu egzekucyjnego.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Do zadań naczelnika urzędu skarbowego należy między innymi:
a.)
wymiar należności celnych i podatkowych oraz innych opłat, związanych z przywozem i wywozem towarów,,
b.)
pobór należności celnych oraz innych opłat, związanych z przywozem i wywozem towarów,,
c.)
prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Do przeliczenia równowartości w walucie polskiej 2 000 000 euro stanowiącej podstawę dla określenia obowiązku stosowania przepisów o rachunkowości dla osób fizycznych i wybranych spółek osobowych stosuje się:
a.)
kurs średni Narodowego Banku Polskiego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy,,
b.)
kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy,,
c.)
kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok obrotowy.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
W dniu 3 marca podatnik wystawił fakturę VAT dokumentującą eksport towarów. Dokumenty celne potwierdzające wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty otrzymał 30 maja. Kiedy i według jakiej stawki podatnik wykaże przedmiotową transakcję?:
a.)
w deklaracji za marzec ze stawką 0%,,
b.)
w deklaracji za kwiecień ze stawką 0%,,
c.)
w deklaracji za kwiecień ze stawką krajową, natomiast w deklaracji za maj skoryguje sprzedaż krajową i wykaże transakcję eksportową ze stawką 0%.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa

W świetle przepisów Ordynacji podatkowej obowiązek złożenia organowi podatkowemu informacji o zdarzeniach wynikających ze stosunków cywilnoprawnych mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego kontrahenta:

a.)
może zostać nałożony na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,,
b.)
może wynikać z pisemnego żądania organu podatkowego,,
c.)
powstaje z mocy prawa i obejmuje wszystkie transakcje o wartości przekraczającej równowartość 10 000 euro.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Podstawowym założeniem w przypadku obliczenia kwoty podatku od towarów i usług od importu towarów, co do zasady, jest:
a.)
obowiązek samonaliczenia przez podatników podatku w zgłoszeniu celnym,,
b.)
obowiązek naliczania podatku przez organ celny w decyzji,,
c.)
samonaliczanie lub decyzja organu w zależności od zastosowanej procedury celnej.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Ogólnych zezwoleń dewizowych udziela:
a.)
minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia,,
b.)
Prezes Narodowego Banku Polskiego w drodze rozporządzenia,,
c.)
Prezes Narodowego Banku Polskiego w drodze decyzji.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa

Przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym można popełnić:

a.)
wyłącznie umyślnie,,
b.)
umyślnie oraz nieumyślnie,,
c.)
umyślnie, a także nieumyślnie, jeżeli kodeks tak stanowi.,
poprzednie pytanie

lista pytań w rozdziale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Lista rodziałów

1 1. Źródła prawa i wykładnia prawa
22. Analiza podatkowa
33. Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego
44. Materialne prawo podatkowe
4.14.1 Interpretacje przepisów prawa podatkowego i porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych
4.24.2 zobowiązania podatkowe
4.34.3 Tajemnica skarbowa
4.44.4 Podatek od towarów i usług
4.54.5 Podatek dochodowy od osób fizycznych
4.64.6 Podatek dochodowy od osób prawnych
4.74.7 Podatek tonażowy
4.84.8 Podatek akcyzowy
4.94.9 Podatek od wydobycia niektórych kopalin
4.104.10 Podatek od gier
4.114.11 Podatek od niektórych instytucji finansowych
4.124.12 Podatek od nieruchomości
4.134.13 Podatek od środków transportowych
4.144.14 Podatek rolny i podatek leśny
4.154.15 Podatek od czynności cywilnoprawnych
4.164.16 Podatek od spadków i darowizn
4.174.17 Opłata skarbowa i inne opłaty samorządowe
5.5. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji
5.1 5.1 Kodeks postępowania administracyjnego
5.2 5.2 Postępowanie podatkowe
5.3 5.3 Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa
5.45.4 Kontrola celno-skarbowa
5.5 5.5 Wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe
5.65.6 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
5.7 5.7 Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
5.85.8 Postępowanie egzekucyjne w administracji
6.6. Międzynarodowe i wspólnotowe prawo celne
7.7. Prawo dewizowe
8.8. Prawo karne skarbowe
9.9. Organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej
10.10. Rachunkowość
11.11. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
12.12. Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa
13.13. Testy z całości materiału
13.1 Test zbiorczy nr 1
13.2Test zbiorczy nr 2
13.3Test zbiorczy nr 3
13.4Test zbiorczy nr 4
13.5Test zbiorczy nr 5
13.6Test zbiorczy nr 6
13.7Test zbiorczy nr 7
13.8Test zbiorczy nr 8
13.9Test zbiorczy nr 9
13.10Test zbiorczy nr 10
13.11Test zbiorczy nr 11
13.12Test zbiorczy nr 12
13.13Test zbiorczy nr 13
13.14Test zbiorczy nr 14
13.15Test zbiorczy nr 15
13.16Test zbiorczy nr 16
13.17Test zbiorczy nr 17