rozdział: ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA

 ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA

 

Zaktualizowano do uchwały 21/VII/2022

tryb rozwiązywania testu:

pytanie 1 z 42

tryb nauki 00:00:00 pauza
zakończ rozwiązywanie quizu
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa

Zgodnie z Konstytucją RP źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły:

:

 

a.)
akty prawa miejscowego,,
b.)
wyłącznie ustawy i rozporządzenia,,
c.)
uchwały rad gmin.,
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zgodnie z Konstytucją RP podmiot podatku, jego przedmiot i stawka podatkowa, a także zasady przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorie podmiotów zwolnionych od podatków powinny być uregulowane:
a.)
w ustawie i rozporządzeniach,,
b.)
w ustawie,,
c.)
w rozporządzeniach.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych:
a.)
w zakresie określonym w ustawie,,
b.)
na podstawie upoważnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych,,
c.)
bez ograniczeń.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Rozporządzenia Ministra Finansów są publikowane w:
a.)
Monitorze Skarbowym,,
b.)
Monitorze Polskim,,
c.)
Dzienniku Ustaw.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego:

a.)
jest źródłem prawa,,
b.)
nie jest źródłem prawa,,
c.)
niekiedy jest źródłem prawa.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Reguły kolizyjne służą do usuwania:
a.)
luk w prawie,,
b.)
niejasności w prawie,,
c.)
sprzeczności przepisów prawa.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Która z podanych formuł umieszczona w akcie normatywnym byłaby klauzulą derogacyjną:
a.)
traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r.,,
b.)
rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 r.,,
c.)
minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb zwrotu akcyzy w eksporcie.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
W myśl Konstytucji RP:
a.)
każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie,,
b.)
nakładanie podatków i innych danin publicznych może nastąpić w drodze ustawy lub rozporządzenia.,
c.)
 Rada Ministrów może uznać uchwalony przez siebie projekt ustawy podatkowej za pilny.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wystąpić może:
a.)
wyłącznie Naczelny Sąd Administracyjny,,
b.)
Naczelny Sąd Administracyjny lub wojewódzki sąd administracyjny,,
c.)
Naczelny Sąd Administracyjny, Wojewódzki Sąd Administracyjny lub strona postępowania.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:
a.)
ważności wyborów do Sejmu i Senatu,,
b.)
ważności wyboru Prezydenta,,
c.)
zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją RP.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa:
a.)
ustawa,,
b.)
zarządzenie Prezesa Rady Ministrów,,
c.)
decyzja Prezesa Rady Ministrów..,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zgodnie z przyjętą w Polsce praktyką legislacyjną wspartą orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, vacatio legis w przypadku ustaw podatkowych dotyczących podatków dochodowych powinno wynosić przynajmniej:
a.)
14 dni,,
b.)
30 dni,,
c.)
90 dni.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Akty prawa miejscowego obowiązują:
a.)
na obszarze działania organów, które je ustanowiły,,
b.)
wszystkich obywateli, bez względu na obszar działania organów je stanowiących,,
c.)
na obszarze działania wszystkich organów, niezależnie od tego który je ustanowił.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Upoważnienie do wydania rozporządzenia zawarte w ustawie powinno określać właściwy organ do jego wydania:
a.)
w każdym przypadku,,
b.)
tylko w wyjątkowych sytuacjach,,
c.)
tylko wtedy gdy nakłada na obywateli obowiązki.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Organ upoważniony do wydania rozporządzenia swoje kompetencje w zakresie jego
a.)
może przekazać innemu organowi,,
b.)
nie może przekazać innemu organowi,,
c.)
może przekazać innemu organowi, w szczególnie uzasadnionym przypadku wydania:,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zarządzenia wydawane na podstawie ustaw:
a.)
nie mogą stanowić podstawy decyzji adresowanej do obywateli,,
b.)
mogą stanowić podstawę decyzji adresowanej do obywateli,,
c.)
mogą stanowić podstawę decyzji adresowanej do obywateli, jeśli organ je wydający tak postanowi.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Uchwały Rady Ministrów mają charakter:
a.)
wewnętrzny,,
b.)
powszechnie obowiązujący,,
c.)
powszechnie obowiązujący, jeśli organ je wydający tak postanowi.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Upoważnienie do wydania rozporządzenia musi
a.)
określać wytyczne dotyczące treści aktu,,
b.)
zawierać informacje dotyczące terminu jego wydania,,
c.)
przewidywać okres jego obowiązywania,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Warunkiem wejścia w życie rozporządzenia jest:
a.)
podanie w dowolny sposób jego treści do wiadomości publicznej,,
b.)
ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,,
c.)
ustanowienie vacatio legis.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Wszystkie akty prawne powszechnie obowiązujące:
a.)
zawierają postanowienia określające to, do kiedy dany akt będzie stosowany,,
b.)
zawierają klauzulę dotycząca wejścia w życie,,
c.)
mogą być stosowane przed ich ogłoszeniem.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Dniem wejścia w życie rozporządzenia ministra:
a.)
może być dzień ogłoszenia tego aktu w Monitorze Polskim Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie,,
b.)
może być dzień ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie,,
c.)
może być tylko 14 dzień od dnia ogłoszenia tego aktu, bowiem krótszy termin naruszałby zasady demokratycznego państwa prawnego.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Wnioskowanie a maiori ad minus oznacza, że:
a.)
jeżeli komuś wolno więcej, to tym bardziej wolno mu mniej,,
b.)
jeżeli komuś zakazane jest mniej, to tym bardziej samym zakazane jest więcej,,
c.)
nie można wprowadzać rozróżnień, tam gdzie ustawa ich nie wprowadza.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Wnioskowanie a minori ad maius oznacza, że
a.)
jeżeli komuś wolno więcej, to tym bardziej wolno mniej,,
b.)
jeżeli komuś zakazane jest mniej, to tym bardziej zakazane jest więcej,,
c.)
nie można wprowadzać rozróżnień, tam gdzie ustawa ich nie wprowadza.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa:
a.)
ustawa,,
b.)
rozporządzenie,,
c.)
zarządzenie ministra.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Akty prawa miejscowego ustanawia :
a.)
Sejm,,
b.)
organ samorządu terytorialnego,,
c.)
Senat.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zasady oraz tryb zawierania umów międzynarodowych określa:
a.)
ustawa,,
b.)
rozporządzenie,,
c.)
zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa

Do ustalania powszechnie obowiązującej wykładni ustaw umocowany jest

a.)
Sąd Najwyższy,,
b.)
Trybunał Konstytucyjny,,
c.)
żaden z powyższych organów.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Reguły wnioskowań a contrario oznaczają:
a.)
wnioskowanie z podobieństwa,,
b.)
wnioskowanie z przeciwieństwa,,
c.)
wnioskowanie przez analogię.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Wykładnia celowościowa polega na odwołaniu się do:
a.)
celu przepisu,,
b.)
umiejscowienia przepisu w akcie prawnym,,
c.)
zakresu zastosowania przepisu.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Normy prawne bezwzględnie obowiązujące określane są jako:
a.)
ius cogens,,
b.)
ius dispositivum,,
c.)
semiimperatywne.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Rozporządzenie jest przykładem aktu prawnego:
a.)
wewnętrznie obowiązującego,,
b.)
niewymagającego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw,,
c.)
niemającego charakteru samoistnego.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Wykładni autentycznej dokonuje organ, który:
a.)
ustanowił interpretowany przepis,,
b.)
stosuje interpretowany przepis,,
c.)
został upoważniony do dokonywania takiej wykładni, ale nie wydał interpretowanego przepisu.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Na gruncie prawa podatkowego pierwszeństwo ma wykładnia:
a.)
systemowa,,
b.)
językowa,,
c.)
celowościowa.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zasada clara non sunt interpretanda oznacza, że:
a.)
poddaje się interpretacji każdy przepis,,
b.)
nie interpretuje się przepisu, jeżeli nie budzi wątpliwości,,
c.)
każdą interpretację przepisu należy uzasadnić.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zasada lege non distinguente oznacza, że:
a.)
ustawa danego działania nie zakazuje, a więc jest dozwolone,,
b.)
w procesie wykładni przepisu nie można wprowadzać rozróżnień tam, gdzie ich ustawa nie wprowadza,,
c.)
nie można naruszać zasady proporcjonalności.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Do zadań Naczelnego Sądu Administracyjnego nie należy:
a.)
podejmowanie uchwał mających moc zasad prawnych,,
b.)
sprawowanie nadzoru nad działalnością wojewódzkich sądów administracyjnych, w tym rozpoznawanie środków odwoławczych od ich orzeczeń,,
c.)
podejmowanie uchwał wyjaśniających zagadnienia prawne.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Uchwała Rady Gminy zmieniająca stawki podatku od nieruchomości została wydana w czerwcu 2015 r. i została opublikowana 14 lipca 2015 r. Nowe stawki podatku będą mogły być zastosowane:
a.)
od 15 lipca 2015 r.,,
b.)
od 1 sierpnia 2015 r.,,
c.)
od 1 stycznia 2016 r.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
W razie sprzeczności prawa krajowego (ustawy, rozporządzenia) z jasnym i bezwarunkowym przepisem dyrektywy unijnej:
a.)
na dyrektywę może się powołać wyłącznie podatnik (jednostk wywodząc z niej prawa,,
b.)
b) na dyrektywę może się powołać zarówno podatnik (jednostk wywodząc z niej prawa, jak i organ podatkowy nakładając na podatnika obowiązki,,
c.)
dyrektywa nie może naruszać prymatu ustawy i nie ma wówczas zastosowania.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Rozporządzenie unijne:
a.)
obowiązuje w Polsce bezpośrednio i ma charakter powszechnie obowiązującego źródła prawa,,
b.)
wymaga uprzedniej implementacji w prawie krajowym,,
c.)
nie wiąże jednostek, a jedynie organy administracji rządowej.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Dniem wejścia w życie ustawy podatkowej jest:
a.)
dzień podpisania ustawy przez Prezydenta RP,,
b.)
dzień opublikowania ustawy w Dzienniku Ustaw,,
c.)
dzień wskazany w ustawie.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie:
a.)
ma pierwszeństwo przed przepisami ustawy i rozporządzenia,,
b.)
ma pierwszeństwo stosowania przed przepisami ustawy i rozporządzenia, ale mogą się na nią powołać tylko podatnicy, a nie organy podatkowe,,
c.)
nie ma pierwszeństwa, ani przed ustawą, ani przed rozporządzeniem.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Minister Finansów może wydawać rozporządzenia:
a.)
tylko na podstawie szczegółowego upoważnienia ustawowego, nie przekraczając jego zakresu,,
b.)
jeśli upoważni go do tego Prezes Rady Ministrów,,
c.)
także bez podstawy ustawowej, jeśli zagrożona jest realizacja ustawy budżetowej,
poprzednie pytanie

lista pytań w rozdziale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Lista rodziałów

1 ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA
2ANALIZA PODATKOWA
3PODSTAWY MIĘDZYNARODOWEGO ORAZ WSPÓLNOTOWEGO PRAWA PODATKOWEGO
4MATERIALNE PRAWO PODATKOWE
4.1INTERPRETACJE PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO I POROZUMIENIA…
4.2ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE
4.3TAJEMNICA SKARBOWA
4.4PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG
4.5PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
4.6PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
4.7PODATEK TONAŻOWY
4.8PODATEK AKCYZOWY
4.9PODATEK OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN
4.10PODATEK OD GIER
4.11PODATEK OD NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
4.12PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
4.13PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
4.14PODATEK ROLNY I PODATEK LEŚNY
4.15PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
4.16PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
4.17OPŁATA SKARBOWA I INNE OPŁATY SAMORZĄDOWE
5POSTĘPOWANIE PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SĄDAMI ADMINISTACYJNYMI ORAZ POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI
5.1KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
5.2POSTĘPOWANIE PODATKOWE
5.3CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE I KONTROLA PODATKOWA
5.4KONTROLA CELNO-SKARBOWA
5.5WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ PRZEZ ORGANY PODATKOWE
5.6PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI
5.7USTAWA O ZASADACH EWIDENCJI I IDENTYFIKACJI PODATNIKÓW I PŁATNIKÓW
5.8POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI
6MIĘDZYNARODOWE I WSPÓLNOTOWE PRAWO CELNE
7PRAWO DEWIZOWE
8PRAWO KARNE SKARBOWE
9ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
10RACHUNKOWOŚĆ
11EWIDENCJA PODATKOWA I ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH
12PRZEPISY O DORADZTWIE PODATKOWYM I ETYKA ZAWODOWA
13Testy z całości materiału
13.1 Test nr 1
13.2 Test nr 2
13.3Test nr 3
13.4Test nr 4
13.5Test nr 5
13.6Test nr 6
13.7Test nr 7
13.8Test nr 8
13.9Test nr 9
13.10Test nr 10
13.11Test nr 11
13.12Test nr 12
13.13Test nr 13
13.14Test nr 14
13.15Test nr 15
13.16Test nr 16
13.17Test nr 17