rozdział: Test nr 2

Zapraszamy na 7 edycję intensywnego kursu przygotowującego do egzaminu ustnego. 
Startujemy 18 kwietnia i pracujemy do 30 czerwca 2023 r. W lipcu zdajemy ustny :)
Dla osób zapisanych na listę chętnych duże rabaty :) Zapisz się!


tryb rozwiązywania testu:

pytanie 1 z 100

tryb nauki 00:00:00 pauza
zakończ rozwiązywanie quizu
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Wykładnia celowościowa polega na odwołaniu się do:
a.)
celu przepisu,,
b.)
umiejscowienia przepisu w akcie prawnym,,
c.)
zakresu zastosowania przepisu.,
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Dniem wejścia w życie rozporządzenia ministra:
a.)
może być dzień ogłoszenia tego aktu w Monitorze Polskim Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie,,
b.)
może być dzień ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie,,
c.)
może być tylko 14 dzień od dnia ogłoszenia tego aktu, bowiem krótszy termin naruszałby zasady demokratycznego państwa prawnego.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa

W dniu 3 marca podatnik wystawił fakturę VAT dokumentującą eksport towarów. Dokumenty celne potwierdzające wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty otrzymał 30 maja. Kiedy i według jakiej stawki podatnik wykaże przedmiotową transakcję?:

a.)
w deklaracji za marzec ze stawką 0%,,
b.)
w deklaracji za kwiecień ze stawką 0%,,
c.)
w deklaracji za kwiecień ze stawką krajową, natomiast w deklaracji za maj skoryguje sprzedaż krajową i wykaże transakcję eksportową ze stawką 0%.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego może wybrać opodatkowanie:
a.)
wyłącznie według zasad ogólnych (skala progresywna albo tzw. podatek liniowy),,
b.)
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych albo na zasadach ogólnych,,
c.)
w formie karty podatkowej albo na zasadach ogólnych.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Do wartości celnej towaru dodaje się:
a.)
   prowizję od zakupu,,
b.)
   prowizje i koszty pośrednictwa, z wyjątkiem prowizji od zakupu,,
c.)
   koszty transportu i ubezpieczenia towaru poniesione do granicy Unii oraz prowizję od zakupu i koszty pośrednictwa.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Procedurą specjalną jest:
a.)
   tranzyt,,
b.)
   wywóz,,
c.)
   powrotny wywóz.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
System Isztar to:
a.)
   urzędowa taryfa celna Unii Europejskiej,,
b.)
   polska elektroniczna taryfa celna użytkowa,,
c.)
   unijna elektroniczna taryfa celna użytkowa.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Wiążąca informacja o pochodzeniu towarów jest ważna przez okres:
a.)
   2 lat,,
b.)
   3 lat,,
c.)
   6 lat.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Stawka dodatkowego zobowiązania podatkowego ulega podwojeniu, gdy:
a.)
podatnik działał w złej wierze,,
b.)
podstawa do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego przekracza 300.000 zł,,
c.)
podstawa do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego przekracza 15 000 000 zł, przy czym podwójna stawka ma zastosowanie do nadwyżki ponad tę kwotę.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Jeżeli wspomagający nie został poinformowany o NSP schematu podatkowego, jest on obowiązany przekazać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o schemacie podatkowym:
a.)
jeżeli promotor lub korzystający zlecający wykonanie czynności nie przekazali mu pisemnego oświadczenia, że uzgodnienie nie stanowi schematu podatkowego,,
b.)
jeżeli przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych przez niego czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności, obszaru jego specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych przez niego czynności, powziął lub powinien był powziąć wątpliwości, że uzgodnienie, w odniesieniu do którego jest wspomagającym, może stanowić schemat podatkowy,,
c.)
jeżeli dostrzegł lub powinien był dostrzec, że uzgodnienie, w odniesieniu do którego jest wspomagającym, stanowi schemat podatkowy przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych przez niego czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności, obszaru jego specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych przez niego czynności.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Jeżeli zastosowanie innych niż art. 119a przepisów prawa podatkowego pozwala na przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania:
a.)
przepisu art. 119a nie stosuje się,,
b.)
Szef KAS może odmówić wszczęcia postępowania podatkowego,,
c.)
Szef KAS odmawia wydania opinii zabezpieczającej.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Za zobowiązania podatkowe fundacji odpowiada:
a.)
organ założycielski,,
b.)
wyłącznie prezes zarządu fundacji,,
c.)
członkowie zarządu fundacji.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Jednostronne uprzednie porozumienie cenowe jest wydawane gdy transakcja kontrolowana została zawarta:
a.)
 pomiędzy krajowym podmiotem powiązanym a zagranicznym podmiotem powiązanym,,
b.)
wyłącznie pomiędzy krajowymi podmiotami powiązanymi,,
c.)
pomiędzy osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mającą siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która zamierza utworzyć krajowy podmiot powiązany prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a innym krajowym podmiotem powiązanym.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
W świetle przepisów Ordynacji podatkowej obowiązek złożenia organowi podatkowemu informacji o zdarzeniach wynikających ze stosunków cywilnoprawnych mogących mieć wpływ powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego kontrahenta:
a.)
może zostać nałożony na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,,
b.)
może wynikać z pisemnego żądania organu podatkowego,,
c.)
powstaje z mocy prawa i obejmuje wszystkie transakcje o wartości przekraczającej równowartość 10 000 euro.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Jednostronne uprzednie porozumienie cenowe jest wydawane gdy transakcja kontrolowana została zawarta:
a.)
 pomiędzy krajowym podmiotem powiązanym a zagranicznym podmiotem powiązanym,,
b.)
wyłącznie pomiędzy krajowymi podmiotami powiązanymi,,
c.)
pomiędzy osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mającą siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która zamierza utworzyć krajowy podmiot powiązany prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a innym krajowym podmiotem powiązanym.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Organ podatkowy na wniosek podatnika może w drodze decyzji zwolnić płatnika z obowiązku pobrania podatku, jeżeli:
a.)
przemawia za tym interes publiczny,,
b.)
podatnik uprawdopodobni, że pobrany podatek byłby niewspółmiernie wysoki w stosunku do podatku należnego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy,,
c.)
pobranie podatku spowodowałoby uszczerbek dla podatnika.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Wydając na wniosek podatnika decyzję o odroczeniu terminu płatności zaległości podatkowej organ podatkowy:
a.)
może ustalić opłatę prolongacyjną,,
b.)
musi ustalić opłatę prolongacyjną w każdym przypadku,,
c.)
nie ustala opłaty prolongacyjnej, jeśli przyczyną wydania decyzji przyznającej ulgę był wypadek losowy, jakiemu uległ podatnik.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona, której wygaśnięcie stwierdzono lub która nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji w przypadku:
a.)
       zastosowania się przez przedsiębiorstwo w spadku do interpretacji indywidualnej wydanej przed śmiercią przedsiębiorcy na jego wniosek,,
b.)
zastosowanie się małżonka do interpretacji indywidualnej wydawanej na wniosek drugiego małżonka,,
c.)
       zastosowania się przez przedsiębiorstwo w spadku do interpretacji indywidualnej wydanej po śmierci przedsiębiorcy na jego wniosek.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku udziału w funduszach kapitałowych podlega:
a.)
dochód,,
b.)
przychód,,
c.)
dochód pomniejszony o przysługujące odliczenia.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Podatnik, który uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy traci prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:
a.)
od dnia uzyskania przychodu z tego tytułu do końca roku podatkowego,,
b.)
od dnia uzyskania tego przychodu do dnia likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej,,
c.)
od dnia uzyskania tego przychodu do upływu 5 letniego okresu.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
W przypadku gdy podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów wydatek na zakup w wysokości 40.000 zł, a następnie w terminie 30 dni dokonał zapłaty w całości za ten wydatek w gotówce, a jego koszty uzyskania przychodu w miesiącu płatności wynoszą 32 000 zł wówczas podatnik ma obowiązek:
a.)
pomniejszyć koszty uzyskania przychodu w miesiącu dokonania zapłaty o 32 000 zł, a o pozostałe 8 000 zł pomniejszyć te koszty w następnym miesiącu rozliczeniowym,,
b.)
dokonać korekty kosztów uzyskania przychodu in minus na kwotę 40 000 zł za miesiąc, w którym ujęto ten wydatek w kosztach,,
c.)
pomniejszyć koszty uzyskania przychodu w miesiącu dokonania zapłaty o 32 000 zł, a o pozostałe 8 000 zł powiększyć przychody w miesiącu zapłaty,,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Nie stanowi źródła przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych sprzedaż nieruchomości dokonana poza prowadzoną działalnością gospodarczą, o ile sprzedaż nastąpiła:
a.)
po upływie 5 lat od daty jej nabycia lub wybudowania,,
b.)
po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie,,
c.)
po upływie 5 lat, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych:
a.)
       w całości są zwolnione z podatku,,
b.)
       w części są zwolnione z podatku,,
c.)
       podlegają opodatkowaniu.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów nie są odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny:
a.)
jeżeli nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn,,
b.)
       jeżeli nabycie to nie korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn,,
c.)
niezależnie od tego czy nabycie to korzysta albo nie korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
W przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów wartościowych, uprzednio nabytych przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w drodze spadku, kosztami uzyskania przychodu są:
a.)
  wydatki poniesione przez spadkobiercę z tytułu nabycia udziałów, w tym koszty opłat sądowych, notarialnych oraz podatek od spadków i darowizn, ,
b.)
  wartość rynkowa zbywanych udziałów według wyceny dokonanej na dzień nabycia tych udziałów oraz papierów wartościowych w drodze spadku.,
c.)
 wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia lub nabycia tych udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów wartościowych;,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest:
a.)
niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,,
b.)
wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,,
c.)
niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z dnia poprzedzającego dzień zapłaty.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za datę powstania przychodu w przypadku usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych, uznaje się:
a.)
ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku,,
b.)
pierwszy dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku,,
c.)
dzień wystawienia faktury.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Komercjalizowaną własnością intelektualną w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych nie jest:
a.)
    patent,,
b.)
    prawo do korzystania na podstawie umowy licencyjnej z patentu,,
c.)
    prawo do korzystania na podstawie umowy licencyjnej z nieopatentowanego wynalazku, w rozumieniu Prawa własności przemysłowej.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa

W podatku dochodowym od osób prawnych koszty usług doradczych ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów:

a.)
       bez ograniczeń,,
b.)
       bez ograniczeń, ale pod warunkiem prowadzenia przez podatnika szczegółowej ewidencji podatkowej wskazującej, m.in. podmioty, na rzecz których ponoszone są takie koszty,,
c.)
       w ramach limitu określonego w przepisach.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Ustawa o podatku akcyzowym określa limit zwolnienia od akcyzy dla paliw w standardowych zbiornikach wwożonych spoza Unii Europejskiej w ilości:
a.)
200 litrów,,
b.)
600 litrów,,
c.)
400 litrów,,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Podatnicy dokonujący importu wyrobów akcyzowych są obowiązani do obliczenia i wykazania kwoty akcyzy w:
a.)
raporcie wwozu składanym za pośrednictwem teleinformatycznego systemu służącego do przemieszczania wyrobów akcyzowych,,
b.)
deklaracji podatkowej dla podatku akcyzowego,,
c.)
zgłoszeniu celnym.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Podatnikiem akcyzy może być:
a.)
wyłącznie osoba prawna,,
b.)
osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej,,
c.)
podmiot nabywający lub posiadający wyroby akcyzowe, jeżeli od tych wyrobów została zapłacona akcyza w należnej wysokości.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Stawkę dobową podatku tonażowego ustala się w zależności od:
a.)
     pojemności netto statku,,
b.)
     pojemności brutto statku,,
c.)
     kursu euro.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Przedmiotem opodatkowania podatku od niektórych instytucji finansowych:
a.)
    jest różnica pomiędzy udzielonymi kredytami a przyjętymi lokatami,,
b.)
    są aktywa podmiotów będących podatnikami podatku,,
c.)
    są pasywa podmiotów będących podatnikami podatku,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Który ze wskazanych niżej przedmiotów nie jest wartością dewizową w rozumieniu ustawy - Prawo dewizowe:
a.)
karta płatnicza Visa-Clasic,,
b.)
dolar nowozelandzki,,
c.)
SDR - jednostka rozrachunkowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
W przypadku zmiany umowy spółki polegającej na oddaniu spółce rzeczy do nieodpłatnego używania, podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowi:
a.)
roczna wartość nieodpłatnego używania, którą przyjmuje się w wysokości 4% wartości rzeczy oddanej do nieodpłatnego używania,,
b.)
roczna wartość nieodpłatnego używania, którą przyjmuje się w wysokości 4% wartości rynkowej rzeczy oddanej do nieodpłatnego używania,,
c.)
wartość świadczeń określona w umowie spółki.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn:
a.)
w wysokości 7% podstawy opodatkowania, bez uwzględnienia kwot wolnych od podatku,,
b.)
z uwzględnieniem kwot wolnych od podatku i zastosowaniu skali podatkowej,,
c.)
tylko w przypadku nabywców zaliczonych do II lub II grupy podatkowej.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:
a.)
a.     budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,,
b.)
b.     grunty, w tym użytki rolne lub lasy, jeżeli są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej,,
c.)
c.     nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, które wchodzą w skład Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Jeżeli obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstał z dniem 1 czerwca danego roku, podatek za ten rok:
a.)
    płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie: w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata oraz do dnia 15 września danego roku - II rata,,
b.)
    płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,,
c.)
    płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie: w ciągu miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata oraz do dnia 15 września danego roku - II rata.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Osoba fizyczna, będąca podatnikiem podatku leśnego zobowiązana jest:
a.)
do złożenia na właściwym formularzu, deklaracji na dany rok podatkowy w terminie do 15 stycznia,,
b.)
do złożenia na właściwym formularzu, informacji o lasach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym,,
c.)
do złożenia na właściwym formularzu, informacji o lasach w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się:
a.)
w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek,,
b.)
tylko na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego,,
c.)
od złożenia dokumentu pełnomocnictwa tylko w kasie właściwego organu podatkowego.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego wszczyna się:
a.)
     na żądanie strony lub z urzędu,,
b.)
     wyłącznie na żądanie strony,,
c.)
     na żądanie strony lub z urzędu, jeżeli nie jest to sprzeczne ze słusznym interesem strony.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

a.)
     zawsze, jeżeli organ posiada takie możliwości,,
b.)
     jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie,,
c.)
     tylko wtedy, gdy wniosek o jego wydanie został złożony elektronicznie.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Wezwany w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego obowiązany jest do osobistego stawiennictwa:
a.)
bez względu na miejsce zamieszkania lub pobytu,,
b.)
     w obrębie gminy lub miasta, w którym zamieszkuje albo przebywa,,
c.)
     w obrębie województwa.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Deklaracja podatkowa złożona przez stronę może być dowodem w postępowaniu podatkowym:
a.)
       pod warunkiem jej rzetelności i prawdziwości,,
b.)
       pod warunkiem, że została złożona we właściwym terminie,,
c.)
       w każdym przypadku.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
W sprawie nadania decyzji organu podatkowego rygoru natychmiastowej wykonalności:
a.)
        nie wydaje się postanowienia wszczęciu postępowania,,
b.)
        wydaje się postanowienie o wszczęciu postępowania,,
c.)
organ podatkowy może nie wydawać postanowienia o wszczęciu postępowania, jeżeli strona dokonuje czynności mogących utrudnić lub udaremnić egzekucję.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
W postępowaniu podatkowym, w sprawie odmowy przeprowadzenia rozprawy organ:
a.)
     wydaje decyzję,,
b.)
     wydaje postanowienie,,
c.)
     orzeka w decyzji rozstrzygającej co do istoty sprawy.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
W postępowaniu podatkowym, w razie złożenia podania przez osobę nie będącą stroną, organ wydaje:
a.)
      decyzję o umorzeniu postępowania,,
b.)
      postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania,,
c.)
      postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Naczelny Sąd Administracyjny:
a.)
podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych,,
b.)
rozpatruje skargi na decyzje, których treść dotyczy zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości,,
c.)
rozpatruje skargi na decyzje, których treść dotyczy zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości a niezwłoczne rozstrzygnięcie sprawy leży w interesie publicznym.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Pełnomocnictwo ogólne lub do prowadzenia poszczególnych spraw sądowoadministracyjnych obejmuje z samego prawa umocowanie do:
a.)
wszystkich łączących się ze sprawą czynności w postępowaniu, a w tym skargi o wznowienie postępowania,,
b.)
wszystkich łączących się ze sprawą czynności w postępowaniu, z wyjątkiem cofnięcia skargi w całości lub w części,,
c.)
wszystkich łączących się ze sprawą czynności w postępowaniu, wyłączając odbiór kosztów postępowania.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Sprawa sądowoadministracyjna może być rozpoznana w trybie uproszczonym, jeżeli:
a.)
decyzja lub postanowienie są dotknięte wadą nieważności, o której mowa w art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach albo wydane zostały z naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania,,
b.)
decyzja lub postanowienie są dotknięte wadą nieważności albo wydane zostały z naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania, a wartość przedmiotem sporu nie przekracza kwoty 10 000 zł,,
c.)
decyzja lub postanowienie są dotknięte wadą nieważności, o której mowa w art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach albo wydane zostały z naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania, a wartość przedmiotem sporu nie przekracza kwoty 100 000 zł.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
W zakresie nie uregulowanym w ustawie Prawo przedsiębiorców, postępowanie w przedmiocie sprzeciwu przedsiębiorcy wobec podjęcia i wykonywania kontroli, właściwe organy prowadzą na podstawie przepisów:
a.)
       Kodeksu karnego skarbowego,,
b.)
       Ordynacji podatkowej,,
c.)
       Kodeksu postępowania administracyjnego.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Co do zasady, w toku kontroli podatkowej, kontrolowanego zawiadamia się o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków:
a.)
  przynajmniej na 7 dni przed terminem jego przeprowadzenia,,
b.)
  nie później niż bezpośrednio przed terminem jego przeprowadzenia,,
c.)
  przynajmniej na 3 dni przez terminem jego przeprowadzenia.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
W ramach kontroli celno-skarbowej, przy rewizji przesyłek pocztowych i pobieraniu próbek towarów w nich przesyłanych:
a.)
     niezbędna jest obecność pracownika placówki pocztowej oraz odbiorcy przesyłki pocztowej,,
b.)
     niezbędna jest obecność zgłaszającego, nadawcy lub odbiorcy przesyłki pocztowej,,
c.)
     niezbędna jest obecność pracownika placówki pocztowej.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Kontrolowany, nie zgadzając się z ustaleniami protokołu kontroli podatkowej może złożyć:
a.)
     zażalenie na ustalenia kontroli, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe,,
b.)
     zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe,,
c.)
     sprzeciw do ustaleń kontroli, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Osobie niebędącej zobowiązanym, która rości sobie prawo do rzeczy zajętej w postępowaniu egzekucyjnym służy prawo wystąpienia do organu egzekucyjnego z żądaniem wyłączenia spod egzekucji tej rzeczy w terminie:
a.)
czternastu dni od dnia uzyskania wiadomości o czynności egzekucyjnej skierowanej do tej rzeczy,,
b.)
siedmiu dni od dnia uzyskania wiadomości o czynności egzekucyjnej skierowanej do tej rzeczy,,
c.)
nie później niż do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Wierzyciel może wprowadzić do Rejestru Należności Publicznoprawnych dane dotyczące zobowiązanego i niezapłaconej należności pieniężnej i odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie w łącznej wysokości 10 000 zł:
a.)
po wszczęciu egzekucji administracyjnej niezapłaconej należności pieniężnej i odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie,,
b.)
niezwłocznie po dniu doręczenia zobowiązanemu zawiadomienia o zagrożeniu ujawnieniem w Rejestrze Należności Publicznoprawnych,,
c.)
nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu zawiadomienia o zagrożeniu ujawnieniem danych zobowiązanego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Koszty egzekucyjne stanowią:
a.)
koszty upomnienia i wydatki egzekucyjne,,
b.)
opłata manipulacyjna, opłata egzekucyjna, opłata za czynności egzekucyjne i wydatki egzekucyjne,,
c.)
koszty upomnienia, opłata za czynności egzekucyjne, opłata egzekucyjna i wydatki egzekucyjne.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Organ egzekucyjny pobiera opłatę egzekucyjną w egzekucji należności pieniężnej w wysokości:
a.)
5% egzekwowanej należności pieniężnej, nie więcej jednak niż 20 000 zł,,
b.)
10% egzekwowanych: należności pieniężnej i odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego, nie więcej jednak niż 50 000 zł,,
c.)
10% wyegzekwowanych: należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego i kosztów upomnienia, nie więcej jednak niż 40 000 zł.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Na gruncie Kks stosowanie w części nowej i w części ustawy obowiązującej poprzednio jest:
a.)
    dopuszczalne,,
b.)
    niedopuszczalne,,
c.)
    dopuszczalne, jeżeli zastosowanie jest względniejsze dla sprawcy.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe podlega:
a.)
    ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązująca w czasie jego popełnienia,,
b.)
    każdy, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązująca w czasie jego popełnienia,,
c.)
    ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą̨ kary przez ustawę̨ obowiązującą̨ w czasie jego popełnienia.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Na zasadach określonych w Kks jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, odpowiada ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu lat:
a.)
    15,,
b.)
    16,,
c.)
    17.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Na gruncie KKS nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe dotyczącego złożenia deklaracji lub przesłania księgi, kto:
a.)
jeżeli po jego popełnieniu została złożona organowi podatkowemu prawnie skuteczna korekta deklaracji lub księgi dotycząca obowiązku, którego nieprawidłowe wykonanie stanowi ten czyn zabroniony,,
b.)
jeżeli po jego popełnieniu została złożona organowi podatkowemu prawnie skuteczna korekta deklaracji dotycząca obowiązku, którego nieprawidłowe wykonanie stanowi ten czyn zabroniony,,
c.)
jeżeli po jego popełnieniu została złożona dyrektorowi izby administracji skarbowej prawnie skuteczna korekta deklaracji lub księgi dotycząca obowiązku, którego nieprawidłowe wykonanie stanowi ten czyn zabroniony.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, jednym z warunków, który musi spełnić sprawca, by Sąd mógł udzielić zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności jest:
a.)
uiszczenie kosztów wskazanych przez finansowy organ postępowania przygotowawczego,,
b.)
uiszczenie co najmniej zryczałtowanych kosztów postępowania,,
c.)
uiszczenie kosztów postępowania w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Jednolitą i umundurowaną formacją wyodrębnioną w ramach Krajowej Administracji Skarbowej, którą tworzą funkcjonariusze, jest:
a.)
    Służba Celno-Skarbowa,,
b.)
    Służba Celna,,
c.)
    służba cywilna.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Z nabycia sprawdzającego sprawdzający sporządza protokół:
a.)
zawsze,,
b.)
tylko w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,,
c.)
gdy nabycie sprawdzające dotyczy usługi.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Przez aktywa netto, w myśl przepisów ustawy o rachunkowości, rozumie się :
a.)
      aktywa jednostki pomniejszone o zobowiązania,,
b.)
      aktywa jednostki pomniejszone wyłącznie o zobowiązania krótkoterminowe,,
c.)
      aktywa jednostki powiększone o zobowiązania długoterminowe.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego następnego roku obrotowego:
a.)
w ciągu 15 dni od rozpoczęcia roku obrotowego,,
b.)
w ciągu 30 dni od rozpoczęcia roku obrotowego,,
c.)
w ciągu 7 dni od rozpoczęcia roku obrotowego.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Dokumenty inwentaryzacyjne w myśl przepisów ustawy o rachunkowości jednostka przechowuje przez okres:
a.)
5 lat,,
b.)
3 lat,,
c.)
ustalony w ustawie o podatku dochodowym.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zgodnie z ustawą o rachunkowości nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od:
a.)
prawa wieczystego użytkowania gruntów,,
b.)
wartości firmy,,
c.)
środków trwałych w budowie.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Przy umowie leasingu operacyjnego w myśl przepisów ustawy o rachunkowości prawo do amortyzacji leasingowanego środka trwałego przysługuje:
a.)
      finansującemu,,
b.)
      korzystającemu,,
c.)
      nie przysługuje ani finansującemu ani korzystającemu.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Nadwyżka ceny przejęcia nad wartością godziwą aktywów netto spółki przejętej w myśl przepisów ustawy o rachunkowości wykazywana jest w aktywach spółki:
a.)
na którą przeszedł majątek połączonych spółek jako kapitał zapasowy,,
b.)
na którą przeszedł majątek połączonych spółek lub spółki powstałej w wyniku połączenia jako ujemna wartość firmy,,
c.)
na którą przeszedł majątek połączonych spółek lub spółki powstałej w wyniku połączenia jako wartość firmy.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Na wynik działalności operacyjnej w myśl przepisów ustawy o rachunkowości składa się:
a.)
wynik operacji nadzwyczajnych,,
b.)
wynik operacji finansowych,,
c.)
wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Otrzymanie przez podatnika prowadzącego księgę przychodów i rozchodów materiałów i towarów handlowych musi być potwierdzona na dowodzie zakupu:
a.)
datą i podpisem osoby, która je przyjęła,,
b.)
podpisem osoby, która je przyjęła,,
c.)
nazwą przedsiębiorcy.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego:
a.)
w momencie ich zapłaty,,
b.)
niezależnie od terminu ich zapłaty,,
c.)
decyzja należy do Kierownika jednostki.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
W celu prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej, podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane dotyczące: Zmiana, uchwała 16/VII/2021
a.)
przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu,,
b.)
rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku, kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego, kontrahentów, dowodów sprzedaży i zakupów,,
c.)
przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane są firmy mające siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a.)
spółki handlowe jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro,,
b.)
osoby fizyczne prowadzące działalność, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro,,
c.)
przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 200 000 euro.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Ewidencje zawierające dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej mogą być prowadzone:
a.)
w formie papierowej,,
b.)
w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych,,
c.)
w formie papierowej oraz w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Stwierdzone błędy w zapisach w podatkowej księdze przychodów i rozchodów poprawia się poprzez:
a.)
skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty dokonania poprawki,,
b.)
wpisanie nowego zapisu w terminie 14 dni od daty stwierdzenia pomyłki,,
c.)
skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej oraz podpisanie poprawki.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Jedyne ograniczenia niezależności doradcy w podejmowaniu decyzji wynikają:
a.)
z zasad dobrych obyczajów doradcy podatkowego,,
b.)
     z przepisów prawa i zasad etyki zawodowej doradcy podatkowego,,
c.)
tylko z zasad etyki doradcy podatkowego.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Dozwolonymi formami krytyki postępowania organu podatkowego są:
a.)
     wypowiedzi pisemne lub ustne pod warunkiem, że nie naruszają powagi krytykowanej instytucji,,
b.)
     wyłącznie artykuły lub glosy krytyczne opublikowane w prasie fachowej,,
c.)
     wyłącznie pisma procesowe w sprawach dotyczących krytykowanej instytucji, a także artykuły o tematyce podatkowej.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Czynności doradztwa podatkowego obejmują:
a.)
wykonywanie niezależnego audytu funkcji podatkowej,,
b.)
badanie rocznego sprawozdania finansowego,,
c.)
prowadzenie rozliczeń w zakresie wszystkich zobowiązań publicznoprawnych.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Na gruncie ustawy o doradztwie podatkowym, przynależność do samorządu doradców podatkowych następuje:
a.)
na wniosek doradcy podatkowego,,
b.)
z mocy prawa z dniem wpisu na listę doradców podatkowych,,
c.)
jest obowiązkowa i powstaje z chwilą doręczenia decyzji o wpisie na listę doradców podatkowych.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Uchwały Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych są podejmowane:
a.)
bezwzględną większością głosów,,
b.)
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania,,
c.)
w przypadku wyboru Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy doradca podatkowy:
a.)
     ma obowiązek bezzwłocznie zwrócić klientowi, na jego żądanie, dokumenty stanowiące własność klienta,,
b.)
     może swobodnie dokonać wyboru dokumentów, które zwróci klientowi,,
c.)
może zwrócić klientowi dokumenty pod warunkiem uregulowania należnego wynagrodzenia.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
W przypadku zmiany roku obrotowego, w myśl przepisów ustawy o rachunkowości, pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być :
a.)
      nie dłuższy niż12 miesięcy,,
b.)
      dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy,,
c.)
      krótszy niż 12 miesięcy.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Pani Anna wraz z panem Adamem w lutym 202x r. wspólnie zaciągnęli kredyt hipoteczny w wysokości 400.000 PLN, przy czym udziały we własności nabytego w tym samym miesiącu lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie, w którymym oboje zamieszkują, wynosiły po 50%: W marcu 202x r., w drodze spadkobrania testamentowego, pani Anna stała się właścicielką domu jednorodzinnego położonego w Kutnie (spadkodawca był właścicielem domu przez 1 rok przed śmiercią). Natomiast w maju tego roku pani Anna zawarła związek małżeński z panem Adamem. Żadnych umów majątkowych małżeńskich nie zawierali. W lipcu 202x r. pani Anna sprzedała dom w Kutnie, uzyskując kwotę 180.000 zł, którą w całości wykorzystała na spłatę zaciągniętego w lutym tego roku kredytu hipotecznego. Czy środki finansowe pochodzące ze sprzedaży domu jednorodzinnego położonego w Kutnie wydatkowane na spłatę zaciągniętego w lutym 202x r. kredytu hipotecznego mogą być uznane za wydatki na własne cele mieszkaniowe pozwalające p. Annie na skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
a.)
nie, ponieważ Pani Anna nie zaciągnęła kredytu sama, ale wspólnie z p. Adamem,,
b.)
tak, bez ograniczenia do wysokości posiadanego udziału we współwłasności lokalu mieszkalnego,,
c.)
nie mogą być uznane za wydatki na własne cele mieszkaniowe w całości, lecz jedynie w 50%.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa, właściwym do wydawania indywidualnych interpretacji przepiów prawa podatkowego, jest:
a.)
naczelnik urzędu skarbowego,,
b.)
naczelnik urzędu celno-skarbowego,,
c.)
c) stosownie do swojej właściwości wójt, burmistrz (prezydent miast, starosta lub marszałek województwa.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy:
a.)
    muszą stosować tę formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym,,
b.)
    nie muszą stosować tej formy wpłacania zaliczek przez cały rok podatkowy,,
c.)
    mogą nie stosować tej formy wpłacania zaliczek przez cały rok podatkowy, ale pod warunkiem, że zawiadomią o tym fakcie organ podatkowy.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Stroną w postępowaniu podatkowym jest:
a.)
      każdy zainteresowany w uzyskaniu rozstrzygnięcia sprawy podatkowej,,
b.)
      spadkobierca podatnika, który ze względu na swój interes prawny żąda czynności organu podatkowego,,
c.)
      tylko jeden z małżonków, wskazany jako podatnik w zgodnym oświadczeniu woli małżonków, z tytułu wspólnego opodatkowania małżonków podatkiem dochodowym od osób fizycznych.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Na gruncie Kks w stosunku do podmiotu odpowiedzialnego posiłkowo nie stosuje się:
a.)
    wykonania pracy społecznie użytecznej,,
b.)
    zastępczej kary pozbawienia wolności,,
c.)
    wykonania pracy społecznie użytecznej ani zastępczej kary pozbawienia wolności.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Jednostkami organizacyjnymi Krajowej Administracji Skarbowej nie są:
a.)
    urzędy kontroli skarbowej,,
b.)
    urzędy skarbowe,,
c.)
    urzędy celno-skarbowe.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Wyboru przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych dokonuje:
a.)
Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych,,
b.)
Krajowa Rada Doradców Podatkowych,,
c.)
minister właściwy do spraw finansów publicznych.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Rozporządzenia Ministra Finansów są publikowane w:
a.)
Monitorze Skarbowym,,
b.)
Monitorze Polskim,,
c.)
Dzienniku Ustaw.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę na terytorium Polski wspólnikowi posiadającemu siedzibę w innym Państwie członkowskim Unii Europejskiej lub należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego będą:
a.)
zawsze zwolnione od opodatkowania w Polsce w przypadku osób prawnych,,
b.)
zwolnione jeżeli zagraniczny udziałowiec, będący spółką inną niż spółka osobowa, m.in. bezpośrednio posiada lub będzie posiadać przez minimum 2 lata co najmniej 10% kapitału zakładowego polskiej spółki,,
c.)
zawsze zwolnione od opodatkowania w przypadku osób fizycznych.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa

W której z poniższych sytuacji kryterium głównej korzyści na pewno nie będzie spełnione?

 

W dniu 17.01.2023 zmieniono wskazanie poprawnej odpowiedzi, uznając odpowiedź C za nieprawidłową. 

a.)
jeśli korzyść podatkowa nie jest główną korzyścią, którą podmiot spodziewa się osiągnąć w związku z wykonaniem uzgodnienia,,
b.)
 jeśli podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej mógłby zasadnie wybrać inny sposób postępowania, z którym wiązałoby się uzyskanie korzyści podatkowej rozsądnie oczekiwanej lub wynikającej z wykonania uzgodnienia,,
c.)
jeśli korzyść podatkowa, którą podmiot spodziewa się osiągnąć w związku z wykonaniem uzgodnienia, jest zgodna z przedmiotem i celem ustawy podatkowej lub jej przepisu.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Pracodawca (podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych) może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki poniesione na dofinansowanie pracownikowi wydatków związanych z:
a.)
 uczęszczaniem dziecka do przedszkola, w wysokości ryczałtowej 200 zł miesięcznie na każde dziecko pracownika;,
b.)
uczęszczaniem dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego w wysokości do 200 zł miesięcznie na każde dziecko, jeżeli świadczenie to pracodawca wypłaca z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.,
c.)
uczęszczaniem dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego do 1000 zł miesięcznie na każde dziecko, jeżeli pracownik udokumentuje poniesienie takiego wydatku;,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego wydaje:
a.)
właściwy dyrektor izby administracji skarbowej,,
b.)
właściwy naczelnik urzędu skarbowego,,
c.)
właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Po przekształceniu się kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe, od decyzji kończącej to postępowanie stronie przysługuje:
a.)
     odwołanie do naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał tę decyzję,,
b.)
     wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał tę decyzję,,
c.)
     odwołanie do dyrektora izby administracji skarbowej.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
W razie śmierci zobowiązanego, jeżeli obowiązek nie jest ściśle związany ze zobowiązanym, a egzekucja jest prowadzona wyłącznie z prawa majątkowego, które wygasło wskutek śmierci zobowiązanego, postępowanie egzekucyjne podlega:
a.)
umorzeniu,,
b.)
zawieszeniu do czasu zawiadomienia organu egzekucyjnego przez wierzyciela o ustaleniu według przepisów prawa cywilnego spadkobierców zmarłego zobowiązanego, na których przeszedł egzekwowany obowiązek, lub osób, na których rzecz zostały uczynione zapisy windykacyjne,,
c.)
wstrzymaniu do czasu ustalenia majątku, z którego jest możliwe przeprowadzenie egzekucji administracyjnej.,
poprzednie pytanie

lista pytań w rozdziale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Lista rodziałów

2ANALIZA PODATKOWA
3PODSTAWY MIĘDZYNARODOWEGO ORAZ WSPÓLNOTOWEGO PRAWA PODATKOWEGO
4MATERIALNE PRAWO PODATKOWE
4.1INTERPRETACJE PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO I POROZUMIENIA…
4.2ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE
4.3TAJEMNICA SKARBOWA
4.4PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG
4.5PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
4.6PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
4.7PODATEK TONAŻOWY
4.8PODATEK AKCYZOWY
4.9PODATEK OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN
4.10PODATEK OD GIER
4.11PODATEK OD NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
4.12PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
4.13PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
4.14PODATEK ROLNY I PODATEK LEŚNY
4.15PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
4.16PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
4.17OPŁATA SKARBOWA I INNE OPŁATY SAMORZĄDOWE
5POSTĘPOWANIE PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SĄDAMI ADMINISTACYJNYMI ORAZ POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI
5.1KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
5.2POSTĘPOWANIE PODATKOWE
5.3CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE I KONTROLA PODATKOWA
5.4KONTROLA CELNO-SKARBOWA
5.5WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ PRZEZ ORGANY PODATKOWE
5.6PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI
5.7USTAWA O ZASADACH EWIDENCJI I IDENTYFIKACJI PODATNIKÓW I PŁATNIKÓW
5.8POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI
6MIĘDZYNARODOWE I WSPÓLNOTOWE PRAWO CELNE
7PRAWO DEWIZOWE
8PRAWO KARNE SKARBOWE
9ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
10RACHUNKOWOŚĆ
11EWIDENCJA PODATKOWA I ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH
12PRZEPISY O DORADZTWIE PODATKOWYM I ETYKA ZAWODOWA
13Testy z całości materiału
13.1 Test nr 1
13.2 Test nr 2
13.3Test nr 3
13.4Test nr 4
13.5Test nr 5
13.6Test nr 6
13.7Test nr 7
13.8Test nr 8
13.9Test nr 9
13.10Test nr 10
13.11Test nr 11
13.12Test nr 12
13.13Test nr 13
13.14Test nr 14
13.15Test nr 15
13.16Test nr 16
13.17Test nr 17