rozdział: Test nr 1

Szanowni Państwo, 

przypominamy, że ruszyły zapisy na VII edycję Intensywnego kursu przygotowującego do egzaminu ustnego na doradcę podatkowego.

Zapisz się i otrzymaj atrakcyjne rabaty na start.

tryb rozwiązywania testu:

pytanie 1 z 100

tryb nauki 00:00:00 pauza
zakończ rozwiązywanie quizu
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa

Dniem wejścia w życie rozporządzenia ministra:a.)
może być dzień ogłoszenia tego aktu w Monitorze Polskim Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie,,
b.)
może być dzień ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie,,
c.)
może być tylko 14 dzień od dnia ogłoszenia tego aktu, bowiem krótszy termin naruszałby zasady demokratycznego państwa prawnego.,
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa:
a.)
ustawa,,
b.)
zarządzenie Prezesa Rady Ministrów,,
c.)
decyzja Prezesa Rady Ministrów..,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Niemożliwość ustalenia beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:
a.)
oznacza brak możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku lub zwolnienia przez płatnika podatku u źródła,,
b.)
może skutkować obowiązkiem przekazania informacji o schemacie podatkowym,,
c.)
jest przesłanką ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego, chyba że podatnik działał w dobrej wierze.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Ryzyko wynikające ze stosowania cen transferowych w transakcjach między podmiotami powiązanymi podatnicy mogą ograniczyć lub wyeliminować w wyniku:
a.)
zawarcia uprzedniego porozumienia cenowego,,
b.)
wydania interpretacji indywidualnej prawa podatkowego,,
c.)
otrzymania od kontrahenta potwierdzenia, że nie jest podmiotem zwolnionym od podatku.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
W drodze odstępstwa od reguły, za miejsce dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz z państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie zakończenia wysyłki lub transportu towarów, uznaje się miejsce, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, gdy nie są spełnione znamiona wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, a całkowita wartość, z wyłączeniem VAT, takich dostaw w tym państwie członkowskim nie przekracza kwoty 100 000 EURO lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej w danym roku kalendarzowym. Państwo członkowskie, na którego terytorium znajdują się towary w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu do nabywcy, jeżeli to państwo członkowskie obawia się, że próg 100 000 euro może prowadzić do poważnych zakłóceń konkurencji, może ograniczyć ten próg do kwoty:
a.)
20 000 euro,,
b.)
35 000 euro,,
c.)
50 000 euro.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Modelowa Konwencja OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku, odnośnie opodatkowania zysków z przeniesienia własności akcji lub udziałów w spółkach, co do zasady dopuszcza opodatkowanie:
a.)
w Państwie, w którym osoba przenosząca własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę,,
b.)
w Państwie siedziby spółki, której akcje lub udziały są przenoszone,,
c.)
w obu Państwach.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, zawarte przez Polskę odnośnie opodatkowania dochodu z majątku nieruchomego położonego w drugim umawiającym się Państwie, co do zasady:
a.)
dopuszczają opodatkowanie dochodu w tym drugim państwie, a ,,majątek nieruchomy” określany jest zgodnie z prawem Państwa, na którego terytorium jest położony,,
b.)
dopuszczają opodatkowanie dochodu w tym drugim państwie, przy czym zawsze wyłączony jest dochód z majątku nieruchomego przedsiębiorstwa,,
c.)
dopuszczają opodatkowanie dochodu w tym drugim państwie, przy czym zawsze wyłączony jest dochód z gospodarstwa rolnego lub leśnego.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Stosowana w polskim prawie podatkowym metoda zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, określana mianem „wyłączenia z progresją”, polega na tym, że:
a.)
dochód osiągnięty w drugim państwie (państwie źródł jest wyłączony z opodatkowania w państwie rezydencji, ale stawkę podatku od dochodu uzyskanego w państwie rezydencji ustala się biorąc pod uwagę cały dochód (łącznie z dochodem uzyskanym w drugim państwie),,
b.)
w państwie rezydencji, nie uwzględnia się w ogóle dochodu osiągniętego w drugim państwie, lecz stosuje się stawkę progresywną określoną jedynie dla dochodu uzyskanego w państwie rezydencji,,
c.)
w państwie rezydencji podatek obliczany jest według stawki progresywnej właściwą dla całego dochodu (łącznie z dochodem osiągniętym w drugim państwie), a od kwoty tak obliczonego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zasada rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika dotyczy wyłącznie:
a.)
   podatników,,
b.)
   stanów faktycznych,,
c.)
   niedających się usunąć wątpliwości, co do treści przepisów prawa podatkowego.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Organ podatkowy ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe:
a.)
wydając decyzję z zastosowaniem art. 119a § 1 lub 7 Ordynacji podatkowej, jeżeli podatnik działał w złej wierze,,
b.)
    wydając decyzję z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści,,
c.)
jeżeli kwota korzyści podatkowej przekracza 15 000 000 zł.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona, której wygaśnięcie stwierdzono lub która nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji w przypadku:
a.)
       zastosowania się przez przedsiębiorstwo w spadku do interpretacji indywidualnej wydanej przed śmiercią przedsiębiorcy na jego wniosek,,
b.)
zastosowanie się małżonka do interpretacji indywidualnej wydawanej na wniosek drugiego małżonka,,
c.)
       zastosowania się przez przedsiębiorstwo w spadku do interpretacji indywidualnej wydanej po śmierci przedsiębiorcy na jego wniosek.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Osoba obowiązana do zachowania tajemnicy skarbowej, która ujawnia informacje objęte tą tajemnicą, podlega karze:
a.)
grzywny,,
b.)
pozbawienia wolności do lat 3,,
c.)
pozbawienia wolności do lat 5.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych następuje z dniem:
a.)
doręczenia postanowienia w sprawie zaliczenia nadpłaty,,
b.)
doręczenia decyzji stwierdzającej wysokość nadpłaty,,
c.)
powstania nadpłaty.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej:
a.)
przekazanie informacji o schemacie podatkowym standaryzowanym,,
b.)
przekazanie informacji o schemacie podatkowym w sytuacji, w której przekazujący tę informację został zwolniony z obowiązku jej zachowania przez Szefa KAS,,
c.)
przekazanie informacji o schemacie podatkowym w sytuacji, w której przekazujący tę informację jest pełnomocnikiem ogólnym korzystającego.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Uprzednie porozumienie cenowe niezwłocznie doręcza się:
a.)
wyłącznie wnioskodawcy;,
b.)
wyłącznie wnioskodawcy oraz innemu niż wnioskodawca krajowemu podmiotowi powiązanemu, uczestniczącemu w dokonaniu transakcji kontrolowanej objętej uprzednim porozumieniem cenowym,,
c.)
naczelnikowi urzędu skarbowego i naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwym dla krajowych podmiotów powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej objętej uprzednim porozumieniem cenowym,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Korzyścią podatkową nie jest:
a.)
powstanie straty podatkowej,,
b.)
skorzystanie z ulgi podatkowej,,
c.)
     obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Jeżeli zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odpowiada zagadnieniu będącemu przedmiotem interpretacji ogólnej wydanej w takim samym stanie prawnym, wówczas:
a.)
    wydaje się postanowienie o stwierdzeniu, że do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanych we wniosku ma zastosowanie interpretacja ogólna,,
b.)
    wydaje się postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia,,
c.)
    wydaje się decyzję o odmowie wszczęcia postepowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Do zapłaty podatku w formie polecenia przelewu obowiązani są:
a.)
    wszyscy podatnicy prowadzący działalność gospodarczą,,
b.)
    podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, obowiązani do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów,,
c.)
    wyłącznie przedsiębiorcy obowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Definicja spółki niebędącej osobą prawną z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnosi się m. in. do:
a.)
prostej spółki akcyjnej, ,
b.)
spółki partnerskiej,,
c.)
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Przychodem pracownika, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu udostępnienia lokalu mieszkalnego, ustalona jako:
a.)
równowartość czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu,,
b.)
równowartość czynszu, pobieranego od poprzedniego najemcy lokalu,,
c.)
równowartość kaucji, wnoszonej przy obejmowaniu lokalu.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Przez emeryturę lub rentę dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem jedynie:
a.)
dodatków pielęgnacyjnych,,
b.)
dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych,,
c.)
dodatków rodzinnych i dodatków dla sierot zupełnych.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie nabycia w drodze darowizny:
a.)
wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości,,
b.)
wartość rynkową z dnia nabycia bez względu na to czy umowa darowizny określa tę wartość,,
c.)
wyłącznie wartość określoną w umowie darowizny.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach (sprzedaż krótka) dochód ustala się:
a.)
na dzień zbycia pożyczonych papierów wartościowych,,
b.)
na dzień zwrotu pożyczonych papierów wartościowych,,
c.)
na ostatni dzień roku podatkowego, w którym dokonano zbycia.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku gdy podatnik, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny albo nabywcą towarów lub usługobiorcą jest obowiązany do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, dokona zapłaty tej należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, u podatnika ustala się przychód:
a.)
w dniu wystawienia faktury,,
b.)
w dniu upływu terminu płatności wykazanego na fakturze,,
c.)
w dniu zlecenia przelewu.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Przychody z odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących środkami trwałymi wykorzystywanymi w pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu jeżeli:
a.)
przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności i od tego dnia nie upłynęło 6 lat ,,
b.)
przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich zbycia nie upłynęło 6 lat,,
c.)
przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności, a od dnia, w którym składniki zostały wycofane z tej działalności i dniem ich zbycie nie upłynęło 5 lat.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
W podatku dochodowym od osób prawnych dla celów obliczenia wskaźnika wykorzystywanego do obliczenia kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej nie uwzględnia się:
a.)
       kosztów faktycznie poniesionych na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, jeżeli to nabycie następuje od podmiotu powiązanego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,,
b.)
       kosztów faktycznie poniesionych na prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,,
c.)
       wydatków poniesionych pośrednio na działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są:
a.)
wyłącznie spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP oraz spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,,
b.)
m.in. spółki komandytowo-akcyjne i spółki partnerskie mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP,,
c.)
m.in. spółki kapitałowe i spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Podmiotem komercjalizującym w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych jest:
a.)
uczelnia w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym,,
b.)
instytut badawczy w rozumieniu ustawy o instytutach badawczych,,
c.)
instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, w rozumieniu ustawy o Polskiej Akademii Nauk, jeżeli wnosi do spółki kapitałowej komercjalizowaną własność intelektualną.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, środki transportu uznaje się za ulepszone, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej:
a.)
10% wartości początkowej,,
b.)
20% wartości początkowej,,
c.)
30% wartości początkowej.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
W przypadku importu wina podstawą opodatkowania podatkiem akcyzowym jest:
a.)
wartość celna powiększona o należne cło,,
b.)
liczba hektolitrów gotowego wyrobu,,
c.)
kwota jaką importer jest obowiązany zapłacić.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym zalicza się:
a.)
papierosy, tytoń do palenia oraz cygara i cygaretki,,
b.)
wszelkie rodzaje papierosów, w tym papierosy elektroniczne,,
c.)
tytoń przetworzony i nieprzetworzony wraz z jego namiastkami, ekstraktami i esencjami.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Hipoteka na nieruchomości jako zabezpieczenie akcyzowe może zostać ustanowiona w wysokości do:
a.)
     65 % wartości nieruchomości,,
b.)
     45% wartości nieruchomości,,
c.)
     55 % wartości nieruchomości.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Od czego zależy stawka podatku od wydobycia niektórych kopalin, w zakresie wydobycia miedzi i srebra?:
a.)
od notowań ceny miedzi i srebra na giełdzie londyńskiej i kursu funta brytyjskiego,,
b.)
od notowań ceny miedzi i srebra na giełdzie londyńskiej i kursu walutowego dolara amerykańskiego,,
c.)
od ceny ropy naftowej ogłaszanej w obwieszczeniu Ministra Finansów i kursu funta brytyjskiego.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa

Suma wartości aktywów podatnika – krajowego zakładu ubezpieczeń, poniżej której nie powstaje obowiązek wpłacenia podatku od niektórych instytucji finansowych wynosi:

a.)
200 mln zł.,,
b.)
2 mld zł.,,
c.)
4 mld zł.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Kierownik kontrolowanej jednostki, o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych przekazanych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, jest obowiązany poinformować w formie pisemnej:
a.)
  jednostkę organizacyjną Narodowego Banku Polskiego wykonującą kontrolę,,
b.)
  Prezesa Narodowego Banku Polskiego,,
c.)
   dyrektora właściwej izby administracji skarbowej.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Obowiązek podatkowy w podatku rolnym ciąży:
a.)
na właścicielu gruntu,,
b.)
solidarnie na właścicielu i dzierżawcy gruntu,,
c.)
na dzierżawcy gruntu, jeśli właściciel nie prowadzi działalności rolniczej.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
a.)
dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,,
b.)
dla gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków,,
c.)
dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Opłaty uzdrowiskowej oraz opłaty miejscowej nie pobiera się:
a.)
od dzieci do lat 12,,
b.)
od zorganizowanych grup dzieci,,
c.)
tylko od zorganizowanych grup dzieci do lat 12.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Jeżeli obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstał po 1 września danego roku, podatek za ten rok:
a.)
płatny jest w dwóch ratach, w terminie: w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego oraz do dnia 15 grudnia danego roku,,
b.)
nie jest płatny za ten rok,,
c.)
płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Opłata od posiadania psów:
a.)
musi zostać wprowadzona przez radę gminy,,
b.)
może zostać wprowadzona przez radę gminy,,
c.)
może zostać wprowadzona przez organ wykonawczy gminy.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Podatnikiem podatku leśnego są:
a.)
osoby fizyczne będące właścicielami lasów,,
b.)
osoby prawne będące posiadaczami lasów, bez względu na to czyją własność stanowią lasy,,
c.)
osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, nawet jeśli lasy znajdują się w posiadaniu samoistnym innego podmiotu.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego powinno nastąpić:
a.)
     w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy,,
b.)
     w ciągu 2 miesięcy od dnia wniesienia odwołania,,
c.)
     w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Postanowienia, na które nie służy zażalenie , w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego:
a.)
    strona nie może zaskarżyć,,
b.)
    strona może zaskarżyć sprzeciwem,,
c.)
    strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zgodnie z ustawą - Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie:
a.)
        wyłącznie decyzji,,
b.)
        decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej,,
c.)
        wyroku.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
W postępowaniu podatkowym, strona:
a.)
     może być przesłuchana tylko za jej zgodą,,
b.)
     w trakcie przesłuchania nie może odmówić odpowiedzi na pytania,,
c.)
     nie może być przesłuchana bez obecności jej pełnomocnika.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Organ odwoławczy może w postępowaniu podatkowym wydać decyzję:
a.)
      oddalającą odwołanie,,
b.)
      stwierdzającą niedopuszczalność odwołania,,
c.)
      umarzającą postępowanie odwoławcze.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
W postępowaniu podatkowym, stronę obciążają koszty:
a.)
     stawiennictwa uczestników postępowania na rozprawę, która nie odbyła się w wyniku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa strony, która złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy,,
b.)
     oględzin,,
c.)
     wynagrodzenia biegłych i tłumaczy.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
W postępowaniu podatkowym, prawo zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym służy stronie:
a.)
     tylko przed wydaniem decyzji przez organ pierwszej instancji,,
b.)
     przed wydaniem decyzji w sprawie ustanowienia zastawu skarbowego,,
c.)
     przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości:
a.)
ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona,,
b.)
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania strona,,
c.)
ma siedzibę organ pierwszej instancji.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym lub Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sąd:
a.)
może zawiesić postępowanie z urzędu,,
b.)
zawiesza postępowanie z urzędu,,
c.)
      zawiesza postępowanie na zgodny wniosek stron.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi termin do załatwienia sprawy przez organ administracji określony w przepisach prawa lub wyznaczony przez sąd liczy się od dnia:
a.)
doręczenia akt organowi,,
b.)
ogłoszenia sentencji wyroku na rozprawie,,
c.)
30 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
W toku czynności sprawdzających podatnik może działać:
a.)
      wyłącznie przez pełnomocnika,,
b.)
      wyłącznie samodzielnie,,
c.)
      przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa

Czynności sprawdzających dokonują:

a.)
organy podatkowe pierwszej instancji oraz w pewnym zakresie - Szef Krajowej Administracji Skarbowej lub organ podatkowy upoważniony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych,,
b.)
     organy podatkowe oraz funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego - w związku z toczącym się postępowaniem,,
c.)
     organy podatkowe pierwszej i drugiej instancji.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
W toku kontroli podatkowej, organ podatkowy wzywa kontrolowanego do złożenia oświadczenia o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej oraz rzeczach ruchomych, a także zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego jeżeli:
a.)
  zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że kontrolowany będący osobą fizyczną nie ujawnił wszystkich obrotów lub przychodów mających znaczenie dla określenia lub ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego,,
b.)
  kontrolujący dokonuje czynności polegających na zbywaniu nieruchomości, ruchomości i praw majątkowych,,
c.)
zachodzi uzasadniona obawa niewykonania zobowiązania podatkowego.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Kontrolę podatkową, wszczyna się:
a.)
        nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli,,
b.)
        po upływie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli,,
c.)
        nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Administracyjny organ egzekucyjny zatwierdza tymczasowe zajęcie ruchomości dokonane przez funkcjonariusza Krajowej Administracji Skarbowej w toku wykonywania kontroli-celno-skarbowej, jeżeli:
a.)
tymczasowo zajęte ruchomości nie zostały wyłączone spod egzekucji lub od niej zwolnione,,
b.)
postępowanie egzekucyjne zostało umorzone wskutek bezskuteczności egzekucji administracyjnej,,
c.)
zobowiązany nie złożył, na wezwanie tego organu egzekucyjnego, oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu zobowiązanego.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Jeżeli zobowiązany nie zgadza się z oszacowaniem przez biegłego skarbowego wartości ruchomości dokonanym po zajęciu ruchomości w egzekucji administracyjnej może wystąpić do organu egzekucyjnego z wnioskiem o:
a.)
dokonanie oszacowania wartości ruchomości przez biegłego sądowego,,
b.)
oszacowanie wartości ruchomości przez innego biegłego skarbowego,,
c.)
wydanie postanowienia w sprawie oszacowania wartości ruchomości, na które służy zażalenie.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Koszty egzekucyjne obciążające zobowiązanego mogą być umorzone na jego wniosek:
a.)
jeżeli majątek zobowiązanego nie zapewni skutecznego przeprowadzenia egzekucji należności pieniężnej,,
b.)
za zgodą wierzyciela,,
c.)
za umorzeniem przemawia ważny interes zobowiązanego lub interes publiczny.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w tytule wykonawczym stanowiącym podstawę egzekucji administracyjną należności pieniężnych wierzyciel wskazuje:
a.)
wysokość mogących powstać kosztów egzekucyjnych,,
b.)
podstawę prawną obowiązku podlegającego egzekucji,,
c.)
czynności egzekucyjne do dokonania przez organ egzekucyjny.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zgodnie z Kks zabezpieczenia majątkowego może dokonywać:
a.)
    naczelnik urzędu skarbowego,,
b.)
    Szef Krajowej Administracji Skarbowej,,
c.)
    naczelnik urzędu celno-skarbowego.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Na gruncie Kks nieumyślność czynu, polega na tym, że:
a.)
    sprawca nie chce jego popełnić czynu, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach,,
b.)
    sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość́ popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć,,
c.)
    sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, wyrokiem nakazowym można orzec za przestępstwo skarbowe karę grzywny w granicach nieprzekraczających:
a.)
wysokości 720 stawek dziennych,,
b.)
wysokości 500 stawek dziennych albo karę ograniczenia wolności,,
c.)
wysokości 200 stawek dziennych albo karę ograniczenia wolności, a w przypadkach określonych w kks, orzec również środek karny.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zgodnie z Kks, o ile ustawa nie stanowi inaczej organem wykonującym zabezpieczenie majątkowe jest:
a.)
    naczelnik urzędu skarbowego,,
b.)
    dyrektor izby administracji skarbowej,,
c.)
    naczelnik urzędu celno-skarbowego.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, jeżeli sprawca skazany za umyślne przestępstwo skarbowe na karę pozbawienia wolności popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej roku tej kary umyślnie przestępstwo skarbowe tego samego rodzaju:
a.)
sąd może go warunkowo zwolnić po odbyciu dwóch trzecich kary, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach,,
b.)
sąd może go warunkowo zwolnić po odbyciu dwóch trzecich kary,,
c.)
sąd może go warunkowo zwolnić po odbyciu jednej trzeciej kary, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Obsługa i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych realizowane przez naczelnika urzędu skarbowego nie polega na:
a.)
    udzielaniu informacji w zakresie sposobu wypełniania deklaracji podatkowych,,
b.)
   wydawaniu interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego,,
c.)
    przyjmowaniu deklaracji podatkowych.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Do zadań Krajowej Administracji Skarbowej nie należy:
a.)
    zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych,
b.)
    prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego,
c.)
    udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Sprawozdanie z działalności jednostki w myśl przepisów ustawy o rachunkowości powinno ujmować w swoim zakresie:
a.)
przewidywany rozwój jednostki,,
b.)
bilans, rachunek zysków i strat i informację dodatkową,,
c.)
rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje nabyte przez jednostkę nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok w myśl przepisów ustawy o rachunkowości zalicza się do:
a.)
środków trwałych,,
b.)
wartości niematerialnych i prawnych,,
c.)
aktywów obrotowych.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Sprawozdania finansowe jednostek stosujących międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR), niebędących spółkami giełdowymi sporządza się:
a.)
w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych,,
b.)
wyłącznie w jednolitym elektronicznym formacie raportowania (tzw. ESEF) określonym w prawie UE,,
c.)
w jednolitym elektronicznym formacie raportowania (tzw. ESEF) określonym w prawie UE lub innym elektronicznym formacie przeszukiwalnym.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Do rocznego sprawozdania finansowego, w myśl przepisów ustawy o rachunkowości, dołącza się sprawozdanie z działalności:
a.)
zawsze,,
b.)
jeżeli jego obowiązek sporządzania wynika z ustawy o rachunkowości lub odrębnych przepisów,,
c.)
tylko do sprawozdań funduszy inwestycyjnych.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Ulepszenia w obcych środkach trwałych w myśl przepisów ustawy o rachunkowości zalicza się do:
a.)
wartości niematerialnych i prawnych,,
b.)
aktywów obrotowych,,
c.)
środków trwałych.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Do aktywów trwałych jednostki w myśl przepisów ustawy o rachunkowości zalicza się:
a.)
wyłącznie środki trwałe i środki trwałe w budowie,,
b.)
wyłącznie środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i środki trwałe w budowie,,
c.)
wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Do wartości niematerialnych i prawnych w myśl przepisów ustawy o rachunkowości zalicza się, między innymi:
a.)
koszty zakończonych prac rozwojowych,,
b.)
ujemną wartość firmy,,
c.)
prawa użytkowania wieczystego gruntu.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości powinny zawierać:
a.)
zakładowy plan kont, ustalający wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,,
b.)
określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, system służący ochronie danych i ich zbiorów,,
c.)
wykaz ksiąg rachunkowych, opis systemu przetwarzania danych, ZPK ( Zakładowy Plan Kont).,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Księgi rachunkowe mogą być prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza siedzibą jednostki, jeśli:
a.)
powierzono ich prowadzenie osobie fizycznej zatrudnionej w ramach stosunku pracy,,
b.)
powierzono ich prowadzenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie z innego państwa członkowskiego w rozumieniu ustawy,,
c.)
zasoby informacyjne rachunkowości zorganizowane są w formie oddzielnych komputerowych zbiorów danych, bazy danych lub wyodrębnionych jej części, bez względu na miejsce ich powstania i przechowywania.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów jest obowiązany wypełnić karty przychodów pracowników:
a.)
w terminie wypłacenia pracownikom wynagrodzenia,,
b.)
w terminie przewidzianym dla przekazania zaliczki na podatek dochodowy od tych przychodów na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego,,
c.)
do ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy wynagrodzenie.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Przedsiębiorca, który wykonuje działalność kantorową, obowiązany jest prowadzić ewidencję:
a.)
sprzedaży wartości dewizowych,,
b.)
sprzedaży i zakupu wartości dewizowych,,
c.)
wszystkich operacji powodujących zmianę stanu wartości dewizowych i waluty polskiej.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zaświadczenie o wygranej uzyskanej przez uczestnika gry hazardowej na jego żądanie jest wydawane najpóźniej:
a.)
w dniu w którym nastąpiła wygrana, lub w dniu, w którym nastąpiła wypłata(wydanie) wygranej,,
b.)
w dniu następnym po dniu, w którym nastąpiła wygrana, lub po dniu, w którym uzyskano wygraną lub po dniu w którym nastąpiła wypłata(wydanie) wygranej,,
c.)
w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła wygrana lub w którym nastąpiła wypłata(wydanie) wygranej.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, obowiązane do prowadzenia księgi, prowadzą: Zmiana, uchwała 16/VII/2021
a.)
ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,,
b.)
ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia,,
c.)
ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia, ewidencję towarów handlowych.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
W świetle zasad etyki doradca podatkowy w wykonywaniu swojego zawodu kieruje się:
a.)
dobrem swoich klientów, poszanowaniem obowiązków wynikających z uczciwości, godności i dobrych obyczajów,,
b.)
dobrem wymiaru sprawiedliwości,,
c.)
swoim interesem, o ile jest on zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
W świetle ustawy o doradztwie podatkowym, do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia są uprawnieni:
a.)
minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz Krajowa Rada Doradców Podatkowych,,
b.)
tylko Krajowa Rada Doradców Podatkowych,,
c.)
rzecznik dyscyplinarny.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Doradca podatkowy ma obowiązek zwrócić klientowi, dokumenty stanowiące własność klienta w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia z nim umowy:
a.)
na każde jego żądanie,,
b.)
     na jego żądanie, ale dopiero po uprzednim uregulowaniu przez niego należnego wynagrodzenia,,
c.)
na jego żądanie, ale dopiero po zakończeniu kontroli podatkowej.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
W przypadku powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu rodzącego odpowiedzialność dyscyplinarną, zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym, postępowanie wyjaśniające wszczyna:
a.)
Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych,,
b.)
     Rzecznik Dyscyplinarny,,
c.)
Przewodniczący regionalnego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa

Doradca podatkowy, przeciwko któremu toczy się postępowanie karne, karne skarbowe lub dyscyplinarne:

a.)
nie może wykonywać zawodu doradcy podatkowego do czasu zakończenia postępowania,,
b.)
     powinien powstrzymywać się od pozyskiwania nowych klientów i nowych zleceń,,
c.)
powinien powiadomić podmiot go zatrudniający o wszczętym lub toczącym się postępowaniu, o ile jest ono związane z wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Od orzeczenia wydanego przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny, zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym, przysługuje stronom odwołanie:
a.)
do ministra właściwego do spraw finansów publicznych,,
b.)
     do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych,,
c.)
do Naczelnego Sądu Administracyjnego.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej w myśl przepisów ustawy o rachunkowości sporządza:
a.)
jednostka dominująca,,
b.)
jednostka zależna,,
c.)
znaczący inwestor.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Jan Żelezny mający miejsce zamieszkania w Bratysławie (Słowacja) prowadzi działalność gospodarczą poprzez zakład położony na terytorium Polski. Ze środków finansowych uzyskanych z działalności prowadzonej poprzez zakład Jan Żelezny udzielił pożyczki spółce Invest Ltd. mającej rezydencję podatkową na terytorium Belgii. Odsetki otrzymane przez Jana Żeleznego podlegają opodatkowaniu u źródła (w Belgii) według stawki wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy:
a.)
Polską a Belgią,,
b.)
Słowacją a Belgią,,
c.)
Polską a Słowacją.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Płatnikiem jest:
a.)
osoba obowiązana do obliczenia i pobrania od podatnika podatku oraz do wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu,,
b.)
osoba obowiązana do pobrania podatku i wpłacenia go na właściwy rachunek,,
c.)
osoba opłacająca podatki na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jej przez podatnika.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przez odpisy amortyzacyjne dla potrzeb leasingu rozumie się odpisy dokonywane zgodnie z:
a.)
ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych,,
b.)
ustawą o rachunkowości,,
c.)
rozporządzeniem Ministra Finansów.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Wniosek o przywrócenie terminu płatności podatku:
a.)
      należy złożyć w terminie 7 dni od dnia upływu terminu płatności podatku,,
b.)
      należy złożyć w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu,,
c.)
      jest niedopuszczalny.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Na gruncie Kks jeżeli po rozpoczęciu przewodu sądowego ujawni się, że czyn oskarżonego stanowi wykroczenie skarbowe, sąd:
a.)
    rozpoznaje sprawę w dalszym ciągu, w tym samym składzie,,
b.)
    rozpoznaje sprawę w dalszym ciągu, w jednoosobowym składzie,,
c.)
    nie rozpoznaje sprawy w dalszym ciągu.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Do zadań zarówno dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, jak i dyrektora izby administracji skarbowej należy:
a.)
    prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego,,
b.)
    prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk występujących we właściwości KAS oraz analizy ryzyka,,
c.)
    prowadzenie spraw dotyczących interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zasady etyki doradców podatkowych obowiązują:
a.)
     radców prawnych, biegłych rewidentów, adwokatów wykonujących czynności doradztwa podatkowego,,
b.)
     osoby prawne wykonujące czynności doradztwa podatkowego,,
c.)
     wszystkich doradców podatkowych i kandydatów odbywających praktyki przed wpisaniem na listę doradców.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych:
a.)
w zakresie określonym w ustawie,,
b.)
na podstawie upoważnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych,,
c.)
bez ograniczeń.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Jeżeli osoba z państwa A (mająca tam miejsce stałego zamieszkania) sprzedała pakiet akcji spółki z siedzibą na terytorium państwa B, w której więcej niż 50% składników majątkowych stanowi budynek biurowy położony w państwie B, to zgodnie z typową umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, oznacza to, że zawsze:
a.)
dochód tej osoby uzyskany ze sprzedaży akcji jest w całości opodatkowany tylko w państwie A,,
b.)
dochód tej osoby uzyskany ze sprzedaży akcji może być opodatkowany zarówno w państwie A, jak i w państwie B i należy zastosować odpowiednie postanowienia o metodzie unikania podwójnego opodatkowania,,
c.)
dochód tej osoby uzyskany ze sprzedaży akcji jest opodatkowany tylko w państwie B, gdyż tam jest położona nieruchomość (budynek biurowy), stanowiący jedyny składnik majątkowy spółki, której akcje zostały sprzedane.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Jednostronne uprzednie porozumienie cenowe jest wydawane gdy transakcja kontrolowana została zawarta:
a.)
 pomiędzy krajowym podmiotem powiązanym a zagranicznym podmiotem powiązanym,,
b.)
wyłącznie pomiędzy krajowymi podmiotami powiązanymi,,
c.)
pomiędzy osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mającą siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która zamierza utworzyć krajowy podmiot powiązany prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a innym krajowym podmiotem powiązanym.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, dopłaty z funduszu socjalnego do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo- sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18 korzystają ze zwolnienia :
a.)
niezależnie od ich wysokości,,
b.)
do wysokości 760 zł,,
c.)
do wysokości 2 280 zł.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie przemieszczane są na terytorium kraju na podstawie:
a.)
e-AD,,
b.)
e-DD,,
c.)
uproszczonego dokumentu towarzyszącego.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje:
a.)
od dnia, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku,,
b.)
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku,,
c.)
od pierwszego dnia miesiąca, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.,
poprzednie pytanie
następne pytanie
Gratulacje - udzielono dobrej odpowiedzi
Przykro nam - niestety ta odpowiedź nie jest prawidłowa
W świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego postanowienie powinno zawierać:
a.)
       uzasadnienie faktyczne i prawne, jeżeli służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz gdy wydane zostało na skutek zażalenia na postanowienie,,
b.)
       w każdym przypadku uzasadnienie faktyczne i prawne,,
c.)
       uzasadnienie faktyczne i prawne wyłącznie w przypadku, jeżeli służy na nie skarga do sądu administracyjnego.,
poprzednie pytanie

lista pytań w rozdziale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Lista rodziałów

2ANALIZA PODATKOWA
3PODSTAWY MIĘDZYNARODOWEGO ORAZ WSPÓLNOTOWEGO PRAWA PODATKOWEGO
4MATERIALNE PRAWO PODATKOWE
4.1INTERPRETACJE PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO I POROZUMIENIA…
4.2ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE
4.3TAJEMNICA SKARBOWA
4.4PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG
4.5PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
4.6PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
4.7PODATEK TONAŻOWY
4.8PODATEK AKCYZOWY
4.9PODATEK OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN
4.10PODATEK OD GIER
4.11PODATEK OD NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
4.12PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
4.13PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
4.14PODATEK ROLNY I PODATEK LEŚNY
4.15PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
4.16PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
4.17OPŁATA SKARBOWA I INNE OPŁATY SAMORZĄDOWE
5POSTĘPOWANIE PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SĄDAMI ADMINISTACYJNYMI ORAZ POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI
5.1KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
5.2POSTĘPOWANIE PODATKOWE
5.3CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE I KONTROLA PODATKOWA
5.4KONTROLA CELNO-SKARBOWA
5.5WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ PRZEZ ORGANY PODATKOWE
5.6PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI
5.7USTAWA O ZASADACH EWIDENCJI I IDENTYFIKACJI PODATNIKÓW I PŁATNIKÓW
5.8POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI
6MIĘDZYNARODOWE I WSPÓLNOTOWE PRAWO CELNE
7PRAWO DEWIZOWE
8PRAWO KARNE SKARBOWE
9ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
10RACHUNKOWOŚĆ
11EWIDENCJA PODATKOWA I ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH
12PRZEPISY O DORADZTWIE PODATKOWYM I ETYKA ZAWODOWA
13Testy z całości materiału
13.1 Test nr 1
13.2 Test nr 2
13.3Test nr 3
13.4Test nr 4
13.5Test nr 5
13.6Test nr 6
13.7Test nr 7
13.8Test nr 8
13.9Test nr 9
13.10Test nr 10
13.11Test nr 11
13.12Test nr 12
13.13Test nr 13
13.14Test nr 14
13.15Test nr 15
13.16Test nr 16
13.17Test nr 17